Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.5

Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii

zakończony     od: 2017-03-27 do: 2017-04-27
Wyniki naboru
Komunikaty

Informujemy, że 30 października 2017 r. Komisja Oceny Projektów rozpoczęła pracę. 

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna,

Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii

Konkurs nr RPWM.04.05.00-IZ.00-28-001/17

Termin, od którego można składać wnioski

27 marca 2017 r

Termin, do którego można składać wnioski

27 kwietnia 2017 r

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1

pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.  

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
  • organizacje pozarządowe; przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

  • budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji / trigeneracji; 
  • budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z OZE;
  • budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku, której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji / trigeneracji;
  • budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej i energetycznej, wyłącznie jako element uzupełniający projektu

Dopuszczalne są projekty do 1 MW włącznie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

86 620 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 21.07.2017 r. 

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

lub

Beata Gotkiewicz b.gotkiewicz@warmia.mazury.pl

Emilia Bowszys e.bowszys@warmia.mazury.pl

Magdalena Konopka m.konopka@warmia.mazury.pl

Julia Przeciszewska j.przeciszewska@warmia.mazury.pl

Marcin Jasiński m.jasinski@warmia.mazury.pl

Karolina Horla k.horla@umwwm.pl

Magdalena Kruba-Wolfram m.kruba-wolfram@warmia.mazury.pl

Aleksandra Rozłucka a.rozlucka@warmia.mazury.pl

Katarzyna Malinowska k.malinowska@warmia.mazury.pl

Anna Tomporowska a.swiatkowska@warmia.mazury.pl

Anna Warcaba a.warcaba@warmia.mazury.pl

Patrycja Lemańczyk p.zalewska@warmia.mazury.pl

Monika Szepietowska monika.szepietowska@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 48

89 521 96 44

       89 521 96 46

89 521 96 47

89 521 96 72

89 521 93 80

89 521 93 63

89 521 96 71

89 521 96 57

       89 521 93 72

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 21.07.2017 r. (aktualizacja Regulaminu konkursu)

2017-07-21

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-02-21

Wytyczne ministerialne zip

2017-03-01

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.