Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiany w Regulaminie konkursu

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 19 października 2016 r. zmianie uległa dokumentacja dot. konkursu : RPWM.01.03.02-28-IP.00-28-001/16, Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju, Działanie  1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

 1. W Regulaminie wprowadzono następujące zmiany:

- § 7 ust. 3 dot. zmiany terminu zamknięcia naboru w ostatniej rundzie konkursowej,

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Ogłoszenie konkursu następuje w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków, tj. dnia 30 września 2016 r. Nabór jest organizowany w trybie konkursowym. Konkurs ma charakter otwarty, jest prowadzony rundami określonymi w  ust. 7. IP prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w sposób ciągły: od 31 października 2016 r. (dzień otwarcia naboru pierwszej rundy) do 26 lipca 2017 r. (dzień zamknięcia naboru w ostatniej rundzie)  w godzinach 7:30–15:30.”

- § 7 ust. 7 dot. zmiany terminów poszczególnych rund konkursowych,

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Poszczególne rundy konkursu odbywają się w następujących terminach (dzień rozpoczęcia naboru wniosków w danej rundzie i dzień zakończenia naboru wniosków w danej rundzie):

 •         I    runda : 31.10.2016 – 20.12.2016
 •         II   runda:  21.12.2016 – 19.01.2017
 •         III  runda: 20.01.2017 – 20.02.2017
 •         IV  runda:  21.02.2017 – 22.03.2017
 •         V   runda:  23.03.2017 – 24.04.2017
 •         VI  runda:  25.04.2017 – 24.05.2017
 •         VII  runda: 25.05.2017 – 26.06.2017
 •         VIII runda: 27.06.2017 – 26.07.2017”

- § 10 ust. 1  dot.  wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 50 do 80 dni,

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 80 dni od  dnia zamknięcia naboru wniosków w danej rundzie, o której mowa w § 7 ust.7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków w danej rundzie. W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków), może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków.”

- § 10 ust. 6 dot. wprowadzenia możliwości dwukrotnej poprawy wniosku na etapie weryfikacji wymogów formalnych,

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Na etapie weryfikacji wymogów formalnych dopuszcza się dwukrotną możliwość uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu.”

- § 11 ust. 3 dot.  wydłużenia etapu oceny formalno-merytorycznej z 60 do 70 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Ocena formalno-merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w terminie 70 dni od dnia powołania KOP do oceny wniosków złożonych w danej rundzie o której mowa w § 7 ust. 7. Na dane posiedzenie KOP zostaną przekazane tylko te wnioski, które zostały złożone w danej rundzie konkursu. W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków, konieczność zamówienia dodatkowych ekspertyz) może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków o dofinansowanie projektów".

- § 16 ust. – usunięto ust. 5 o brzmieniu:

„Wydatki o wartości przekraczającej 20 tys. złotych netto (tj. bez podatku od towarów i usług) poniesione przed wejściem w życie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020:

 •   wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, poniesione przez beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania tej ustawy lub
 •   poniesione przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, mogą zostać uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały poniesione w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zostały należycie udokumentowane. Oznacza to co najmniej, że zaproszenie do składania ofert zostało wysłane do przynajmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, w innym przypadku do istniejących) w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.”

 

 1.       W Załączniku nr 3 do Regulaminu Instrukcja Wypełniania Załączników wprowadzono następujące zmiany:
 •         Część I „Załączniki wymagane w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie” – w pkt. 15. „Promesa kredytowa / umowa kredytowa / promesa leasingu, w przypadku przedsiębiorców, którzy realizację projektu finansować będą z kredytu lub przy udziale leasingu” dodano zapis dot. dokumentów warunkowych.

Punkt. 15 przyjmuje brzmienie: „Dla projektów realizowanych przez przedsiębiorców w przypadku założenia w Studium Wykonalności/Biznes Planie współfinansowania projektu kredytem/leasingiem,  Wnioskodawca/partnerzy – jeśli dotyczy mogą dołączyć promesę/umowę kredytową lub promesę leasingu (nie dopuszcza się dokumentów warunkowych). Wartość środków, na którą wystawiono promesę kredytu/leasingu/podpisano umowę kredytową musi być spójna z wartością współfinansowania ww. środkami podaną w Studium Wykonalności/Biznes Planie – tzn. nie mniejsza niż wartość ww. środków wynikająca z Studium Wykonalności/ Biznes Planu. Jeżeli promesa nie została dołączona, dokument należy obowiązkowo dostarczyć przed podpisaniem umowy.”

-        Część I dot. listy „Dodatkowych dokumentów wymaganych w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu”  - uzupełniono o załącznik nr 36 Opinia o innowacyjności;
-        Część IV „Wzory dokumentów” – uzupełniono o wzór załącznika nr 36 Opinia o innowacyjności .
 

3.  W Załączniku nr 17 do Regulaminu Wzór umowy o dofinansowanie wprowadzono następujące zmiany:

- § 15 usunięto ust. 2 (zgodnie ze zmianą dokonaną w Regulaminie Konkursu) o brzmieniu:

„Wydatki o wartości przekraczającej 20 tys. zł netto poniesione przed dniem wejścia w życie Wytycznych o których mowa w ust. 1:

 •   wyłączone ze stosowania ustawy PZP, poniesione przez podmiot zobowiązany do stosowania tej ustawy lub
 •   poniesione przez podmiot niezobowiązany do stosowania ustawy PZP,

mogą zostać  uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały poniesione w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zostały należycie udokumentowane. Oznacza to co najmniej, że zaproszenie do składania ofert zostało wysłane do przynajmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, w innym przypadku do istniejących) w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.”

- § 15 ust. 3 – dot. zmiany numeracji ustępów w § 15

Ustęp otrzymuje brzmienie: „W przypadku naruszenia przez Beneficjenta warunków i procedur udzielenia zamówień określonych w ust. 1 i 2 , Instytucja Pośrednicząca RPO WiM uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem publicznym za niekwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie korekt finansowych.”

 

4. W Załączniku nr 6 do Regulaminu „Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów  formalnych wyboru projektów w ramach  Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Schemat A I Schemat B wprowadzono następujące zmiany:

 •         część dotycząca „ Załączniki inne Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju” – uzupełniono o pytanie dot. opinii o innowacyjności.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-10-20

Załącznik nr 3 do Regulaminu Instrukcja wypełniania załączników

2016-10-20

Załącznik nr 6 do Regulaminu Wzór listy sprawdzającej wymogi formalne

2016-10-20

Załącznik nr 17 do Regulaminu Wzór umowy o dofinansowanie

2016-10-20

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS