Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.3.1

Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

zakończony     od: 2016-12-30 do: 2017-01-30
Wyniki naboru

19 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania.

Komunikaty

11 września 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję w sprawie wydłużenia o 53 dni kalendarzowe terminu oceny kryteriów formalno-merytorycznych wniosków w ramach konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi  priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych zgodnie z §11 Regulaminu konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/16.

Uwarunkowane jest to dużą liczbą wniosków przypadającą na poszczególnych ekspertów, obszerną dokumentacją przedłożoną ekspertom do oceny (często na jeden projekt przypadało po 6 skomplikowanych audytów energetycznych) oraz opóźnieniami w dostarczaniu kart oceny.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/16 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców  oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Etapy oceny projektów

Ostatnia lista cząstkowa wniosków o dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację kryteriów formalnych

Komunikaty

Poniżej lista wniosków złożonych w ramach konkursu

Pytania i odpowiedzi

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

 

Konkurs nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/16

Termin, od którego można składać wnioski

30 grudnia 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 stycznia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

Poniedziałek-piątek:  8:00-15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

  1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  3. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
  4. przedsiębiorstwa (tylko podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego);
  5. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (tj. działające w publicznym systemie ochrony zdrowia), dla których podmiotem założycielskim jest/są jednostki samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków (definicja w słowniku terminologicznym) użyteczności publicznej wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie będzie skierowane m.in. na:

1. Głęboką kompleksową modernizację budynków w tym:

  1. ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
  2. przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła6, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących, w tym również OZE;

2. instalację inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej);

3. audyt energetyczny realizowany jako element projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

172 687 268,80 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 11.09.2017 r.

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

89 512 54 85
89 512 54 86
89 512 54 83
89 512 54 82
 


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

 

lub

 

Magdalena Konopka m.konopka@warmia.mazury.pl

 

Aleksandra Rozłucka a.rozlucka@warmia.mazury.pl

Karolina Horla k.horla@umwwm.pl

Marta Bazydło m.bazydlo@warmia.mazury.pl

Beata Gotkiewicz b.gotkiewicz@warmia.mazury.pl

Emilia Bowszys e.bowszys@warmia.mazury.pl

Magdalena Kruba-Wolfram m.kruba-wolfram@warmia.mazury.pl

Marcin Jasiński m.jasinski@warmia.mazury.pl

Katarzyna Malinowska k.malinowska@warmia.mazury.pl

Monika Szepietowska monika.szepietowska@warmia.mazury.pl

Anna Warcaba a.warcaba@warmia.mazury.pl

Anna Tomporowska a.swiatkowska@warmia.mazury.pl

Julia Przeciszewska j.przeciszewska@warmia.mazury.pl

Patrycja Lemańczyk p.zalewska@warmia.mazury.pl

Telefony

89 521 96 72

89 521 96 46

89 521 96 73

89 521 96 18

89 521 96 48

89 521 96 44

89 521 93 80

89 521 93 72

89 521 96 71

89 521 93 63

89 521 96 47

        89 521 96 57

Pliki do pobrania

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-11-29

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-11-29

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-11-29

Załącznik 3.1 Instrukcja sporządzania studium wykonalności

2016-11-29

Załącznik 3.2 Analiza finansowo-ekonomiczna

2016-11-29

Załącznik 4 Wzór Karty weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów

2016-11-29

Załącznik 5 Karta z definicjami wymogów formalnych wyboru projektów

2016-11-29

Załącznik 6 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów

2016-11-29

Załącznik 7 Wzór Karty oceny kryteriów formalnych wyboru projektów (obligatoryjne)

2016-11-29

Załącznik 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych wyboru projektów (obligatoryjne)

2016-11-29

Załącznik 9 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektów (obligatoryjnych)

2016-11-29

Załącznik 10 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-11-29

Załącznik 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-11-29

Załącznik 12 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-11-29

Załącznik 12.1 Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko

2016-11-29

Załącznik 13 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych wyboru projektów

2016-11-29

Załącznik 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych wyboru projektów

2016-11-29

Załącznik 15 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych premiujących wyboru projektów

2016-11-29

Załącznik 16 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych premiujących wyboru projektów

2016-11-29

Załącznik 17 Lista sprawdzająca w zakresie spójności i poprawności sporządzenia Programu rewitalizacji

2016-11-29

Załącznik 18 Lista sprawdzająca do oceny strategii niskoemisyjnej lub innego równoważnego dokumentu

2016-11-29

Załącznik nr 19 Regulamin Komisji Oceny Projektów (obowiązuje od 9.05.2017 r.)

2017-05-10

Załącznik 19 Regulamin Komisji Oceny Projektów – wersja archiwalna

2016-11-29

Załącznik 20 Lista Sprawdzająca do umowy o dofinansowanie projektu

2016-11-29

Załącznik 21 Umowa o dofinansowanie projektu

2016-11-29

Załącznik 22 Wzór Anekus do umowy

2016-11-29

Załącznik 23 Wzór Uchwały

2016-11-29

Załącznik 23.1 Zasady realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko- Mazurskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-11-29

Załącznik 24 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Efektywność Energetyczna

2016-11-29

Załącznik 25 Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

2016-11-29

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

2016-11-29

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-11-29

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.