Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

5.2

Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa

zakończony     od: 2016-09-30 do: 2016-11-09
Etapy oceny projektów

6 marca 2017 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Działania 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Skład Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe złożone w ramach konkursu nr RPWM.05.02.00-IP.02-28-002/16:

Błaszczyk Kaja – przewodniczący/sekretarz KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW
w Olsztynie)
Bogacki Piotr – członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
Lucyna Janiszewska - członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
Kowenicka Aneta - członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
Leśnicki Tomasz - członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
Nowik Paweł - członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
Olbryś Dawid - członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
Otulakowski Krzysztof - członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
Palmowska Grażyna - członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
Pasławska-Hurło Marta - członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
Ratkiewicz Olga - członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
Teodorowicz Hanna - członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
Zaborowska Marianna - członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
Zakrzewska Marzena - członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)

6 marca 2017 r. zakończono etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.05.02.00-IP-02.-28-002/16.

Żaden wniosek nie spełnił kryteriów merytorycznych w ramach konkursu nr RPWM.05.02.00-IP-02.-28-002/16 Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa. Prosimy o umieszczenie ww. informacji na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej

Przedstawiamy zaktualizowaną listę wniosków, które spełniły wymogi formalne
i zostały przekazane do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 9.11.2016 r. zakończył nabór wniosków w ramach konkursu RPWM.05.02.00-IP.02-28-002/16. Przedstawiamy poniżej listę projektów złożonych w ramach konkursu.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca  w realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów:

KONKURS NR RPWM.05.02.00-IP.02-28-002/16

na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020

Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów,

Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Termin, od którego można składać wnioski

30 września 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

9 listopada 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

ul. Św. Barbary 9

10-026 Olsztyn

w poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00

od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu) w Sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn, w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub innym trwałym nośniku elektronicznym).

Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego Lokalny System Informatyczny MAKS 2 używając funkcji: „wyślij wniosek”

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
  • przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej – projekty służące rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, umiejscowione na terenie aglomeracji (w rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG) od 2 do 10 tys. RLM, w szczególności projekty polegające na:

Zadanie 1: budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych,

Zadanie 2: budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji związanych z gospodarką osadami ściekowymi,

Zadanie 3: budowa i modernizacja systemów kanalizacji sanitarnej (dopuszczalny jest rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową),

Zadanie 4: budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę  (sieci wodociągowe, ujęcia i stacje uzdatniania wody), z uwzględnieniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i Racjonalne Wykorzystanie Zasobów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

46 193 536,50 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedury odwoławcze zawiera regulamin konkursu (§14 Procedury odwoławcze).

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17

10-554 Olsztyn

telefony

89 521-94-85

89 521-94-86

89 521-94-82

89 521-94-83

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-08-30

Arkusz uniwersalny do analizy finansowo-ekonomicznej

2016-08-31

Załącznik 1 do listy sprawdzającej

2016-08-30

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-08-30

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-08-30

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania załczników

2016-08-30

Załącznik do Instrukcji wypełniania załączników - instrukcja do studium wykonalności

2016-08-30

Załącznik 4 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-08-30

Załącznik 5 Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-08-30

Załącznik 6 Lista sprawdzająca wymogi formalne

2016-08-30

Załącznik 7 Karta oceny kryteriów formalnych

2016-08-30

Załącznik 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych

2016-08-30

Załącznik 9 Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów formalnych

2016-08-30

Załącznik 10 Karta oceny kryteriów merytorycznych

2016-08-30

Załącznik 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych

2016-08-30

Załącznik 12 Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów

2016-08-30

Załącznik 13 Karta oceny kryteriów merytorycznych

2016-08-30

Załącznik 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych

2016-08-30

Załącznik 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów

2016-08-30

Załącznik 16 Lista sprawdzająca do umowy

2016-08-30

Załącznik 17 Umowa o dofinansowanie

2016-08-30

Załącznik 18 Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie

2016-08-30

Załącznik 19 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności

2016-08-30

Załącznik 20 Instrukcja zabezpieczenia umowy

2016-08-30

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.