Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.4.1 Schemat C

Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu, Schemat C

zakończony     od: 2016-10-31 do: 2016-11-29
Wyniki naboru

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach

Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja

Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu, Schemat C

Konkurs nr RPWM.01.04.01-IZ.00-28-001/16

Termin, od którego można składać wnioski

31 października 2016roku

Termin, do którego można składać wnioski

29 listopada 2016roku

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2017

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

Poniedziałek-piątek:  8:00-15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

  • Grupy przedsiębiorstw (MŚP) - w tym m. in. porozumienia, sieci, konsorcja, IOB.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania wspierane będą kompleksowe sieciowe projekty promocji gospodarczej (realizowane wspólnie przez min. 5 przedsiębiorstw) w wymiarze krajowym i międzynarodowym, których celem będzie zarówno wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak i wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych (w tym zagranicznych) do regionu. Działania promocji gospodarczej mogą obejmować m.in.

1. przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych;

2. tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej;

3. kampanie medialne

4. organizacja i udział w przedsięwzięciach o charakterze gospodarczym ukierunkowane na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu (wyłącznie jako komponent większego projektu, tego typu działania nie mogą stanowić oddzielnego projektu).

Preferencje uzyskają projekty z obszaru zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

50% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

24 039 406,61 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17

10-447 Olsztyn

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony: 89 512 54 82

             89 512 54 83

             89 512 54 85

             89 512 54 86 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

lub

 

Anna Kiziniewicz-Kowalska a.kiziniewicz@warmia.mazury.pl

Katarzyna Gawdzińska-Duda k.gawdzinska@warmia.mazury.pl

Agnieszka Przychodzka a.przychodzka@warmia.mazury.pl

Justyna Mordas j.mordas@warmia.mazury.pl

Natalia Cieśluk n.ciesluk@warmia.mazury.pl

Elwira Ryniec  e.ryniec@warmia.mazury.pl

Anna Pawelec  a.pawelec@warmia.mazury.pl

Piotr Kołakowski  p.kolakowski@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 96 36

       89 521 93 97

       89 521 96 26

       89 521 96 41

       89 521 96 92

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o naborze

2016-09-27

Regulamin konkursu

2016-09-27

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-09-27

Załącznik nr 2 do Regulaminu Instrukcja wypełniania wniosku

2016-09-27

Załącznik nr 3 do Regulaminu Instrukcja wypełniania załączników

2016-09-27

Załącznik nr 3 do Regulaminu Instrukcja wypełniania załączników wersja edytowalna

2016-09-27

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania załączników Instrukcja sporządzania studium wykonalności

2016-09-27

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania załączników Instrukcja sporządzania studium wykonalności wersja edytowalna

2016-10-19

Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania załączników Analizy finansowo-ekonomiczne wersja edytowalna

2016-09-27

Załącznik nr 4 do Regualminu Wzór Karty weryfikacji wymogów formalnych

2016-09-27

Załącznik nr 5 do Regulaminu Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-09-27

Załącznik nr 6 do Regulaminu Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych

2016-09-27

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wzór Karty oceny kryteriów formalnych

2016-09-27

Załącznik nr 8 do Regulaminu Karta z definicjami kryteriów formalnych

2016-09-27

Załącznik nr 9 do Regulaminu Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych

2016-09-27

Załacznik nr 10 do Regulaminu Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych

2016-09-27

Załącznik nr 11 do Regulaminu Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych

2016-09-27

Załącznik nr 12 do Regulaminu Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych

2016-09-27

Załącznik nr 12.1 do listy sprawdzającej

2016-09-27

Załacznik nr 13 do Regulaminu Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących

2016-09-27

Załącznik nr 14 do Regulaminu Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących

2016-09-27

Załącznik nr 15 do Regulaminu Regulamin Komisji Oceny Projektów

2016-09-27

Załącznik nr 16 do Regulaminu Lista sprawdzająca do umowy o dofinansowania

2016-09-27

Załącznik nr 17 do Regulaminu Wzór umowy o dofinansowanie

2016-09-27

Załącznik nr 18 do Regulaminu Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie

2016-09-27

Zalacznik nr 19 do Regulaminu Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków

2016-09-27

Załacznik nr 20 do Regulaminu Instrukcja zabezpieczenia umowy

2016-09-27

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2016-09-27

Założenia w zakresie polityki inwestycyjnej województwa warmińsko-mazurskiego ze szczególnym uwzględnieniem promocji gospodarczej

2016-09-27

Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności

2016-09-27

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

2016-09-27

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-09-27

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-09-27

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-09-27

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

2016-09-27

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

2016-09-27

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

2016-09-27

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-09-27

Umowa Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2016-09-27

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

2016-09-27

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-09-27

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

2016-09-27

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-09-27

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

2016-09-27

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

2016-09-27

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

2016-09-27

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

2016-09-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.