Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana regulaminu konkursu

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/16

Zmiany wynikają z konieczności weryfikacji kryterium strategicznego Zasięg oddziaływania projektu na obszarze rewitalizacji w oparciu o załączniki - dokumenty dotyczące rewitalizacji, które powinny być złożone wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym zaszła potrzeba zmiany zapisów Regulaminu Konkursu nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/16 pod kątem umieszczenia informacji dotyczących m.in. rodzaju załączników, jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie (jeżeli projekt oddziałuje na obszar rewitalizacji wskazany w programie rewitalizacji) oraz przebiegu procedury oceny wniosku.

Jednocześnie do Regulaminu Konkursu dodano 2 nowe załączniki:

  1. załącznik nr 17 „Oświadczenie Gminy o zgodności projektu z programem rewitalizacji”, który stanowi wzór oświadczenia dla potencjalnych Wnioskodawców, jaki należy złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu. 
  2. załącznik nr 18 Lista sprawdzająca w zakresie spójności i poprawności sporządzenia Programu rewitalizacji”, który stanowi narzędzie oceny do Programu rewitalizacji.

 

Wydłużono także termin naboru wniosków z 31.10.2016 - 18.11.2016 na 31.10.2016 - 09.12.2016, a tym samym przesunieto termin rozstrzygnięcia konkursu z marca 2017 r. na kwiecień 2017 r.

W związku z wprowadzeniem ww. zmian podjęto decyzję o aktualizacji Regulaminu konkursu nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/16. Powyższe ma na celu zapewnienie  Wnioskodawcom równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów.

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

  1. Załącznik nr 1 do Uchwały Wykaz zmian do Regulaminu konkursu
  2. Zaktualizowany Regulamin Konkursu
  3. Załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu Oświadczenie Gminy o zgodności projektu
    z programem rewitalizacji.
  4. Załącznik nr 18 do Regulaminu konkursu Lista sprawdzająca w zakresie spójności
    i poprawności sporządzenia Programu rewitalizacji.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu 31.10.2016

2016-11-02

Załącznik nr 1 Wykaz zmian ZIT

2016-11-02

Załącznik nr 17 Oświadczenie gminy

2016-11-02

Załącznik nr 18 Lista sprawdzająca

2016-11-02

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS