Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu z 28.02.2017 r.

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/17

 

W związku z przyjęciem przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020 w dniu 30 stycznia 2017 r. Uchwały nr 167/2017 wprowadzającej zmiany do kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe koniecznym stało się zaktualizowanie załącznika nr 10 do Regulaminu Konkursu dotyczącego przedmiotowych kryteriów.

W załączniku nr 10 zaktualizowano definicję kryterium merytorycznego – specyficznego fakultatywnego nr 3, poprzez wskazanie, iż kryterium to dotyczy jedynie projektów typu 2. Ponadto w załączniku nr 10 oraz załączniku nr 9 skorygowano omyłkę pisarską polegającą na wskazaniu niewłaściwego Poddziałania.

Jednocześnie w związku z potrzebą dostosowania zapisów załącznika nr 11 do Regulaminu Konkursu do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014–2020 z dnia 2 listopada 2016 r. zaistniała potrzeba aktualizacji ww. załącznika. Zaktualizowano całą treść załącznika nr 11.

Ponadto w Regulaminie konkursu usunięto nieaktualne zapisy dotyczące sposobu obliczania końcowej liczby punktów przyznanej podczas oceny wniosku o dofinansowanie oraz braku możliwości warunkowej oceny standardu minimum.

Wydłużono także termin naboru wniosków z 27.02.2017 17.03.2017 na 27.02.2017 24.03.2017.

W związku z wprowadzeniem ww. zmian podjęto decyzję o aktualizacji Regulaminu konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/17. Powyższe ma na celu zapewnienie Wnioskodawcom równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów.

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2017-02-28

Załącznik nr 9

2017-02-28

Załącznik nr 10

2017-02-28

Załącznik nr 11

2017-02-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS