Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

6.2.3

Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów

zakończony     od: 2016-09-29 do: 2016-11-17
Wyniki naboru
Komunikaty

31 maja 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę w sprawie zmiany Załącznika nr 17 (Wzór umowy o dofinansowanie) do Regulaminu konkursu RPWM.06.02.03-IZ.00-28-001/16.

 

Wyniki naboru
Komunikaty

W związku z wydłużeniem terminu oceny kryteriów formalno-merytorycznych wniosków (komunikat z 9 maja 2017 r.) nowe brzmienie otrzymał Regulamin konkursu:


Aktualizacja Regulaminu konkursu – obowiązuje od 9 maja 2017 r.

Aktualizacja Ogłoszenia o konkursie

9 maja 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję w sprawie wydłużenia o 15 dni kalendarzowych terminu oceny kryteriów formalno-merytorycznych wniosków oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z kwietnia 2017 r. na maj 2017 r. w ramach konkursu nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów.
Powyższe uwarunkowane jest dużą liczbą wniosków przypadającą na poszczególnych ekspertów, obszerną dokumentacją, a także obowiązkiem doręczania Wnioskodawcom pism wzywających do złożenia dodatkowych wyjaśnień/informacji na etapie oceny formalno-merytorycznej przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W związku z tym termin przewidziany w Regulaminie konkursu na etap oceny formalno-merytorycznej nie zostanie dotrzymany i wymaga wydłużenia o 15 dni kalendarzowych tj. z 70 dni na 85 dni kalendarzowych, natomiast termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie przesunięty z kwietnia 2017 r. na maj 2017 r.

Przedmiotowe zmiany Ogłoszenia o konkursie oraz Regulaminu konkursu nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-001/16 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

6 marca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Załącznika nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-001/16 tj. Regulaminu Komisji Oceny Projektów.

Aktualizacja Regulaminu Komisji Oceny Projektów, uwzględnia możliwość dokonywania oceny wniosku przez Eksperta poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników. Wprowadzenie zmian podyktowane jest realizacją rekomendacji Urzędu Kontroli Skarbowej, dotyczącej rozszerzenia informacji o przepływie dokumentów pomiędzy IOK i ekspertami oraz umożliwi usprawnienie prac KOP.

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.
 

Etapy oceny projektów
Komunikaty

30 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-001/16.

 

Zmiany dotyczą wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych z 80 dni na 103 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w §7 (§10 ust.1 Regulaminu konkursu).

 

Powyższe uwarunkowane jest obowiązkiem doręczania Wnioskodawcom pism o stwierdzeniu braków formalnych oraz oczywistych omyłek pisarskich na etapie weryfikacji wymogów formalnych przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co spowodowało, iż termin przewidziany w Regulaminie konkursu na etap weryfikacji wymogów formalnych nie zostanie dotrzymany i wymaga wydłużenia o 23 dni kalendarzowe tj. z 80 dni na 103 dni kalendarzowe.

 

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-001/16 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Informujemy o zmianie Regulaminu  konkursu nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-001/16.

Przyczyną wprowadzenia zmian do regulaminu jest wydłużenie terminów oceny projektów na etapach: weryfikacji wymogów formalnych oraz oceny formalnomerytorycznej, umożliwienie Wnioskodawcom dwukrotnej poprawy wniosku podczas weryfikacji wymogów formalnych.

Przyczyną wprowadzenia zmian do umowy o dofinansowanie jest dostosowanie kwestii oceny kwalifikowalności wydatków pod kątem zgodności z przepisami prawa unijnego oraz właściwych norm prawa krajowego.

Ww. zmiany spowodują usprawnienie procesu oceny wniosków, zmniejszenie liczby projektów odrzucanych oraz prawidłowe stosowanie zapisów dotyczących oceny kwalifikowalności wydatków przed wejściem w życie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z tym, konieczne jest zaktualizowanie Regulaminu konkursu nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-001/16 oraz aktualizacja Umowy o dofinansowanie projektu stanowiącej załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu
nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-001/16.

Przedmiotowe zmiany nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów

Konkurs nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-001/16 

Treść ogłoszenia ma charakter informacyjny i zastosowanie poniższych zapisów nie może być podstawą do wniesienia środków odwoławczych.

Termin, od którego można składać wnioski

29 września 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

17 listopada 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Schemat A:
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
  • organizacje pozarządowe;
  • Państwowe Gospodarstwo Leśne (PGL) Lasy państwowe i jego jednostki organizacyjne.

 

 • Schemat B:
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
  • organizacje pozarządowe;
  • zarządcy portów;
  • PGL Lasy państwowe i jego jednostki organizacyjne.

 

 • Schemat C:
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania wpierane będą projekty polegające na wykorzystaniu lokalnych zasobów przyrodniczych, w tym:

 • Schemat A - trasy rowerowe:
  • budowa, modernizacja i oznakowanie ścieżek/tras rowerowych, inne roboty budowlane, które zapewnią bezpieczne przemieszczanie się turysty rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

 • Schemat B - zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne (z wyłączeniem Schematu A):
  • budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych, punktów i tarasów widokowych, ścieżek dydaktycznych, tras kajakowych, narciarskich, jeździeckich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  • urządzanie i podnoszenie standardu camperowisk i kempingów, zagospodarowanie terenów przybrzeżnych na cele turystyczne, mała infrastruktura żeglarska, uporządkowanie bindug i małych obozowisk poprzez m.in. budowę, remont pomostów wraz z tworzeniem sezonowych programów sanitarnych, zagospodarowanie terenu (jego uporządkowanie, wyposażenie w infrastrukturę w postaci ławek i stołów, wiat chroniących przed deszczem, koszy na śmieci, tablic informacyjnych).

 

 • Schemat C - szkółki żeglarskie:
  • modernizacja infrastruktury na rzecz pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich wraz z zagospodarowaniem terenów je otaczających oraz zakupem wyposażenia (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego).

 

Preferowane będą projekty wynikające z planu strategicznego „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”;

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu z wyjątkiem przypadków określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz regulaminie konkursu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

72 480 294,75 złotych (w podziale na Schemat A – 24 014 836,15 zł, na Schemat B – 38 386 957,51 zł, na Schemat C – 9 941 383,35 zł oraz 137 117,74 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 21.07.2017 r.

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 31.05.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Radosław Samorajczyk - r.samorajczyk@warmia.mazury.pl

Nikodema Więsyk - n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Beata Engel - b.engel@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin - k.szylin@umwwm.pl

Katarzyna Templin - k.templin@warmia.mazury.pl

Agata Kilijańska - a.kilijanska@warmia.mazury.pl

 

Telefony:

89 521 96 34

89 521 96 29

89 521 96 38

89 521 93 73

89 521 96 45

89 521 93 92

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Olsztynie gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony:

89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony:

55 620 09 13

55 620 09 14

55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony:

87 734 11 09

87 734 11 10

87 610 07 77

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip (aktualizacja Regulaminu konkursu) - obowiązuje od 21.07.2017 r.

2017-07-21

Regulamin konkursu - obowiązuje od 21.07.2017 r.

2017-07-21

Dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2016-09-14

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2017-02-07

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-08-26

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-10-19

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-08-26

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-08-26

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-08-26

Załącznik 3.1 Instrukcja studium wykonalności

2016-08-26

Załącznik 3.2 Analiza finansowo-ekonomiczna

2016-08-26

Załącznik 4 Wzór karty weryfikacji wymogów formalnych

2016-08-26

Załącznik 5 Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-08-26

Załącznik 6 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych

2016-08-26

Załącznik 7 Wzór karty oceny kryteriów formalnych

2016-08-26

Załącznik 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych

2016-08-26

Załącznik 9 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych

2016-08-26

Załącznik 10 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych

2016-08-26

Załącznik 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych

2016-08-26

Załącznik 12 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych

2016-08-26

Załącznik 12.1 Załącznik do listy sprawdzającej

2016-08-26

Załącznik 13 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących

2016-08-26

Załącznik 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących

2016-08-26

Załącznik 15 Regulamin Komisji Oceniającej Projekty

2016-08-26

Załącznik 16 Lista sprawdzająca do umowy

2016-08-26

Załącznik 17 Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 31.05.2017 r.

2017-06-01

Załącznik 17 Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

2016-10-19

Załącznik 17 Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

2016-08-26

Załącznik 18 Wzór aneksu

2016-08-26

Załącznik 19 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków

2016-08-26

Załącznik 20 Instrukcja zabezpieczania umowy

2016-08-26

Wytyczne w zakresie ewaluacji

2016-08-26

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych

2016-08-26

Wytyczne w zakresie informacji i promocji

2016-08-26

Wytyczne w zakresie kontroli

2016-08-26

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego

2016-08-26

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

2016-08-26

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa

2016-08-26

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych

2016-08-26

Wytyczne w zakresie rewitalizacji

2016-08-26

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości

2016-08-26

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów

2016-08-26

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

2016-08-26

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji

2016-08-26

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości

2016-08-26

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

2016-08-26

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji

2016-08-26

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante

2016-08-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS