Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.4.1

Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ) RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/17

zakończony     od: 2017-02-01 do: 2017-02-28
Wyniki naboru

03.10.2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/17, zaktualizowaną o rozstrzygnięcie procedury odwoławczej dla przedmiotowego konkursu.

Informujemy, że 01.08.2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/17.

Komunikaty

W związku z jednoczesną obsługą kilku konkursów ogłaszanych w ramach Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe oraz ilością prac związanych z przygotowaniem niezbędnej do wysyłki dokumentacji
w ramach zakończonej oceny kryteriów merytorycznych konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/17 (w tym trwającymi pracami w zakresie przygotowania Jednolitego stanowiska negocjacyjnego dla projektów, które zostały rekomendowane
do dofinansowania w przedmiotowym konkursie), Instytucja Zarządzająca RPO WiM podjęła decyzję o wydłużeniu terminu wysyłki pism informujących o wynikach przedmiotowej oceny do 6 czerwca 2017 r.

Etapy oceny projektów

Informujemy, że 8 maja 2017 r. zakończyła się ocena kryteriów merytorycznych w ramach prac Komisji Oceny Projektów konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/17.

Z uwagi na złożoność oceny merytorycznej wniosków, na którą składa się m.in. możliwość warunkowania niektórych kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i punktowych, a także trwającymi w tym samym czasie pracami nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej związanej z ogłaszanymi w maju br. czterema konkursami w ramach II typu projektów Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, w terminie od 9 maja do chwili obecnej trwa etap związany z weryfikacją Kart Oceny Merytorycznej. Jednocześnie przygotowywane są Jednolite stanowiska negocjacyjne dla projektów, które w ramach przedmiotowej oceny zostaną rekomendowane do dofinansowania.

Niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji dokumentacji związanej z przebiegiem oceny merytorycznej przedmiotowego konkursu, Wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie o wynikach przeprowadzonej oceny.

Wysyłka pism informujących o wynikach oceny merytorycznej w ramach przedmiotowego konkursu planowana jest do 31 maja 2017 r.

 

18 kwietnia 2017 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/17.

Ocena merytoryczna rozpocznie się 19 kwietnia 2017 r.

 3 kwietnia 2017 r. zakończono weryfikację wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/17.

 Ocena formalna rozpocznie się 4 kwietnia 2017 r.

Pytania i odpowiedzi

1) Jaka jest definicja osoby dorosłej uczestniczącej w szkoleniu ? ( np. ukończone 18 lat w chwili rozpoczęcia szkolenia, w chwili zakończenia szkolenia )

W ramach przedmiotowego konkursu osobami objętymi wsparciem mogą być zarówno osoby niepełnoletnie, jak również pełnoletnie. Należy jednak uwzględnić fakt, że realizacja celu projektu mierzona jest poprzez ustalenie wskaźników określonych dla  przedmiotowego projektu. Dla niniejszego konkursu został określony m.in. wskaźnik produktu Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie. Zapisy Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 doprecyzowują, że jest to liczba osób dorosłych, które uczestniczą w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy) zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Wobec tego w powyższy wskaźnik wpisują się tylko osoby pełnoletnie tj. osoby, które przystępując do formy wsparcia (szkolenia, kursu) mają ukończony 18 r.ż.


2) Czy w stażu mogą uczestniczyć uczniowie po ukończeniu szkoły tj. do 31 sierpnia w roku ukończenia szkoły ?

Staż dla ucznia będzie wydatkiem kwalifikowanym w projekcie, pod warunkiem, iż odbędzie się w okresie, w którym uczestnik posiada status ucznia tj. wg Ustawy o Systemie Oświaty do dnia  31 sierpnia roku, w którym ukończył szkołę.


3) Czy staż może być dzielony na dwa lata (np. 3 miesiące w wakacje 2018 i trzy miesiące w wakacje 2019)?

Jest dopuszczalne, by staż odbywał się w dwóch etapach, jeżeli specyfika projektu tego wymaga. Należy jednak pamiętać, że okres realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego wynosi minimum 150 godzin i nie więcej niż 970 godzin w odniesieniu do udziału jednego ucznia lub słuchacza.


4) Czy jest obowiązkowa kolejność tj. najpierw szkolenie potem staż?

Podstawą współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami lub przedsiębiorcami w przedmiotowym konkursie jest porozumienie zawarte pomiędzy szkołą/placówką prowadzącą kształcenie zawodowe a pracodawcą/przedsiębiorcą, którego zakres prowadzonej działalności jest zgodny z profilem kształcenia wspieranym w ramach projektu. Pracodawca/przedsiębiorca obligatoryjnie wskazuje zapotrzebowanie na stażystów/praktykantów, uwzględniając niezbędne kwalifikacje /umiejętności/kompetencje, które zostaną wykorzystane podczas realizacji stażu/praktyki oraz przyjmuje uczniów/słuchaczy na staż/praktykę. Szkoła wyposaża ucznia w dodatkowe kwalifikacje/umiejętności/kompetencje zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy poprzez realizację kursów/szkoleń. W związku z powyższym uczeń powinien odbyć staż po ukończeniu kursów/szkoleń, które wyposażą go w umiejętności/kwalifikacje, które wskazał pracodawca.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ)

Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/17

Termin, od którego można składać wnioski

1 lutego 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 lutego 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1

10-562 Olsztyn

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty  z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz z wyłączeniem podmiotów zgodnie ze strategią ZIT bis Elbląg, m.in.:

  • organy prowadzące szkołę/placówkę systemu oświaty, w której realizowany będzie projekt,
  • inne podmioty.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez m.in.:

  • staże/praktyki dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,
  • kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane bezpośrednio z danym sektorem/branżą oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom,
  • tworzenie klas patronackich w szkołach,
  • organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy
    ze szkołami wyższymi,
  • doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
  • aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

Wyżej wymienione formy wsparcia realizowane będą w ramach dwóch modeli projektów, których szczegółowy opis znajduje się w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

53 737 576,93 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo uregulowana w rozdziale 15 Ustawy wdrożeniowej. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania przed sądami administracyjnymi, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[1] określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, art. 146, art. 150 i art. 152 tej ustawy (art. 64 Ustawy wdrożeniowej). Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów KPA, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu.

 

[1] Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl,

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

Pliki do pobrania

Dokumentacja konkursowa zip

2016-12-30

Ogłoszenie o konkursie

2016-12-23

Regulamin konkursu

2016-12-23

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-12-23

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-12-23

Załącznik nr 3 Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020

2016-12-23

Załącznik nr 4 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020

2016-12-23

Załącznik nr 5 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020

2016-12-23

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020

2016-12-23

Załącznik nr 7 Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków

2016-12-23

Załącznik nr 8 Rekomendacje IOK do wypełnienia wniosku o dofinansowanie

2016-12-23

Załącznik nr 9 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

2016-12-23

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.