Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Człowiek 4.0. Empatia. Nauka. Technologia – konferencja o nowoczesnym nauczaniu
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu konkursu - wydłużenie terminu oceny projektów

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.03-IZ.00-28-001/16.

Przyczyną wprowadzenia zmian do regulaminu jest wydłużenie terminów oceny projektów na etapach: weryfikacji wymogów formalnych oraz oceny formalnomerytorycznej, umożliwienie Wnioskodawcom dwukrotnej poprawy wniosku podczas weryfikacji wymogów formalnych

Przyczyną wprowadzenia zmian do umowy o dofinansowanie jest dostosowanie kwestii oceny kwalifikowalności wydatków pod kątem zgodności z przepisami prawa unijnego oraz właściwych norm prawa krajowego.

Ww. zmiany spowodują usprawnienie procesu oceny wniosków, zmniejszenie liczby projektów odrzucanych oraz prawidłowe stosowanie zapisów dotyczących oceny kwalifikowalności wydatków przed wejściem w życie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z tym, konieczne jest zaktualizowanie Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.03-IZ.00-28-001/16 oraz aktualizacja Umowy o dofinansowanie projektu stanowiącej załącznik nr 18 do Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.03-IZ.00-28-001/16.

Przedmiotowe zmiany nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pliki do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie

2016-10-19

Regulamin konkursu

2016-10-19

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS