Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

6.2.2

Poddziałanie 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża

zakończony     od: 2016-11-02 do: 2016-11-30
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w naborze RPWM.06.02.02-IZ.00-28-001/16

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałania 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża

Termin, od którego można składać wnioski

2.11.2016

Termin, do którego można składać wnioski

30.11.2016

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

Poniedziałek-piątek:  8:00-15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie Projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM w ramach trybu pozakonkursowego i podpisali Pre-umowę lub podjęto uchwałę.

 

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • jednostki organizacyjne administracji rządowej;
  • zarządcy portów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia wynikające z planu strategicznego „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”.

W ramach przedmiotowego naboru mogą być dofinansowane  następujące typy projektów:

  • Inwestycje (budowa, rozbudowa, modernizacja, w tym przebudowa) w nabrzeża, infrastrukturę śródlądowych dróg wodnych i infrastrukturę portową;

Wdrażanie rozwiązań i technik zarządzania, monitorowania ruchu na śródlądowych drogach wodnych (w tym małych portów).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w SZOOP oraz w załącznikach do Regulaminu naboru nr RPWM.06.02.02-IZ.00-28-001/16 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

23 557 535,12 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach naboru nie przysługują środki odwoławcze zgodnie z § 13 Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

 

lub

Radosław Samorajczyk  r.samorajczyk@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin k.szylin@umwwm.pl

Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Beata Engel b.engel@warmia.mazury.pl

Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl

Agata Kilijańska a.urbanowicz@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 96 29

       89 521 93 73

       89 521 96 34

       89 521 96 38

       89 521 96 45

       89 521 93 92

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-11-02

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-11-02

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-11-02

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-11-02

Załącznik nr 3.1 Instrukcja studium wykonalności

2016-11-02

Załącznik nr 3.2. Analiza finansowo-ekonomiczna

2016-11-02

Załącznik nr 4 Wzór karty wymogi formalne

2016-11-02

Załącznik nr 5 Karta definicji wymogi formalne

2016-11-02

Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej

2016-11-02

Załącznik nr 7 Wzór karty kryteria formalne

2016-11-02

Załącznik nr 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych

2016-11-02

Załącznik nr 9 Wzór listy sprawdzającej

2016-11-02

Załącznik nr 10 Wzór karty

2016-11-02

Załącznik nr 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych

2016-11-02

Załącznik nr 12 Wzór listy sprawdzającej

2016-11-02

Załącznik nr 12.1 Załącznik do listy sprawdzającej

2016-11-02

Załącznik nr 13 Wzór karty

2016-11-02

Załącznik nr 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych

2016-11-02

Załącznik nr 15 Lista KOP

2016-11-02

Załącznik nr 16 Lista sprawdzająca do umowy

2016-11-02

Załącznik nr 17 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-11-02

Załącznik nr 18 Aneks

2016-11-02

Załącznik nr 19 Instrukcja zabezpieczenia umowy

2016-11-02

Załącznik nr 20 Wytyczne kwalifikowalność

2016-11-02

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS