Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

8.1

Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

zakończony     od: 2016-11-23 do: 2016-11-30
Wyniki naboru
Komunikaty
Etapy oceny projektów

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

Nabór nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-003/16

Termin, od którego można składać wnioski

23 listopada 2016 roku

Termin, do którego można składać wnioski

30 listopada 2016 roku

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie określono

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

 

Godziny pracy:

Poniedziałek-piątek:  8:00-15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych i podpisali Umowę wstępną lub podjęto Uchwałę.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego naboru mogą być dofinansowanenastępujące typy projektów:

Uzgodnione elementy przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodne z poniższym zakresem, tj.:

Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych ((w tym kulturalnych, edukacyjnych (z wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych oraz gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym:

  • przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów (wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
  • zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu inwestycyjnego);

budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu naboru i oceny.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych maksymalny udział środków EFRR wynosi 50% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

8 583 926,03 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu naboru i oceny.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony:

89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

 

Lub

Beata Gotkiewicz b.gotkiewicz@warmia.mazury.pl

Emilia Bowszys e.bowszys@warmia.mazury.pl

Magdalena Konopka m.konopka@warmia.mazury.pl

Marcin Jasiński m.jasinski@warmia.mazury.pl

Karolina Horla k.horla@umwwm.pl

Julia Przeciszewska j.przeciszewska@warmia.mazury.pl

Magdalena Kruba-Wolfram m.kruba-wolfram@warmia.mazury.pl

Aleksandra Rozłucka a.rozlucka@warmia.mazury.pl

Telefony:

       89 521 96 72

89 521 96 44

89 521 96 46

89 521 96 47

89 521 96 48

Pliki do pobrania

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-11-23

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

2016-11-23

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

2016-11-23

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

2016-11-23

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-11-23

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-11-23

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2016-11-23

Wytyczne w sprawie zalecanych licencji standardowych, zbiorów danych i opłat za ponowne wykorzystanie dokumentów

2016-11-23

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-11-23

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

2016-11-23

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

2016-11-23

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

2016-11-23

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

2016-11-23

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

2016-11-23

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

2016-11-23

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-11-23

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

2016-11-23

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

2016-11-23

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-11-23

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-11-23

Załącznik nr 2 Instrukcja wypelninia wniosku

2016-11-23

Załącznik nr 3 Instrukcja wypelniania załączników

2016-11-23

Załącznik nr 3.1 do Instrukcji wypełniania załączników Instrukcja sporządzania studium wykonalności

2016-11-23

Załącznik nr 3.1.1 do Instrukcji wypełniania załączników Arkusz kalkulacyjny

2016-11-23

Załącznik nr 4 Wzór Karty weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów pozakonkursowych

2016-11-23

Załącznik nr 5 Karta z definicjami wymogów formalnych wyboru projektów pozakonkursowych

2016-11-23

Załącznik nr 6 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów pozakonkursowych

2016-11-23

Załącznik nr 7 Wzór Karty oceny kryteriów formalnych wyboru projektów pozakonkursowych (obligatoryjnych)

2016-11-23

Załącznik nr 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych wyboru projektów pozakonkursowych (obligatoryjnych)

2016-11-23

Załącznik nr 9 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektów pozakonkursowych (obligatoryjnych)

2016-11-23

Załącznik nr 10 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) wyboru projektów pozakonkursowych

2016-11-23

Załącznik nr 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) wyboru projektów pozakonkursowych

2016-11-23

Załącznik nr 12 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) wyboru projektów pozakonkursowych

2016-11-23

Załącznik nr 12.1 Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko

2016-11-23

Załącznik nr 13 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych wyboru projektów pozakonkursowych

2016-11-23

Załącznik nr 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych wyboru projektów pozakonkursowych

2016-11-23

Załącznik nr 15 Lista sprawdzająca w zakresie spójności i poprawności sporządzenia Programu rewitalizacji

2016-11-23

Załącznik nr 16 Regulamin Komisji Oceny Projektów

2016-11-23

Załącznik nr 17 Lista sprawdzająca do umowy o dofinansowanie projektu

2016-11-23

Załącznik nr 18 Umowa o dofinansowanie projektu

2016-11-23

Załącznik nr 19 Wzór Aneksu do Umowy o dofinansowanie

2016-11-23

Załącznik nr 20 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków

2016-11-23

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.