logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

6.1.3

Poddziałanie 6.1.3 Instytucja kultury - ZIT bis Ełk

zakończony     od: 2017-01-30 do: 2017-02-28
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

6 marca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Załącznika nr 18 do Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.03-IZ.00-28-002/16 tj. Regulaminu Komisji Oceny Projektów.


Aktualizacja Regulaminu Komisji Oceny Projektów, uwzględnia możliwość dokonywanie oceny wniosku przez Eksperta poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników. Wprowadzenie zmian podyktowane jest realizacją rekomendacji Urzędu Kontroli Skarbowej, dotyczącej rozszerzenia informacji o przepływie dokumentów pomiędzy IOK i ekspertami oraz umożliwi usprawnienie prac KOP.


Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Informacje

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

Poddziałania 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Ełk

Konkurs nr RPWM.06.01.03-IZ.00-28-002/16

Termin, od którego można składać wnioski

30 stycznia 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 lutego 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro pok. 101

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek 8:00-15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia;
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 3. instytucje kultury;
 4. jednostki administracji rządowej;
 5. państwowe jednostki budżetowe;
 6. organizacje pozarządowe;
 7. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

 • Rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) instytucji kultury by dostosować je do nowoczesnej działalności kulturalnej, w tym zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja muzealiów, starodruków itp.;
 • Inwestycje związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, a także rozwojem treści cyfrowych związanych z kulturą i turystyką (wyłączanie jako integralny element projektów infrastrukturalnych opisanych powyżej).

Preferowane do dofinansowania będą projekty:

 • instytucji kultury ukierunkowanym na działania regionotwórcze poprawiające czy budujące więzi, w zdecydowanej większości napływowej, słabo utożsamiającej się z województwem ludności;
 • stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu  

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 171 926,14 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adresy e-mail:

Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Beata Engel b.engel@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin k.szylin@umwwm.pl

Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl

Agata Kilijańska a.kilijanska@warmia.mazury.pl

Agnieszka Unruh a.unruh@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 96 34

       89 521 96 38

       89 521 93 73

       89 521 96 45

       89 521 93 92

       89 521 96 68

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

       89 512 54 83

       89 512 54 85

       89 512 54 86

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie

2016-12-23

Regulamin konkursu

2016-12-23

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-12-23

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-12-23

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-12-23

Załącznik nr 3.1 Instrukcja sporządzania studium wykonalności

2016-12-23

Załącznik nr 3.2 Analiza finansowo-ekonomiczna

2016-12-23

Załącznik nr 4 Wzór Karty weryfikacji wymogów formalnych

2016-12-23

Załącznik nr 5 Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-12-23

Załącznik nr 6 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych

2016-12-23

Załącznik nr 7 Wzór Karty oceny kryteriów formalnych

2016-12-23

Załącznik nr 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych

2016-12-23

Załącznik nr 9 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych

2016-12-23

Załącznik nr 10 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-12-23

Załącznik nr 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-12-23

Załącznik nr 12 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-12-23

Załącznik nr 12.1 Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko

2016-12-23

Załącznik nr 13 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych

2016-12-23

Załącznik nr 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych

2016-12-23

Załącznik nr 15 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych premiujących

2016-12-23

Załącznik nr 16 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych premiujących

2016-12-23

Załącznik nr 17 Lista sprawdzająca w zakresie spójności i poprawności sporządzenia Programu rewitalizacji

2016-12-23

Załącznik nr 18 Regulamin Komisji Oceny Projektów

2016-12-23

Załącznik nr 19 Lista Sprawdzająca do umowy o dofinansowanie projektu

2016-12-23

Załącznik nr 20 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu

2016-12-23

Załącznik nr 21 Wzór aneksu do Umowy

2016-12-23

Załącznik nr 22 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków

2016-12-23

Załącznik nr 23 Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu

2016-12-23

Dokumentacja konkursowa zip

2016-12-29

Wniosek o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk

2016-12-29

Rekomendacja ZIT MOF Ełk

2016-12-29

Wytyczne ministerialne zip

2016-12-29

Wytyczne w zakresie wdrażania i wspierania trwałego przejścia od opieki instytucjonalnej do alternatywnych rozwiązań rodzinnych i opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności w przypadku dzieci, osób niepełnosprawnych, osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym oraz osób starszych w Europie

2016-12-28

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014–2020

2016-12-28

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014–2020

2016-12-28

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014–2020

2016-12-28

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2014–2020

2016-12-28

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020

2016-12-28

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020

2016-12-28

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014–2020

2016-12-28

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014–2020

2016-12-28

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020

2016-12-28

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014–2020

2016-12-28

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020

2016-12-28

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

2016-12-28

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020

2016-12-28

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014–2020

2016-12-28

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020

2016-12-28

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020

2016-12-28

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014–2020

2016-12-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.