Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.3

Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia w powiatach: iławskim, ostródzkim, nowomiejskim i działdowskim

zakończony     od: 2016-10-28 do: 2016-11-18
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Pytania i odpowiedzi

Wstępna informacja o naborze

Uwaga! Informacja o zmianach w regulaminie

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, realizowanych w powiatach: iławskim, ostródzkim, nowomiejskim i działdowskim, których celem jest wsparcie osób planujących prowadzenie działalności gospodarczej – konkurs nr RPWM.10.03.00-IP.01-28-003/16 (Oś 10, Działanie 10.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020).

 

 

Treść ogłoszenia ma charakter informacyjny i zastosowanie poniższych zapisów nie może być podstawą do wniesienia środków odwoławczych.

Termin, od którego można składać wnioski

28 października 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

18 listopada 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28
10-448 Olsztyn

I piętro, pokój 116

w poniedziałki w godzinach: 8.00-16.00
od wtorku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

Sposób składania wniosku

Wnioski należy składać w terminie od 28 października 2016 r. do 8 listopada 2016 r. za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego MAKS 2 (LSI MAKS 2) 

oraz

w wersji papierowej wydrukowanej z systemu LSI MAKS 2 (1 egzemplarz) - osobiście, kurierem lub pocztą niezwłocznie po złożeniu wersji elektronicznej.

Procedurę składania wniosków znajdziesz w podrozdziale 1.5 regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Wniosków nie mogą składać jedynie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

W ramach projektów zapewnione zostanie bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:

  1. Indywidualne doradztwo w postaci weryfikacji predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. Grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
  3. Wsparcie finansowe nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.
  4. Wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych).

Szczegółowe informacje na temat typów projektów możliwych do realizacji znajdziesz w podrozdziale 1.4 regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Wymogi i kryteria wyboru projektów znajdziesz w załączniku 5 do regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97,80%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 078 175,82 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wersja 2 z 26.10.2016

Regulamin konkursu – wersja archiwalna  

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 4 do regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana jest szczegółowo w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienie wątpliwości odnośnie założeń konkursu i zasad przygotowania wniosku możesz uzyskać:

  • w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, pok. 1, I piętro
  • telefonicznie pod numerami: 89 522 79 55 lub 89 522 79 65
  • mailowo pod adresem: k.dobrenko@up.gov.pl

 

Zestawienie pytań i odpowiedzi dotyczących założeń konkursów ogłoszonych przez WUP w Olsztynie w ramach Działania 10.3 RPO WiM

Zestawienie pytań i odpowiedzi dotyczących założeń konkursów w ramach Działania 10.3 RPO WiM - część 2

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

Ogłoszenie o naborze – wersja archiwalna  

 

Załączniki do regulaminu (wersja 2 z 26.10.2016)

Załączniki do regulaminu (wersja archiwalna)

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.