Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.4.1

Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, projekty konkursowe (2 typ) CKZiU – produkcja i obsługa specjalistycznych maszyn i urządzeń, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-012/16

zakończony     od: 2016-12-30 do: 2017-01-27
Wyniki naboru

Informujemy, że 14 marca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-012/16.

W wyniku oceny Komisji Oceny Projektów (KOP) projekt  złożony w odpowiedzi na ww. konkurs nie spełnił wymaganych kryteriów merytorycznych i tym samym nie został wybrany do dofinasowania. 

Etapy oceny projektów

17 lutego 2017r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinasowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-012/16.

 Ocena formalna rozpocznie się 20 lutego 2017r.

Komunikaty

Instytucja Zarządzająca informuje, że 6 lutego 2017 r. została zakończona weryfikacja wymogów formalnych wniosków o dofinasowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-012/16.

W załączeniu lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny formalnej w ramach konkursu.

Ocena formalna rozpocznie się 7 lutego 2017 roku.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (2 typ) CKZiU – produkcja i obsługa specjalistycznych maszyn i urządzeń.

 

Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-012/16

Termin, od którego można składać wnioski

30 grudnia 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

27 stycznia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn 

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Tworzenie i/lub rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego lub innych jednostek organizacyjnych realizujących tego samego typu zadania odbywa się w szczególności poprzez:

a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu;

b) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.

 

Działania wymienione w lit. a) będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie działań przewidzianych w lit. b).

Konkurs dedykowany wspieraniu branż służących rozwojowi inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie produkcji i obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 651 167,92 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo uregulowana w rozdziale 15 Ustawy wdrożeniowej. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania przed sądami administracyjnymi, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, art. 146, art. 150 i art. 152 tej ustawy (art. 64 Ustawy wdrożeniowej). Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów KPA, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu: lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku: lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-11-30

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-11-30

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-11-30

Załącznik 3 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-11-30

Załącznik 4 Karta oceny formalnej

2016-11-30

Załącznik 5 Karta oceny merytorycznej

2016-11-30

Załącznik 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu

2016-11-30

Załącznik 7 Zestawienie standardu i cen

2016-11-30

Załącznik 8 Rekomendacje IOK

2016-11-30

Załącznik 9 Informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

2016-11-30

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.