Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytanie i odpowiedź z 23.11.2016 r.

Pytanie

Nasza szkoła kształci w kilku zawodach na poziomie technikum. Chcemy otworzyć nowy kierunek. Mamy zgodę organu prowadzącego i pozytywną opinię Powiatowej Rady Zatrudnienia. Problem tkwi w tym, że oba dokumenty pochodzą z roku 2012. Stało się tak dlatego, że równolegle z wnioskiem o uruchomienie nowego kierunku kształcenia złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z funduszy UE zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych na tym kierunku. Zgodę od organu prowadzącego dostaliśmy, ale wniosek o dofinansowanie przepadł w procesie oceny. Nie było więc sensu ogłaszać naboru na kierunek, do prowadzenia którego nie mieliśmy dostatecznej bazy sprzętowej i dydaktycznej. Pytanie moje brzmi, czy tamta zgoda organu prowadzącego i opinia PRZ są aktualne, czy musimy starać się od nowa?

Chcę również zapytać, czy w ramach tego projektu możemy wnioskować o fundusze na uruchomienie ośrodka szkoleniowego i egzaminacyjnego ECDL?

Odpowiedź

Ustawodawca nie określił daty ,,ważności” opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia, jednakże ze względu na fakt, że zarówno zgoda organu prowadzącego, jak i PRZ pochodzą z 2012 r., zdaniem IOK procedurę należy rozpocząć od nowa przed otwarciem nowego kierunku we wrześniu 2017 r. Zwracamy uwagę na fakt, że opinia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy wydawana jest w oparciu o najświeższe dane, m. in liczby bezrobotnych absolwentów, co w okresie 5 lat mogło ulec diametralnym zmianom. Na etapie wnioskowania wystarczy zgoda organu prowadzącego, ale zapisy wniosku muszą wyraźnie wskazywać, kiedy wystąpicie Państwo o uzyskanie opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz Wojewódzkiej Rady Rynku pracy (patrz art. 39 ust. 5 ustawy o systemie oświaty). O kopię ww. opinii poprosimy Państwa przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu: ,,Podstawą realizacji wsparcia w ramach Modelu III jest porozumienie zawarte pomiędzy szkołą/placówką kształcącą w danym zawodzie a pracodawcą/przedsiębiorcą, na potrzeby którego dany kierunek kształcenia będzie tworzony lub modernizowany, zgodnie ze specyfiką wsparcia (zobacz rozdział 5.3). Należy pamiętać, że wszystkie działania przewidziane do realizacji w ramach programu współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym muszą wynikać ze zdiagnozowanych problemów grupy docelowej (uwzględnionych w diagnozie zatwierdzonej przez organ prowadzący), którą Projektodawca zamierza objąć wsparciem oraz zakresu porozumienia zawartego pomiędzy szkołą/placówką kształcącą w danym zawodzie a pracodawcą/przedsiębiorcą, na potrzeby którego dany kierunek kształcenia będzie tworzony lub modernizowany”.

Dodatkowo, zgodnie z brzmieniem treści limitu i ograniczenia: ,,Działania obejmujące współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy oraz działania obejmujące opracowanie lub modyfikację programów nauczania będą prowadzone z uwzględnieniem prognoz dotyczących zapotrzebowania rynku pracy na określone zawody i wykształcenie w określonych branżach, z wykorzystaniem ogólnopolskich i regionalnych badań i analiz oraz uzupełniająco informacji ilościowych i jakościowych dostępnych za pośrednictwem powołanego z inicjatywy Komisji Europejskiej portalu EU Skills Panorama”.

Odnosząc się do kwestii uruchomienia ośrodka szkoleniowego i egzaminacyjnego ECDL- bardzo proszę o rozwinięcie zagadnienia. Jednocześnie zwracam uwagę na fakt, że celem niniejszego konkursu jest dofinansowanie projektów, które umożliwią wprowadzenie nowego zawodu i/lub modernizację metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej oraz wsparciu na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS