Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu - obowiązuje od 17 stycznia 2017 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z 17 stycznia 2017 r. uległ zmianie Regulamin konkursu: RPWM.01.04.02-28-IP.00-28-002/16, Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat A, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

W Regulaminie wprowadzono następujące zmiany:

 1.       § 6, w ramach, którego dodano następujące zapisy:
 •   Projekty mogą być objęte pomocą publiczną i pomocą de minimis;
 •   Projekty, w których występuje pomoc publiczna muszą być zgodne z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, w tym w szczególności z następującymi rozporządzeniami:
  •         Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER],
  •         Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 - wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020” (ust. 6);
 •   Projekty, w których występuje pomoc de minimis muszą być zgodne z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, w tym w szczególności z następującymi rozporządzeniami:
  •         Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
  •         Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (ust. 7);

w związku z powyższym zmieniła się numeracja ustępów  w paragrafie 6.

2.      § 16 ustęp 2 Regulaminu, który otrzymał następujące brzmienie:

„W przypadku projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis kwalifikowalność wydatków jest oceniana przez IP zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach, o których mowa w § 6 ust. 6 i 7 Regulaminu”.

 

Ww. zmiany zostały wprowadzone w celu uspójnienia Regulaminu z pozostałymi dokumentami konkursowymi.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2017-01-17

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS