Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi z 9 lutego 2017 r.

1) Jaka jest definicja osoby dorosłej uczestniczącej w szkoleniu ? ( np. ukończone 18 lat w chwili rozpoczęcia szkolenia, w chwili zakończenia szkolenia )

W ramach przedmiotowego konkursu osobami objętymi wsparciem mogą być zarówno osoby niepełnoletnie, jak również pełnoletnie. Należy jednak uwzględnić fakt, że realizacja celu projektu mierzona jest poprzez ustalenie wskaźników określonych dla  przedmiotowego projektu. Dla niniejszego konkursu został określony m.in. wskaźnik produktu Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie. Zapisy Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 doprecyzowują, że jest to liczba osób dorosłych, które uczestniczą w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy) zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Wobec tego w powyższy wskaźnik wpisują się tylko osoby pełnoletnie tj. osoby, które przystępując do formy wsparcia (szkolenia, kursu) mają ukończony 18 r.ż.


2) Czy w stażu mogą uczestniczyć uczniowie po ukończeniu szkoły tj. do 31 sierpnia w roku ukończenia szkoły ?

Staż dla ucznia będzie wydatkiem kwalifikowanym w projekcie, pod warunkiem, iż odbędzie się w okresie, w którym uczestnik posiada status ucznia tj. wg Ustawy o Systemie Oświaty do dnia  31 sierpnia roku, w którym ukończył szkołę.


3) Czy staż może być dzielony na dwa lata (np. 3 miesiące w wakacje 2018 i trzy miesiące w wakacje 2019)?

Jest dopuszczalne, by staż odbywał się w dwóch etapach, jeżeli specyfika projektu tego wymaga. Należy jednak pamiętać, że okres realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego wynosi minimum 150 godzin i nie więcej niż 970 godzin w odniesieniu do udziału jednego ucznia lub słuchacza.


4) Czy jest obowiązkowa kolejność tj. najpierw szkolenie potem staż?

Podstawą współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami lub przedsiębiorcami w przedmiotowym konkursie jest porozumienie zawarte pomiędzy szkołą/placówką prowadzącą kształcenie zawodowe a pracodawcą/przedsiębiorcą, którego zakres prowadzonej działalności jest zgodny z profilem kształcenia wspieranym w ramach projektu. Pracodawca/przedsiębiorca obligatoryjnie wskazuje zapotrzebowanie na stażystów/praktykantów, uwzględniając niezbędne kwalifikacje /umiejętności/kompetencje, które zostaną wykorzystane podczas realizacji stażu/praktyki oraz przyjmuje uczniów/słuchaczy na staż/praktykę. Szkoła wyposaża ucznia w dodatkowe kwalifikacje/umiejętności/kompetencje zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy poprzez realizację kursów/szkoleń. W związku z powyższym uczeń powinien odbyć staż po ukończeniu kursów/szkoleń, które wyposażą go w umiejętności/kwalifikacje, które wskazał pracodawca.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS