Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.2.2

Poddziałanie 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg RPWM.02.02.02-IZ.00-28-002/16

zakończony     od: 2016-11-30 do: 2016-12-30
Wyniki naboru

18 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-002/16.

Etapy oceny projektów

Informacja o pracach KOP w ramach konkursu nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-002/16

 

Informujemy, że w terminie 7.03–13.03.2017 r. odbyła się weryfikacja Kart oceny merytorycznej wniosków ocenianych przez członków KOP w zakresie części D1-D8 KOM.

W terminie od 14.03–17.03.2017 r. przygotowane będą jednolite stanowiska negocjacyjne do wniosków skierowanych do dofinansowania oraz wysyłane pisma informujące wszystkich Wnioskodawców o wynikach dokonanej oceny merytorycznej.

Następnie odbędą się negocjacje z Wnioskodawcami, których wnioski uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej.

14 lutego 2017 r. została zakończona weryfikacja wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie w ramach etapu oceny formalnej. W załączeniu przedstawiamy listę wniosków: 7 projektów uzyskało wynik pozytywny i zostało skierowanych do etapu oceny merytorycznej. 

Ocena merytoryczna rozpocznie się 15 lutego 2017r.

8 lutego 2017 r. zakończono weryfikacja wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.02.02-IZ-00-28-002/16 w związku z wpłynięciem do siedziby IOK ostatniego wniosku, który został skierowany do uzupełnienia/poprawy na etapie weryfikacji wymogów formalnych.

Ocena formalna rozpoczęła się 31 stycznia 2017 r. i trwa nadal. W pierwszej kolejności ocenie formalnej podlegają wnioski spełniające wszystkie wymogi formalne. Natomiast w przypadku wniosków skierowanych do uzupełnienia/poprawy na etapie weryfikacji wymogów formalnych, ocena formalna dokonywana jest po otrzymaniu przez IOK uzupełnionego/poprawionego wniosku.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej  na rozwój kompetencji kluczowych uczniów projekty Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) bis Elbląg.

Termin, od którego można składać wnioski

30.11.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30.12.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn 

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Sytemie Informatycznym Maks 2, wraz z wgranym plikiem PDF tj. Rekomendacją Komitetu Sterującego Związku ZIT o zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (wzór stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu) funkcji "Wyślij wniosek”.

Rozmiar załącznika w wersji elektronicznej nie może przekroczyć 5MB.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu wraz z Rekomendacją Komitetu Sterującego Związku ZIT o zgodności projektu ze strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (wzór stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu) należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu

  • realizujące projekt na obszarze gmin: miasta Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary oraz powiatu elbląskiego (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary),

z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

- Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),

- Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),

- Indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez realizację kompleksowych programów wspierających szkołę/placówkę oświaty,

- Wsparcie uczniów w zakresie działań z obszaru doradztwa zawodowego,

 - Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,

- Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

- Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do szczególowego opisu osi priorytetowej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu to 95% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 489 714, 51 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,

tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu: lpielblag@warmia.mazury.pl,

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku: lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

Szczegółowe informacje na temat Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz zasad udzielania rekomendacji można uzyskać osobiście, telefonicznie lub mailowo w siedzibie Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Urzędu Miejskiego w Elblągu:
ul. Łączności 1b Budynek „D” (budynek Urzędu Stanu Cywilnego),
II piętro, pok. 22: zit.elblag@umelblag.pl,
el. 55 239 33 26, 55 55 239 33 66

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego

2016-11-04

Regulamin konkursu

2016-10-31

Ogłoszenie o konkursie

2016-10-30

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-10-31

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-10-31

Załącznik nr 3 Rekomendacje IOK do wypełniania wniosku o dofinansowanie

2016-10-31

Załącznik nr 4 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-10-31

Załącznik nr 5 Karta oceny formalnej

2016-10-31

Załącznik nr 6 Karta oceny merytorycznej wniosku

2016-10-31

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-10-31

Załącznik nr 8 Zestawienie standardu i cen

2016-10-31

Załącznik nr 9 Katalog wyposażenia pracowni

2016-10-31

Załącznik nr 10 Lista gmin województwa warmińsko-mazurskiego

2016-10-31

Załącznik nr 11 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

2016-10-31

Załącznik nr 12 Wzór rekomendacji Komitetu Sterującego Związku ZIT

2016-10-31

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS