Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zakończenie oceny kryteriów merytorycznych

3 października 2016 r. zakończyła się ocena kryteriów merytorycznych w ramach prac Komisji Oceny Projektów konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-006/16.

Z uwagi na złożoność oceny merytorycznej wniosków, na którą składa się m.in. mechanizm wyjaśnień udzielanych przez Wnioskodawców do kryterium merytorycznego zerojedynkowego C1, możliwość warunkowania niektórych kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i punktowych, jak również zaangażowanie w ocenę ekspertów zewnętrznych, obecnie trwa etap związany z weryfikacją Kart Oceny Merytorycznej.

Jednocześnie przygotowywane są Jednolite stanowiska negocjacyjne dla projektów, które w ramach przedmiotowej oceny zostaną rekomendowane do dofinansowania.

Niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji dokumentacji związanej z przebiegiem oceny merytorycznej przedmiotowego konkursu, Wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie o wynikach przeprowadzonej oceny.

Planowany termin wysyłki pism informujących o wynikach oceny to 17 października 2016 r.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS