Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja regulaminu konkursu 31.10.2016

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu

nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16 wraz załącznikami na dofinansowanie projektów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. Zmiany wynikają z nowelizacji dokumentu Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które zgodnie z Komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”  należy stosować od dnia ogłoszenia przedmiotowego komunikatu tj. 14 października 2016r. W związku z powyższym w celu ujednolicenia warunków i procedur dotyczących kwalifikowalności wydatków IZ RPO WiM 2014-2020, podjęła decyzję o wprowadzeniu do ogłoszonego w dniu 12 września br. konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16 zmian wynikających z nowelizacji ww. dokumentu. Główny zakres zmian dotyczy modyfikacji metodologii wyliczenia kosztów pośrednich w projektach wraz z wartościami kosztów bezpośrednich od których liczony jest procentowy próg kosztów pośrednich. Dokonano także zmiany progu wysokości środka trwałego z kwoty 350,00 zł netto na kwotę 3500,00 zł netto. Ponadto usunięto rozdział dotyczący zlecenia usług merytorycznych w projektach finansowanych ze środków EFS oraz zmieniono zapisy dotyczące udzielania zamówień w ramach projektów. Powyższe spowodowało konieczność zmiany Generatora Wniosków Aplikacyjnych w Lokalnym  Systemie Informatycznym MAKS 2. Tym samym aktualizacji  uległy następujące załączniki do niniejszego Regulaminu konkursu:

  • Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS ramach RPO WiM 2014-2020,
  • Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020,
  • Załącznik nr 8 Rekomendacje IOK do wypełnienia wniosku o dofinansowanie,
  • Załącznik 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020.

Regulamin konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16 zaktualizowano również w zakresie procesu wyboru projektów celem ujednolicenia zapisów w odniesieniu

do obowiązujących w IOK procedur oraz zapewnienia Wnioskodawcom równego dostępu do informacji o sposobie wyboru projektów.

Ponadto, w celu zapewnienia standardu  cen  obowiązujących aktualnie na rynku, zaktualizowano również Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu tj. Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków.

Jednocześnie, aby umożliwić Wnioskodawcom odpowiednie przygotowanie wniosków o dofinasowanie projektów z uwzględnieniem wyżej wskazanych zmian IZ RPO WiM 2014-2020  podjęła decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinasowanie projektów do dnia 28 listopada 2016r.

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

Pliki do pobrania

Aktualizacja regulaminu

2016-10-31

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.