Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

6.2.3

Poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów RPWM.06.02.03-IZ.00-28-002/16

zakończony     od: 2016-10-19 do: 2016-10-31
Wyniki naboru
Komunikaty

Informujemy, że 7 listopada 2016 roku Komisja Oceny Projektów rozpoczęła pracę.

Etapy oceny projektów
Informacje

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

Działania 6.2. Dziedzictwo naturalne

Poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów

Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim

 

Nabór nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-002/16

Termin, od którego można składać wnioski

19 października 2016

Termin, do którego można składać wnioski

31 października 2016

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2016

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

 

Godziny pracy:

Poniedziałek-piątek:  8:00-15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek”.

 

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie Projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM w ramach trybu pozakonkursowego i podpisali Pre-umowę lub podjęto uchwałę.

 

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

 • Schemat A:
 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia;
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 3. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 4. organizacje pozarządowe;
 5. PGL Lasy państwowe i jego jednostki organizacyjne.
 • Schemat B:
 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia;
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 3. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 4. organizacje pozarządowe;
 5. zarządcy portów;
 6. PGL Lasy państwowe i jego jednostki organizacyjne.
 • Schemat C:
 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia;
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 3. organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania wpierane będą projekty polegające na Wykorzystaniu lokalnych zasobów przyrodniczych, w tym:

 • Schemat A:- trasy rowerowe:
 • budowa, modernizacja i oznakowanie ścieżek/tras rowerowych, inne roboty budowlane, które zapewnią bezpieczne przemieszczanie się turysty rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • Schemat B- zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne (z wyłączeniem Schematu A):
 • budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych, punktów i tarasów widokowych, ścieżek dydaktycznych, tras kajakowych, narciarskich, jeździeckich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 • urządzanie i podnoszenie standardu camperowisk i kempingów, zagospodarowanie terenów przybrzeżnych na cele turystyczne, mała infrastruktura żeglarska, uporządkowanie bindug i małych obozowisk poprzez m.in. budowę, remont pomostów wraz z tworzeniem sezonowych programów sanitarnych, zagospodarowanie terenu (jego uporządkowanie, wyposażenie w infrastrukturę w postaci ławek i stołów, wiat chroniących przed deszczem, koszy na śmieci, tablic informacyjnych).
 • Schemat C- szkółki żeglarskie:
 • modernizacja infrastruktury na rzecz pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich wraz z zagospodarowaniem terenów je otaczających oraz zakupem wyposażenia (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego).

Preferowane będą projekty: wynikające z planu strategicznego Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 942 097,67 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach naboru nie przysługują środki odwoławcze zgodnie z § 13 Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17

10-447 Olsztyn

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

 

lub

Karolina Szylin k.szylin@umwwm.pl

Radosław Samorajczyk  r.samorajczyk@warmia.mazury.pl

Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Beata Engel b.engel@warmia.mazury.pl

Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl

Agata Kilijańska a.urbanowicz@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 93 73

       89 521 96 29

       89 521 96 34

       89 521 96 38

       89 521 96 45

       89 521 93 92

Pliki do pobrania

Regulamin naboru

2016-10-19

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-10-19

Załącznik nr 2 do Regulaminu Instrukcja wypełniania wniosku

2016-10-19

Załącznik nr 3 do Regulaminu Instrukcja wypelniania załączników

2016-10-19

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania załączników Instrukcja sporządzania studium wykonalności

2016-10-19

Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania załączników Analizy finansowo-ekonomiczne

2016-10-19

Załącznik nr 4 do Regulaminu Wzór Karty weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów pozakonkursowych

2016-10-19

Załącznik nr 5 do Regulaminu Karta z definicjami wymogów formalnych wyboru projektów pozakonkursowych

2016-10-19

Załącznik nr 6 do Regulaminu Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów pozakonkursowych

2016-10-19

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wzór Karty oceny kryteriów formalnych wyboru projektów pozakonkursowych (obligatoryjnych)

2016-10-19

Załącznik nr 8 do Regulaminu Karta z definicjami kryteriów formalnych wyboru projektów pozakonkursowych (obligatoryjnych)

2016-10-19

Załącznik nr 9 do Regulaminu Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektów pozakonkursowych (obligatoryjnych)

2016-10-19

Załącznik nr 10 do Regulaminu Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) wyboru projektów pozakonkursowych

2016-10-19

Załącznik nr 11 do Regulaminu Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) wyboru projektów pozakonkursowych

2016-10-19

Załącznik nr 12 do Regulaminu Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) wyboru projektów pozakonkursowych

2016-10-19

Załącznik nr 12.1 Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko

2016-10-19

Załącznik nr 13 do Regulaminu Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych wyboru projektów pozakonkursowych

2016-10-19

Załącznik nr 14 do Regulaminu Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych wyboru projektów pozakonkursowych

2016-10-19

Załącznik nr 15 do Regulaminu Lista sprawdzająca w zakresie spójności i poprawności sporządzenia Programu rewitalizacji

2016-10-19

Załącznik nr 16 do Regulaminu Regulamin Komisji Oceny Projektów

2016-10-19

Załącznik nr 17 do Regulaminu Lista Sprawdzająca do umowy o dofinansowanie projektu

2016-10-19

Załącznik nr 18 do Regulaminu Wzór Umowy o dofinansowanie projektu

2016-10-19

Załącznik nr 19 do Regulaminu Wzór Aneksu do Umowy o dofinansowanie

2016-10-19

Załącznik nr 20 do Regulaminu Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-10-19

Załącznik nr 21 do Regulaminu Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków

2016-10-19

Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności

2016-10-19

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

2016-10-19

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

2016-10-19

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

2016-10-19

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

2016-10-19

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

2016-10-19

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-10-19

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-10-19

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

2016-10-19

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

2016-10-19

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

2016-10-19

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

2016-10-19

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-10-19

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2016-10-19

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-10-19

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-10-19

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-10-19

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

2016-10-19

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS