Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu

W związku z omyłkowym zawarciem zapisów w treści Regulaminu konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/16, wprowadza się następujące zmiany do przedmiotowego Regulaminu konkursu
w Rozdziale III Zasady konkursu:

  • w podrozdziale 3.4 Limity i ograniczenia wynikające ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej skreśla się następujące zdanie:

„1. W przypadku realizacji projektów przez JST lub ich jednostki organizacyjne wsparciem muszą zostać objęte osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy. Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wsparcie dla ww. osób realizowane jest na podstawie PAI, dlatego we wniosku o dofinansowanie projektu należy zawrzeć informację na temat realizacji PAI przez PUP w danym powiecie oraz czy dana jednostka będzie ten program realizowała.”;

 

  • w podrozdziale 3.6 Wymagania w zakresie wskaźników dotyczących uczestników/ grupy docelowej, w punkcie 3.6.1, w tabeli Wskaźniki obligatoryjne dla wszystkich wnioskodawców bez względu na charakter grupy docelowej oraz typ wsparcia, wskaźnik produktu oraz rezultatu określony w wierszu 2 tabeli o treści:

„Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu. Kryterium wyboru projektu przewiduje, że co najmniej 15% uczestników projektu będzie poszukiwało pracy, uczestniczyło w kształceniu lub szkoleniu, zdobędzie kwalifikacje, podejmie zatrudnienie.”

otrzymuje brzmienie:

„Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu. Wskaźnik zostanie zrealizowany na poziomie co najmniej 15%.”.

 

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 4 października 2016 roku.

 

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Zaktualizowany Regulamin konkursu

2016-10-04

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS