Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.4.1

Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ), RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16

zakończony     od: 2016-10-14 do: 2016-11-28
Wyniki naboru

27 marca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16.

 

Etapy oceny projektów

21 grudnia 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinasowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16.

Ocena formalna rozpocznie się 22 grudnia 2016 r.

9 grudnia 2016r. zakończono weryfikację wymogów formalnych wniosków o dofinasowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16. W załączeniu opublikowano listę wniosków, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny formalnej w ramach przedmiotowego konkursu.

Ocena formalna rozpocznie się 12 grudnia 2016r.

Komunikaty

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16.

Zmiany wynikają z nowelizacji dokumentu Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020, które zostały zatwierdzone przez Ministra Rozwoju 6 września 2016r.

Po zatwierdzeniu ww. Wytycznych, Minister Rozwoju skierował do Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020 pismo (syg. DZF.VII.8510.26.2016.BP.7) w którym wskazano na podjęte przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa uregulowania przejściowe, które stanowią, iż znowelizowane Wytyczne mają zastosowanie do konkursów ogłoszonych po  6 września br. W związku z powyższym powołując się na zapisy ww. pisma IZ RPO WiM 2014-2020, podjęła decyzję o wprowadzeniu do ogłoszonego 12 września br. konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16 zmian wynikających z nowelizacji
ww. dokumentu.

 

Dokonano również aktualizacji załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16 tj. Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020 w zakresie części D przedmiotowej karty w związku z wyłączeniem z możliwości warunkowania poszczególnych kategorii w ramach danego kryterium merytorycznego punkowego oraz wskazania maksymalnej liczby punktów, jaką  można otrzymać w wyniku oceny warunkowej. W związku z wprowadzeniem ww. zmian w treści całego załącznika, podjęto decyzje o jego aktualizacji i zamieszczeniu pod Regulaminem konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16. Powyższe ma na celu zapewnienie  Wnioskodawcom równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów.

 

 

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014 - 2020
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu

nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16 wraz załącznikami na dofinansowanie projektów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. Zmiany wynikają z nowelizacji dokumentu Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które zgodnie z Komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”  należy stosować od dnia ogłoszenia przedmiotowego komunikatu tj. 14 października 2016r. W związku z powyższym w celu ujednolicenia warunków i procedur dotyczących kwalifikowalności wydatków IZ RPO WiM 2014-2020, podjęła decyzję o wprowadzeniu do ogłoszonego w dniu 12 września br. konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16 zmian wynikających z nowelizacji ww. dokumentu. Główny zakres zmian dotyczy modyfikacji metodologii wyliczenia kosztów pośrednich w projektach wraz z wartościami kosztów bezpośrednich od których liczony jest procentowy próg kosztów pośrednich. Dokonano także zmiany progu wysokości środka trwałego z kwoty 350,00 zł netto na kwotę 3500,00 zł netto. Ponadto usunięto rozdział dotyczący zlecenia usług merytorycznych w projektach finansowanych ze środków EFS oraz zmieniono zapisy dotyczące udzielania zamówień w ramach projektów. Powyższe spowodowało konieczność zmiany Generatora Wniosków Aplikacyjnych w Lokalnym  Systemie Informatycznym MAKS 2. Tym samym aktualizacji  uległy następujące załączniki do niniejszego Regulaminu konkursu:

  • Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS ramach RPO WiM 2014-2020,
  • Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020,
  • Załącznik nr 8 Rekomendacje IOK do wypełnienia wniosku o dofinansowanie,
  • Załącznik 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020.

Regulamin konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16 zaktualizowano również w zakresie procesu wyboru projektów celem ujednolicenia zapisów w odniesieniu

do obowiązujących w IOK procedur oraz zapewnienia Wnioskodawcom równego dostępu do informacji o sposobie wyboru projektów.

Ponadto, w celu zapewnienia standardu  cen  obowiązujących aktualnie na rynku, zaktualizowano również Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu tj. Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków.

Jednocześnie, aby umożliwić Wnioskodawcom odpowiednie przygotowanie wniosków o dofinasowanie projektów z uwzględnieniem wyżej wskazanych zmian IZ RPO WiM 2014-2020  podjęła decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinasowanie projektów do dnia 28 listopada 2016r.

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

Pytania i odpowiedzi

Pytanie

Nasza szkoła kształci w kilku zawodach na poziomie technikum. Chcemy otworzyć nowy kierunek. Mamy zgodę organu prowadzącego i pozytywną opinię Powiatowej Rady Zatrudnienia. Problem tkwi w tym, że oba dokumenty pochodzą z roku 2012. Stało się tak dlatego, że równolegle z wnioskiem o uruchomienie nowego kierunku kształcenia złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z funduszy UE zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych na tym kierunku. Zgodę od organu prowadzącego dostaliśmy, ale wniosek o dofinansowanie przepadł w procesie oceny. Nie było więc sensu ogłaszać naboru na kierunek, do prowadzenia którego nie mieliśmy dostatecznej bazy sprzętowej i dydaktycznej. Pytanie moje brzmi, czy tamta zgoda organu prowadzącego i opinia PRZ są aktualne, czy musimy starać się od nowa?

Chcę również zapytać, czy w ramach tego projektu możemy wnioskować o fundusze na uruchomienie ośrodka szkoleniowego i egzaminacyjnego ECDL?

Odpowiedź

Ustawodawca nie określił daty ,,ważności” opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia, jednakże ze względu na fakt, że zarówno zgoda organu prowadzącego, jak i PRZ pochodzą z 2012 r., zdaniem IOK procedurę należy rozpocząć od nowa przed otwarciem nowego kierunku we wrześniu 2017 r. Zwracamy uwagę na fakt, że opinia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy wydawana jest w oparciu o najświeższe dane, m. in liczby bezrobotnych absolwentów, co w okresie 5 lat mogło ulec diametralnym zmianom. Na etapie wnioskowania wystarczy zgoda organu prowadzącego, ale zapisy wniosku muszą wyraźnie wskazywać, kiedy wystąpicie Państwo o uzyskanie opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz Wojewódzkiej Rady Rynku pracy (patrz art. 39 ust. 5 ustawy o systemie oświaty). O kopię ww. opinii poprosimy Państwa przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu: ,,Podstawą realizacji wsparcia w ramach Modelu III jest porozumienie zawarte pomiędzy szkołą/placówką kształcącą w danym zawodzie a pracodawcą/przedsiębiorcą, na potrzeby którego dany kierunek kształcenia będzie tworzony lub modernizowany, zgodnie ze specyfiką wsparcia (zobacz rozdział 5.3). Należy pamiętać, że wszystkie działania przewidziane do realizacji w ramach programu współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym muszą wynikać ze zdiagnozowanych problemów grupy docelowej (uwzględnionych w diagnozie zatwierdzonej przez organ prowadzący), którą Projektodawca zamierza objąć wsparciem oraz zakresu porozumienia zawartego pomiędzy szkołą/placówką kształcącą w danym zawodzie a pracodawcą/przedsiębiorcą, na potrzeby którego dany kierunek kształcenia będzie tworzony lub modernizowany”.

Dodatkowo, zgodnie z brzmieniem treści limitu i ograniczenia: ,,Działania obejmujące współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy oraz działania obejmujące opracowanie lub modyfikację programów nauczania będą prowadzone z uwzględnieniem prognoz dotyczących zapotrzebowania rynku pracy na określone zawody i wykształcenie w określonych branżach, z wykorzystaniem ogólnopolskich i regionalnych badań i analiz oraz uzupełniająco informacji ilościowych i jakościowych dostępnych za pośrednictwem powołanego z inicjatywy Komisji Europejskiej portalu EU Skills Panorama”.

Odnosząc się do kwestii uruchomienia ośrodka szkoleniowego i egzaminacyjnego ECDL- bardzo proszę o rozwinięcie zagadnienia. Jednocześnie zwracam uwagę na fakt, że celem niniejszego konkursu jest dofinansowanie projektów, które umożliwią wprowadzenie nowego zawodu i/lub modernizację metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej oraz wsparciu na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

Pytania:

  1. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Wartość bazowa oraz wartość docelowa wskaźnika: czy mogłabym prosić o wyjaśnienie różnicy pomiędzy nimi? W projekcie zgłosiliśmy 5 nauczycieli, wszyscy płci męskiej – więc w obydwu przypadkach warność dla pola "kobiet" uzupełniam zero? Nie rozumiem również pola: Źródło danych do pomiaru  W polu sposób pomiaru wskaźnika: chodzi o podanie ilości kursów/ szkoleń które miałyby być odbyte??
  2. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażanie zakupione dzięki EFS. W naszym przypadku byłaby to jedna placówka. A wartość bazowa wskaźnika w podziale kobiety / mężczyźni – nie ma tutaj sensu?? W przypadku gdy placówka jest tylko jedna – czy powinnam ją wpisać jako wskaźnik własny ? co wtedy wpisać w wartościach bazowych? Takie same wątpliwości mam przy wypełnianiu wskaźników produktu.

Odpowiedzi:

Wartość bazowa określa stan wyjściowy przed realizacją projektu, np. poprzez określenie dokumentów (certyfikaty, zaświadczenia, zestawienia itd.). Wartość bazowa stanowi punkt wyjścia, określa sytuację danej grupy docelowej przed rozpoczęciem realizacji projektu oraz może służyć do oceny doświadczenia beneficjenta w realizacji podobnych przedsięwzięć. W niektórych przypadkach wartość bazowa ma na celu również zdiagnozowanie sytuacji danej grupy docelowej przed realizacją projektu – określa, w zależności od przyjętego wskaźnika, np. stan ich wiedzy, czy skuteczność działań podejmowanych wobec nich przez beneficjenta lub inne podmioty.

 W przypadku, gdy oszacowanie wartości bazowej wskaźnika nie jest celowe lub możliwe, będzie ona wynosić 0.

Wartość bazowa dla wskaźnika produktu nie jest określana (wartość w LSI MAKS2: „nie dotyczy”).

Osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika będzie uznane za zrealizowanie wskazanego celu. Wartość docelowa wskaźnika powinna odnosić się do projektu opisywanego we wniosku o dofinansowanie i wskazywać zmianę, jakiej wnioskodawca chce dokonać dzięki realizacji projektu. Wartość docelowa dotyczy zakresu wsparcia w projekcie.

Źródło danych do pomiaru określa, na jakiej podstawie będą mierzone poszczególne wskaźniki. Dokumenty wskazane w źródłach danych do pomiaru wskaźnika powinny być przechowywane w dokumentacji projektowej i w razie potrzeby udostępniane IZ.

Sposób pomiaru określa, jak będą mierzone poszczególne wskaźniki. Należy mieć na uwadze dostępność i wiarygodność danych niezbędnych do pomiaru danego wskaźnika oraz ewentualną konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub analiz w sytuacji, gdy brak jest ogólnodostępnych danych w określonym zakresie.

W przypadku, gdy wskaźniki realizacji celu nie dadzą się opisać w podziale na płeć, wówczas należy zaznaczyć pole wyboru znajdujące się obok pola „Ogółem”, w celu odblokowania kolumny „O”. Umożliwi to „ręczne” wpisanie danych liczbowych – a w polach (K) i (M) należy wpisać wartość „0”.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach

Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ)

Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16

Termin, od którego można składać wnioski

14.10.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28.11.2016 r

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1

10-562 Olsztyn

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz z wyłączeniem podmiotów zgodnie ze strategią ZIT bis Elbląg, m.in.:

  • organy prowadzące szkołę/placówkę systemu oświaty, w której realizowany będzie projekt
  • inne podmioty

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez realizację Modelu III.

 

Model zakłada doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe przy jednoczesnym:

  • wprowadzeniu nowego zawodu/nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji) i/lub
  •  zmodernizowaniu/dopasowaniu metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy.

 

Przedmiotowy model zakłada również wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, (np. kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw), w tym obligatoryjnie staże lub praktyki w przedsiębiorstwach.

 

We wskazanym Modelu istnieje również możliwość tworzenia klas patronackich.

 

Szczegółowa charakterystyka wsparcia w ramach Modelu III znajduje się w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do szczegółowego opisu osi priorytetowej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

19 003 395,03 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne funduszy Europejskich:

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

Pliki do pobrania

Wykaz zmian

2016-10-31

Informacja o planowanym wydłużeniu konkursu

2016-10-25

Regulamin konkursu

2016-10-31

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

2016-10-12

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-09-05

Ogłoszenie o naborze

2016-09-05

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-10-31

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie – wersja archiwalna

2016-09-05

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja archiwalna

2016-09-05

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-10-31

Załącznik 3 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-09-05

Załącznik 4 Karta oceny formalnej wniosku

2016-09-05

Załącznik 5 Karta oceny merytorycznej wniosku

2016-10-12

Załącznik 5 Karta oceny merytorycznej wniosku - wersja archiwalna

2016-09-05

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-10-31

Załącznik 6 Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

2016-09-05

Załącznik nr 7 Zestawienie standardu i cen rynkowych

2016-10-31

Załącznik 7 Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków Zestawienie – wersja archiwalna

2016-09-05

Załącznik 8 Rekomendacje Instytucji Ogłaszającej Konkurs

2016-10-31

Załącznik 8 Rekomendacje Instytucji Ogłaszającej Konkurs do wypełnienia wniosku o dofinansowanie – wersja archiwalna

2016-09-05

Załącznik 9 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

2016-09-05

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS