Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

6.1.3

Poddziałanie 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Ełk

zakończony     od: 2016-09-29 do: 2016-10-28
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy, że 29 grudnia 2016 r. rozpoczyna pracę Komisja Oceny Projektów.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.03-IZ.00-28-001/16.

Przyczyną wprowadzenia zmian do regulaminu jest wydłużenie terminów oceny projektów na etapach: weryfikacji wymogów formalnych oraz oceny formalnomerytorycznej, umożliwienie Wnioskodawcom dwukrotnej poprawy wniosku podczas weryfikacji wymogów formalnych

Przyczyną wprowadzenia zmian do umowy o dofinansowanie jest dostosowanie kwestii oceny kwalifikowalności wydatków pod kątem zgodności z przepisami prawa unijnego oraz właściwych norm prawa krajowego.

Ww. zmiany spowodują usprawnienie procesu oceny wniosków, zmniejszenie liczby projektów odrzucanych oraz prawidłowe stosowanie zapisów dotyczących oceny kwalifikowalności wydatków przed wejściem w życie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z tym, konieczne jest zaktualizowanie Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.03-IZ.00-28-001/16 oraz aktualizacja Umowy o dofinansowanie projektu stanowiącej załącznik nr 18 do Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.03-IZ.00-28-001/16.

Przedmiotowe zmiany nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Etapy oceny projektów

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Ełk.

 

 

Treść ogłoszenia ma charakter informacyjny i zastosowanie poniższych zapisów nie może być podstawą do wniesienia środków odwoławczych.

Termin, od którego można składać wnioski

29 września 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 października 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • instytucje kultury;
 • jednostki administracji rządowej;
 • państwowe jednostki budżetowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

 • rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) instytucji kultury by dostosować je do nowoczesnej działalności kulturalnej, w tym zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja muzealiów, starodruków itp.;
 • inwestycje związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, a także rozwojem treści cyfrowych związanych z kulturą i turystyką (wyłączanie jako integralny element projektów infrastrukturalnych opisanych powyżej).

Preferowane do dofinansowania będą projekty:

 • instytucji kultury ukierunkowane na działania regionotwórcze poprawiające czy budujące więzi, w zdecydowanej większości napływowej, słabo utożsamiającej się z województwem ludności;
 • stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu z wyjątkiem przypadków określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz regulaminie konkursu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 447 991,36 złoty (w tym 6 109 040 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 338 951,36 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Radosław Samorajczyk - r.samorajczyk@warmia.mazury.pl

Nikodema Więsyk - n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Beata Engel - b.engel@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin - k.szylin@umwwm.pl

Katarzyna Templin - k.templin@warmia.mazury.pl

Agata Kilijańska - a.kilijanska@warmia.mazury.pl

 

Telefony:

89 521 96 29

89 521 96 34

89 521 96 38

89 521 93 73

89 521 96 45

89 521 93 92

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony:

89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony:

55 620 09 13

55 620 09 14

55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony:

87 734 11 09

87 734 11 10

87 610 07 77

Pliki do pobrania

Dokumentacja konkursowa w formacie zip

2016-09-14

Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności

2016-08-29

Wytyczne w zakresie ewaluacji

2016-08-29

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych

2016-08-29

Wytyczne w zakresie informacji i promocji

2016-08-29

Wytyczne w zakresie kontroli

2016-08-29

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego

2016-08-29

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

2016-08-29

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa

2016-08-29

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych

2016-08-29

Wytyczne w zakresie rewitalizacji

2016-08-29

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości

2016-08-29

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów

2016-08-29

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

2016-08-29

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków

2016-08-29

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków

2016-08-29

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

2016-08-29

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji

2016-08-29

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante

2016-08-29

Regulamin konkursu

2016-10-19

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-08-26

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-08-26

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-08-26

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-08-26

Załącznik 3.1 Instrukcja sporządzania studiów wykonalności

2016-08-26

Załącznik 3.2 Analiza finansowo-ekonomiczna

2016-08-26

Załącznik 4 Wzór karty weryfikacji wymogów formalnych

2016-08-26

Załącznik 5 Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-08-26

Załącznik 6 Wzór listy do weryfikacji wymogów formalnych

2016-08-26

Załącznik 7 Wzór karty kryterua formalne

2016-08-26

Załącznik 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych wyboru projektów

2016-08-26

Załącznik 9 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektów

2016-08-26

Załącznik 10 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych

2016-08-26

Załącznik 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych

2016-08-26

Załącznik 12 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych

2016-08-26

Załącznik 12.1 Załącznik do listy sprawdzającej

2016-08-26

Załącznik 13 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących

2016-08-26

Załącznik 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących

2016-08-26

Załącznik 15 Lista sprawdzająca Programu rewitalizacji

2016-08-26

Załącznik 16 Regulamin Komisji Oceny Projektów

2016-08-26

Załącznik 17 Lista sprawdzająca do umowy

2016-08-26

Załącznik 18 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-10-19

Załącznik 18 Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

2016-08-26

Załącznik 19 Wzór aneksu

2016-08-26

Załącznik 20 Wytyczne do kwalifikowalności wydatków

2016-08-26

Załącznik 21 Instrukcja zabezpieczenia umowy

2016-08-26

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji

2016-08-31

Zał. 1 Wniosek o wydanie rekomendacji

2016-08-31

Zał. 2 Oświadczenie

2016-08-31

Zał. 3 Procedura wydawania rekomendacji

2016-08-31

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS