Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16.

Zmiany wynikają z nowelizacji dokumentu Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020, które zostały zatwierdzone przez Ministra Rozwoju 6 września 2016r.

Po zatwierdzeniu ww. Wytycznych, Minister Rozwoju skierował do Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020 pismo (syg. DZF.VII.8510.26.2016.BP.7) w którym wskazano na podjęte przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa uregulowania przejściowe, które stanowią, iż znowelizowane Wytyczne mają zastosowanie do konkursów ogłoszonych po  6 września br. W związku z powyższym powołując się na zapisy ww. pisma IZ RPO WiM 2014-2020, podjęła decyzję o wprowadzeniu do ogłoszonego 12 września br. konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16 zmian wynikających z nowelizacji
ww. dokumentu.

 

Dokonano również aktualizacji załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16 tj. Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020 w zakresie części D przedmiotowej karty w związku z wyłączeniem z możliwości warunkowania poszczególnych kategorii w ramach danego kryterium merytorycznego punkowego oraz wskazania maksymalnej liczby punktów, jaką  można otrzymać w wyniku oceny warunkowej. W związku z wprowadzeniem ww. zmian w treści całego załącznika, podjęto decyzje o jego aktualizacji i zamieszczeniu pod Regulaminem konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16. Powyższe ma na celu zapewnienie  Wnioskodawcom równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów.

 

 

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014 - 2020
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 do Uchwały Wykaz zmian do Regulaminu konkursu

2016-10-12

Załącznik nr 2 do Uchwały Uzasadnienie zmian do Regulaminu konkursu

2016-10-12

Regulamin konkursu

2016-10-12

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie

2016-10-12

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS