Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi z 9 stycznia 2017 r.

Czy można łączyć w projekcie dofinansowywanym ze środków RPO WiM 2014-2020 wsparcie w postaci dotacji z instrumentami finansowymi (np. pożyczką) wdrażanymi w ramach programów operacyjnych, w tym także w ramach RPO WiM 2014-2020?

 

Odpowiedź:

  • nie jest dopuszczalna sytuacja, w której pożyczki udzielane ze środków publicznych (unijnych i krajowych) są wykorzystywane w charakterze zaliczkowego finansowania dotacji (jako prefinansowanie dotacji) w ramach programów operacyjnych, w tym także w ramach RPO WiM 2014-2020,
  • dotacje ze środków publicznych (unijnych i krajowych) nie mogą być wykorzystywane na spłatę wsparcia otrzymanego z instrumentów finansowych (np. pożyczek),
  • nie jest dopuszczalna sytuacja, kiedy obie formy wsparcia, tj. dotacja oraz pożyczka są finansowane z budżetu UE (posiadają status środków unijnych) i dotyczą wydatków kwalifikowanych objętych projektem.

Pożyczki stanowiące środki publiczne krajowe mogą finansować całość lub część wkładu własnego w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych w projektach realizowanych w ramach programów operacyjnych, w tym także w ramach RPO WiM 2014-2020. Jeśli wnioskodawca/beneficjent zdecyduje się na taki montaż finansowy, wówczas zarówno w biznes planie, stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu, jak i we wniosku o udzielenie pożyczki, powinien dokładnie opisać montaż finansowy projektu, w tym źródło finansowania wkładu własnego.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS