Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

9.1.1

Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych

zakończony     od: 2016-12-30 do: 2017-02-28
Wyniki naboru

9 kwietnia Zarząd Województwa zwiększył alokację w konkursie i dzięki temu zostały zakontraktowane dwa kolejne wnioski o dofinansowanie (zgodnie z załączoną listą).

Zarząd z 22 stycznia 2018 r. podjął decyzję o zmianie regulaminu i zwiększeniu alokacji, co umożliwi zakontraktowanie sześciu kolejnych projektów.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Konieczność aktualizacji załącznika nr 19 do Regulaminu konkursu – „Wzoru umowy o dofinansowanie projektuwynika z potrzeby doprecyzowania jego zapisów, m.in. w zakresie obowiązków beneficjentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych projektów oraz postanowień dotyczących zasad wykorzystania systemów informatycznych.

Ponadto w związku z przyśpieszeniem kontraktacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego proponuje wprowadzenie do wzoru umowy o dofinansowanie i Instrukcji zabezpieczeń (załącznik nr 22 do Regulaminu) zapisów pozwalających na wcześniejsze podpisywanie umów o dofinansowanie projektów przed przedłożeniem przez beneficjentów wszelkich wymaganych dokumentów lub ustanowieniu wszystkich zabezpieczeń, przy jednoczesnym postanowieniu, że wypłata dofinansowania nastąpi dopiero po złożeniu dokumentów czy ustanowieniu zabezpieczeń. Powyższe zmiany umożliwią beneficjentom dostarczenie:

 • ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę,
 • ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie wkładu własnego,

w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie;

 • dokumentów w zakresie kolejnego zabezpieczenia umowy

w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie lub od dnia zawarcia aneksu do niniejszej umowy uwzględniającego kolejne zabezpieczenie umowy.


Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści załączników nr 19 i nr 22, podjęto decyzję o jego aktualizacji.
Powyższe zmiany obowiązują od 16 sierpnia 2017 r. i nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

6 marca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Załącznika nr 17 do Regulaminu konkursu nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-001/16 tj. Regulaminu Komisji Oceny Projektów.


Aktualizacja Regulaminu Komisji Oceny Projektów, uwzględnia możliwość dokonywanie oceny wniosku przez Eksperta poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników. Wprowadzenie zmian podyktowane jest realizacją rekomendacji Urzędu Kontroli Skarbowej, dotyczącej rozszerzenia informacji o przepływie dokumentów pomiędzy IOK i ekspertami oraz umożliwi usprawnienie prac KOP.

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) informuje o zmianie wysokości alokacji na nabory w Poddziałaniach: 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych oraz 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga, które rozpoczną się w grudniu 2016 r.

Zgodnie ze stanowiskiem Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 5 października 2016 r. wsparcie chorób psychicznych będzie możliwe dopiero po opublikowaniu map potrzeb zdrowotnych w tym obszarze oraz przyjęciu przez ww. Komitet właściwych rekomendacji. W konsekwencji konieczne było wyłączenie przedsięwzięć z zakresu psychiatrii z możliwości ubiegania się o dofinansowanie RPO WiM 2014-2020 w zaplanowanych
na 2016 rok konkursach. Zmianie uległy zatem kwoty zaplanowane na konkursy, które obecnie wynoszą:

w Poddziałaniu 9.1.1 - 10 520 008,00 euro;
w Poddziałaniu 9.1.2 - 10 218 753,00 euro.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Czy Wnioskodawca na moment składania wniosku o dofinansowanie (schemat B) musi wykazać (poprzez dołączenie stosownych dokumentów – np. umowa najmu itp.) posiadanie pomieszczeń, w których zostaną zlokalizowane środki trwałe planowane do zakupu w ramach projektu na okres realizacji projektu i 3 lat trwałości?

Jak to się odnosi do kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) nr 7 – Dysponowanie odpowiednią infrastrukturą techniczną dla kupowanych wyrobów medycznych (w ramach kryterium wnioskodawca musi wykazać, że dysponuje lub zobowiązuje się do dysponowania najpóźniej w dniu zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków określonego w umowie o dofinansowanie projektu, infrastrukturą techniczną niezbędną do instalacji i użytkowania wyrobów medycznych objętych projektem)?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników na moment złożenia wniosku „W przypadku projektów polegających na przeprowadzeniu robót budowlanych (również jako robót towarzyszących przystosowaniu pomieszczeń do zakupywanego sprzętu, oraz w przypadku wszystkich innych typów projektów na wezwanie IOK/ION), Wnioskodawca/partnerzy zobowiązani są przedstawić Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: Wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. z 2015 r. poz.1146). Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością wynikać może z różnych tytułów prawnych”.

Kryterium, o którym wspomina Wnioskodawca dotyczy infrastruktury niezbędnej do instalacji, nie obejmuje to jednak prawa do pomieszczeń, które objęte jest szczegółowymi zapisami w dokumentacji technicznej (Instrukcja wypełniania załączników).  

 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych,

Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych

Konkurs nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-001/16

Termin, od którego można składać wnioski

30 grudnia 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 lutego 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

Poniedziałek-piątek:  8:00-15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów.

W przypadku projektów wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej – podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem podmiotów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wyłączenie nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających oddziały geriatryczne).

W przypadku pozostałych projektów – podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

oraz z wyłączeniem podmiotów zgodnie ze strategią ZIT Elbląg.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowanenastępujące typy projektów:

Na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper dla ochrony zdrowia (dokument stanowiący ramy strategiczne dla interwencji w sektorze ochrony zdrowia) wspierane będą m.in. projekty polegające na:

 • Schemat A dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Przeznaczony jest dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i/lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i nie oferują stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:
 • doposażenie podmiotów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu).
 • Schemat B przeznaczony jest  dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne dla mieszkańców przynajmniej jednego powiatu (z wyłączeniem ośrodków specjalistycznych):
 • doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK - oprogramowanie sprzęt – jako element projektu);
 • budowa, rozbudowa, modernizacja ww. podmiotów (w tym,  w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych) – inwestycje w obiekty i zakup wyposażenia  (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu).
 • Schemat C przeznaczony jest dla ośrodków specjalistycznych, tj. podmiotów leczniczych, w których przynajmniej na 3 oddziałach świadczenia wysokospecjalistyczne stanowią ponad 20% wartości wykonywanych świadczeń[1] oraz podmioty monospecjalistyczne prowadzące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w trybie dłuższym niż jednodniowe:
 • doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu);

budowa, rozbudowa, modernizacja ww. podmiotów (w tym, w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych) – inwestycje w obiekty i zakup wyposażenia (wraz z zastosowaniem TIK - oprogramowanie sprzęt – jako element projektu).

 

[1] wg danych NFZ z I półrocza 2016 r.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

45 558 998,64 złotych (na schemat A – 4 070 858,00 zł, na Schemat B – 20 744 070,32 zł, na schemat C – 20 744 070,32 zł)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 22.01.2018 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 16.08.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17

10-447 Olsztyn

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

89 512 54 83
89 512 54 85
89 512 54 86
89 512 54 82

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

 

lub

 

Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Beata Engel b.engel@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin k.szylin@umwwm.pl

Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl

Agata Kilijańska a.kilijanska@warmia.mazury.pl

 Tel. 89 521 96 34

       89 521 96 38

       89 521 93 73

       89 521 96 45

       89 521 93 92

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 22.01.2018 r.

2018-01-25

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

2016-11-29

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-11-29

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania załączników - wersja edytowalna

2016-11-29

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-11-29

Załącznik 3.1 do Instrukcji wypełniania załączników Instrukcja sporządzania studium wykonalności

2016-11-29

Załącznik 3.2 do Instrukcji wypełniania załączników Arkusz kalkulacyjny

2016-11-29

Załącznik 4 Wzór Karty weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów

2016-11-29

Załącznik 5 Karta z definicjami wymogów formalnych wyboru projektów

2016-11-29

Załącznik 6 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów

2016-11-29

Załącznik 7 Wzór Karty oceny kryteriów formalnych wyboru projektów (obligatoryjne)

2016-11-29

Załącznik 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych wyboru projektów (obligatoryjne)

2016-11-29

Załącznik 9 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektów (obligatoryjnych)

2016-11-29

Załącznik 10.1 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) - Schemat A

2016-11-29

Załącznik 10.2 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) - Schemat B i C

2016-11-29

Załącznik 11.1 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) - Schemat A

2016-11-29

Załącznik 11.2 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) - Schemat B i C

2016-11-29

Załącznik 12 Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko

2016-11-29

Załącznik 12.1 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) - Schemat A

2016-11-29

Załącznik 12.2 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) - Schemat B i C

2016-11-29

Załącznik 13.1 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych wyboru projektów - Schemat A

2016-11-29

Załącznik 13.2 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących wyboru projektów - Schemat B i C

2016-11-29

Załącznik 14.1 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych premiujących wyboru projektów - Schemat A

2016-11-29

Załącznik 14.2 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych premiujących wyboru projektów - Schemat B i C

2016-11-29

Załącznik 15.1 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych wyboru projektów - Schemat A

2016-11-29

Załącznik 15.2 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych wyboru projektów - Schemat B i C

2016-11-29

Załącznik 16.1 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych premiujących wyboru projektów - Schemat A

2016-11-29

Załącznik 16.2 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych premiujących wyboru projektów - Schemat B i C

2016-11-29

Załącznik nr 17 Regulamin Komisji Oceny Projektów

2016-11-29

Załącznik 18 Lista Sprawdzająca do umowy o dofinansowanie projektu

2016-11-29

Załącznik 19 Umowa o dofinansowanie – obowiązuje od 16.08.2017 r.

2017-08-16

Załącznik 19 Umowa o dofinansowanie projektu – wersja archiwalna

2016-11-29

Załącznik 20 Wzór Aneksu

2016-11-29

Załącznik 21 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków

2016-11-29

Załącznik nr 22 Instrukcja zabezpieczeń – obowiązuje od 16.08.2017 r.

2017-08-16

Załącznik 22 Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

2016-11-29

Wytyczne w zakresie wdrażania i wspierania trwałego przejścia od opieki instytucjonalnej do alternatywnych rozwiązań rodzinnych i opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności w przypadku dzieci, osób niepełnosprawnych, osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym oraz osób starszych w Europie

2016-11-29

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

2016-11-29

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

2016-11-29

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-11-29

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.