Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytanie i odpowiedź z 24.11.2016 r.

Pytania:

  1. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Wartość bazowa oraz wartość docelowa wskaźnika: czy mogłabym prosić o wyjaśnienie różnicy pomiędzy nimi? W projekcie zgłosiliśmy 5 nauczycieli, wszyscy płci męskiej – więc w obydwu przypadkach warność dla pola "kobiet" uzupełniam zero? Nie rozumiem również pola: Źródło danych do pomiaru  W polu sposób pomiaru wskaźnika: chodzi o podanie ilości kursów/ szkoleń które miałyby być odbyte??
  2. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażanie zakupione dzięki EFS. W naszym przypadku byłaby to jedna placówka. A wartość bazowa wskaźnika w podziale kobiety / mężczyźni – nie ma tutaj sensu?? W przypadku gdy placówka jest tylko jedna – czy powinnam ją wpisać jako wskaźnik własny ? co wtedy wpisać w wartościach bazowych? Takie same wątpliwości mam przy wypełnianiu wskaźników produktu.

Odpowiedzi:

Wartość bazowa określa stan wyjściowy przed realizacją projektu, np. poprzez określenie dokumentów (certyfikaty, zaświadczenia, zestawienia itd.). Wartość bazowa stanowi punkt wyjścia, określa sytuację danej grupy docelowej przed rozpoczęciem realizacji projektu oraz może służyć do oceny doświadczenia beneficjenta w realizacji podobnych przedsięwzięć. W niektórych przypadkach wartość bazowa ma na celu również zdiagnozowanie sytuacji danej grupy docelowej przed realizacją projektu – określa, w zależności od przyjętego wskaźnika, np. stan ich wiedzy, czy skuteczność działań podejmowanych wobec nich przez beneficjenta lub inne podmioty.

 W przypadku, gdy oszacowanie wartości bazowej wskaźnika nie jest celowe lub możliwe, będzie ona wynosić 0.

Wartość bazowa dla wskaźnika produktu nie jest określana (wartość w LSI MAKS2: „nie dotyczy”).

Osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika będzie uznane za zrealizowanie wskazanego celu. Wartość docelowa wskaźnika powinna odnosić się do projektu opisywanego we wniosku o dofinansowanie i wskazywać zmianę, jakiej wnioskodawca chce dokonać dzięki realizacji projektu. Wartość docelowa dotyczy zakresu wsparcia w projekcie.

Źródło danych do pomiaru określa, na jakiej podstawie będą mierzone poszczególne wskaźniki. Dokumenty wskazane w źródłach danych do pomiaru wskaźnika powinny być przechowywane w dokumentacji projektowej i w razie potrzeby udostępniane IZ.

Sposób pomiaru określa, jak będą mierzone poszczególne wskaźniki. Należy mieć na uwadze dostępność i wiarygodność danych niezbędnych do pomiaru danego wskaźnika oraz ewentualną konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub analiz w sytuacji, gdy brak jest ogólnodostępnych danych w określonym zakresie.

W przypadku, gdy wskaźniki realizacji celu nie dadzą się opisać w podziale na płeć, wówczas należy zaznaczyć pole wyboru znajdujące się obok pola „Ogółem”, w celu odblokowania kolumny „O”. Umożliwi to „ręczne” wpisanie danych liczbowych – a w polach (K) i (M) należy wpisać wartość „0”.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS