Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

9.3.1

Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego

zakończony     od: 2016-09-29 do: 2016-11-07
Komunikaty
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy o zmianie Regulaminu  konkursu nr RPWM.09.03.01-IZ.00-28-001/16.

Przyczyną wprowadzenia zmian do regulaminu jest wydłużenie terminów oceny projektów na etapach: weryfikacji wymogów formalnych oraz oceny formalnomerytorycznej, umożliwienie Wnioskodawcom dwukrotnej poprawy wniosku podczas weryfikacji wymogów formalnych. 

Przyczyną wprowadzenia zmian do umowy o dofinansowanie jest dostosowanie kwestii oceny kwalifikowalności wydatków pod kątem zgodności z przepisami prawa unijnego oraz właściwych norm prawa krajowego.

Ww. zmiany spowodują usprawnienie procesu oceny wniosków, zmniejszenie liczby projektów odrzucanych oraz prawidłowe stosowanie zapisów dotyczących oceny kwalifikowalności wydatków przed wejściem w życie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z tym, konieczne jest zaktualizowanie Regulaminu konkursu nr RPWM.09.03.01-IZ.00-28-001/16 oraz aktualizacja Umowy o dofinansowanie projektu stanowiącej załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu
nr RPWM.09.03.01-IZ.00-28-001/16.

Przedmiotowe zmiany nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego.

 

 

Treść ogłoszenia ma charakter informacyjny i zastosowanie poniższych zapisów nie może być podstawą do wniesienia środków odwoławczych.

Termin, od którego można składać wnioski

29 września 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

7 listopada 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe;

 • organy prowadzące placówki szkoleniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wspierane będą inwestycje mające na celu dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnej gospodarki:

 • Inwestycje w szkolnictwo zawodowe – zgodnie z krajowymi priorytetami polityki szkolnictwa zawodowego, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby regionalnego rynku pracy i inteligentnych specjalizacji, tj.
  • rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja niezbędnej infrastruktury na cele praktycznej nauki zawodu, optymalizacja procesu kształcenia wraz z niezbędnym wyposażeniem (ewentualnie w uzasadnionych przypadkach – budowa);
  • wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK).

 

 • Komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie według jasno określonych potrzeb rynku pracy (w przypadku uczenia się przez całe życie, przede wszystkim przystosowanie istniejących placówek), tj.
  • rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja istniejącej infrastruktury wraz z niezbędnym wyposażeniem (ewentualnie w uzasadnionych przypadkach – budowa);
  • wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

 

 • Wspieranie oraz tworzenie branżowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) lub innych podmiotów realizujących zadania zbieżne z CKZiU na potrzeby regionalnej gospodarki i inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego: rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja i wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu z wyjątkiem przypadków określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz regulaminie konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

21 818 000 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Nikodema Więsyk - n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Radosław Samorajczyk - r.samorajczyk@warmia.mazury.pl

Beata Engel - b.engel@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin - k.szylin@umwwm.pl

Katarzyna Templin - k.templin@warmia.mazury.pl

Agata Kilijańska - a.kilijanska@warmia.mazury.pl

 

Telefony:

89 521 96 34

89 521 96 29

89 521 96 38

89 521 93 73

89 521 96 45

89 521 93 92

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony:

89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony:

55 620 09 13

55 620 09 14

55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony:

87 734 11 09

87 734 11 10

87 610 07 77

Pliki do pobrania

Dokumentacja konkursowa w formacie zip

2016-09-14

Regulamin konkursu

2016-10-19

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-08-28

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-08-28

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-08-28

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-08-28

Załącznik 3.1 Instrukcja studium wykonalności

2016-08-28

Załącznik 3.2 Analiza finansowo-ekonomiczna

2016-08-28

Załącznik 4 Wzór karty weryfikacji wymogów formalnych

2016-08-28

Załącznik 5 Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-08-28

Załącznik 6 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych

2016-08-28

Załącznik 7 Wzór karty oceny kryteriów formalnych

2016-08-28

Załącznik 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych

2016-08-28

Załącznik 9 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych

2016-08-28

Załącznik 10.1 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych - Typ 1

2016-08-28

Załącznik 10.2 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych - Typ 2

2016-08-28

Załącznik 10.3 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych - Typ 3

2016-08-28

Załącznik 11.1 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych - Typ 1

2016-08-28

Załącznik 11.2 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych - Typ 2

2016-08-28

Załącznik 11.3 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych - Typ 3

2016-08-28

Załącznik 12.1 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych - Typ 1

2016-08-28

Załącznik 12.2 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych - Typ 2

2016-08-28

Załącznik 12.3 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych - Typ 3

2016-08-28

Załącznik 13.1 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących - Typ 1

2016-08-28

Załącznik 13.2 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących - Typ 2

2016-08-28

Załącznik 13.3 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących - Typ 3

2016-08-28

Załącznik 14.1 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących - Typ 1

2016-08-28

Załącznik 14.2 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących - Typ 2

2016-08-28

Załącznik 14.3 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących - Typ 3

2016-08-28

Załącznik 15 Regulamin Komisji Oceniającej Projekty

2016-08-28

Załącznik 16 Lista sprawdzająca do umowy

2016-08-28

Załącznik 17 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-10-19

Załącznik 17 Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

2016-08-28

Załącznik 18 Wzór aneksu

2016-08-28

Załącznik 19 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków

2016-08-28

Załącznik 20 Instrukcja zabezpieczania umowy

2016-08-28

Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności

2016-08-28

Wytyczne w zakresie ewaluacji

2016-08-28

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych

2016-08-28

Wytyczne w zakresie informacji i promocji

2016-08-28

Wytyczne w zakresie kontroli

2016-08-28

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego

2016-08-28

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

2016-08-28

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa

2016-08-28

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych

2016-08-28

Wytyczne w zakresie rewitalizacji

2016-08-28

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości

2016-08-28

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów

2016-08-28

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

2016-08-28

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji

2016-08-28

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości

2016-08-28

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

2016-08-28

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność

2016-08-28

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante

2016-08-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS