Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Informacja o zmianie regulaminu

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 15.12.2016 r. zmianie uległy następujące dokumenty konkursowe:

- Regulamin konkursu RPWM.01.04.02-28-IP.00-28-002/16 (Schemat A) Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług, Działanie  1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020

- Załącznik nr 17 do Regulaminu  konkursu RPWM.01.04.02-28-IP.00-28-002/16 (Schemat A)

 

Zmiany dotyczą następującego zakresu:

- § 7 ust. 4 Regulaminu, dotyczącym zmiany orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z lutego 2017 r. na marzec 2017 r.

Paragraf przyjmuje brzmienie: Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2017 r.;

- § 10 ust. 1 Regulaminu, dot. wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 50 do 80 dni.

 

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 80 dni od  dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków”;

- § 10 ust. 6 Regulaminu, dot. wprowadzenia możliwości dwukrotnej poprawy wniosku na etapie weryfikacji wymogów formalnych.

 

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Na etapie weryfikacji wymogów formalnych dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie wniosku”;

- § 11 ust. 3 Regulaminu, dot. wydłużenia etapu oceny formalno-merytorycznej z 60 do 70 dni.

 

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Ocena formalno-merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w terminie 70 dni od dnia powołania KOP”

- usunięcia ust. 5 § 16 Regulaminu, dot. „ofertowania” dla wydatków powyżej 20 tys. PLN poniesionych przez Beneficjenta przed wejściem w życie Wytycznych horyzontalnych. 

Ww. zmiany wynikają z wytycznych:

- dotyczących konieczności wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 50 do 80 dni i etapu oceny formalno-merytorycznej z 60 do 70 dni oraz konieczności wprowadzenia możliwości dwukrotnej poprawy wniosku,

oraz

- odnoszących się do usunięcia z dokumentacji konkursowej zapisów związanych z postępowaniami wyboru wykonawcy/dostawczy zakupów poniesionych przez Beneficjenta przed wejściem w życie Wytycznych horyzontalnych.

W ramach dokumentacji konkursowej dla Podziałania 1.4.2 Schemat A RPO WiM 20142020 dokonano dodatkowo korespondującej zmiany we wzorze umowy o dofinansowanie (zał. nr 17) w zakresie usunięcia ust. 2 § 15 odnoszącego się do postępowania „ofertowego” dla wydatków powyżej 20 tys. PLN poniesionych przez Beneficjenta przed wejściem w życie Wytycznych horyzontalnych i dostosowania w kontekście przedmiotowej modyfikacji brzmienia i numeracji ust. 3 i 4 § 15 umowy.

 

Pliki do pobrania

Regulamin z 15 grudnia 2016 r.

2016-12-15

Załącznik 17 z dnia 15.12.2016 r.

2016-12-15

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS