Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi z 10.03.2017 r.

Pytania do konkursu nr: RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/17

Pytanie 1: Zgodnie z treścią Regulaminu, o dofinansowanie w ramach typu 1 projektów mogą starać się „wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)”.

Jednocześnie w części dot. limitów i ograniczeń pojawia się obostrzenie, iż „Poza zgodnością z kryteriami wyboru projektów oraz limitami i ograniczeniami, projekt powinien spełniać poniższe warunki udzielania wsparcia(…)W celu zapewnienia skoordynowanej i komplementarnej realizacji projektów na poziomie lokalnym wskazana jest realizacja projektów przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne:

a) przy wykorzystaniu mechanizmu zlecania zadań zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

b) w partnerstwie z jednostkami spoza sektora finansów publicznych, w szczególności z podmiotami ekonomii społecznej”.

W związku z powyższym proszę o informację, czy spełnienie powyższego warunku jest konieczne tylko przy projektach realizowanych przez JST, czy dot. wszystkich projektów składanych w odpowiedzi na konkurs?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/17 o dofinansowanie mogą starać się wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Zapis, który przywołują Państwo w zapytaniu tj.

W celu zapewnienia skoordynowanej i komplementarnej realizacji projektów na poziomie lokalnym wskazana jest realizacja projektów przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne:

a) przy wykorzystaniu mechanizmu zlecania zadań zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

b) w partnerstwie z jednostkami spoza sektora finansów publicznych, w szczególności z podmiotami ekonomii społecznej”.

nie stanowi limitu/ograniczenia, w związku z tym nie jest on obligatoryjny dla Wnioskodawców. Jest to jedynie zalecenie (wskazane do wykonania, ale nie obowiązkowe) dla Wnioskodawców będących JST lub jednostkami organizacyjnymi JST, natomiast nie dotyczy Wnioskodawców nie będących JST lub nie będących jednostkami organizacyjnymi JST.

 

Pytanie 2. Zgodnie kryterium merytorycznym specyficznym nr 4 „Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.”

Czy możliwe jest zatem prowadzenie biura projektu na terenie miasta Olsztyna, skoro miejsce realizacji projektu (dla typy 1) obejmuje województwo warmińsko-mazurskie z wyłączeniem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyn?

Odpowiedź: Kryterium merytoryczne obligatoryjne nr 4 wskazuje, że biuro projektu musi być zlokalizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Pomimo tego, iż w przedmiotowym konkursie wskazano, że projekt typu 1 nie może być realizowany na terenie MOF Olsztyna dopuszcza się możliwość prowadzenia biura projektu na terenie gmin wchodzących w skład MOF Olsztyna w sytuacji, gdy Wnioskodawca posiada siedzibę na terenie MOF (tak aby nie generować dodatkowych kosztów w związku z utworzeniem nowego biura w innym miejscu). Należy jednak pamiętać, że organizując biuro projektu poza gminą/gminami, w której faktycznie realizowany jest projekt, należy zapewnić uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

 

Pytanie 3. Czy jedna osoba może korzystać ze wsparcia oferowanego w kilku projektach?

Odpowiedź:

Tak, pod warunkiem, że formy wsparcia w poszczególnych projektach nie będą się powielać względem danej osoby. Ponadto udział w projektach nie może „nakładać się” na siebie uniemożliwiając uczestnictwo w jednym z nich.

 

Pytanie 4. Czy osoba bierna zawodowo (na dzień wejścia do projektu) może skorzystać ze wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej? Jeśli tak, czy osoba bierna zawodowo, która w trakcie realizacji projektu zmieni status na poszukującą pracy (w rozumieniu wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu) i jednocześnie zostanie zakwalifikowana do II profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. w ramach PUP, może otrzymać wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej w projekcie?

Odpowiedź:

Tak, osoba bierna zawodowo (na dzień wejścia do projektu) może skorzystać ze wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego  realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, dla IZ ważny jest moment rozpoczęcia udziału w projekcie, ponieważ formy wsparcia, jakie uczestnik otrzyma w projekcie  powiązane są z sytuacją uczestnika w momencie wejścia do projektu. Odrębną kwestią jest pomiar wskaźników rezultatu, który będzie miał miejsce dla danego uczestnika po zakończeniu jego udziału  w projekcie. Taki pomiar dokonywany jest do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.  

 

Pytanie 5. Zgodnie z zapisami regulaminu dot. limitów i ograniczeń – „15. Wnioskodawca współpracuje z OWES w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w PES”. Na czym ma polegać ta współpraca? Czy wystarczy deklaracja współpracy we wniosku?

Odpowiedź: W sytuacji, gdy Wnioskodawca zamierza utworzyć nowe miejsca pracy w Podmiocie Ekonomii Społecznej we wniosku o dofinansowanie musi obligatoryjne zobowiązać się do przestrzegania limitu o treści: „Wnioskodawca współpracuje z OWES w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w PES”. Charakter oraz rodzaj tej współpracy nie został określony w ww. limicie jak również w Regulaminie konkursu, kwestia ta pozostaje w woli Wnioskodawcy.

 

Pytanie 6. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźników rezultatu, produktu i horyzontalnych. W regulaminie konkursu podana jest wartość wyłącznie jednego wskaźnika rezultatu („Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – min. 20 %). Czy szacując wartość pozostałych wskaźników rezultatu tj. „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu” oraz „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu” należy kierować się załącznikiem nr 2 do SZOOP WiM?

Odpowiedź: W Regulaminie konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/17 spośród wskaźników rezultatu bezpośredniego, wskaźników produktu oraz wskaźników horyzontalnych minimalny próg jaki należy spełnić określono jedynie dla wskaźnika rezultatu bezpośredniego o treści:  „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)”.  Wnioskodawca musi zobowiązać się, iż zrealizuje ww. wskaźnik na poziomie minimum 20%. Określenie minimalnego progu realizacji ww. wskaźnika wynika z kryterium merytorycznego – specyficznego obligatoryjnego o treści: „Projekt przewiduje, że co najmniej 20% uczestników podejmie zatrudnienie”. Dla pozostałych wskaźników rezultatu bezpośredniego, wskaźników produktu oraz wskaźników horyzontalnych nie określono minimalnych progów ich realizacji. Jednakże zgodnie z zapisami  załącznika nr 2 do Regulaminu konkursu pn. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) przy określaniu wartości docelowych wskaźników dla konkretnych celów szczegółowych RPO WiM 2014-2020 należy mieć na uwadze informacje zawarte w Załączniku 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Szacując wartości docelowe pozostałych wskaźników rezultatu tj. „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu” oraz „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu” Wnioskodawca powinien określić ww. wartości  z uwzględnieniem charakteru grupy docelowej oraz typu wsparcia. W przypadku braku realizacji danego wskaźnika z opisu wniosku powinno wynikać jakie są tego przyczyny.

Ponadto, jeżeli projekt przewiduje realizację:

- usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, lub zdrowotnym we wniosku o dofinansowanie należy wykazać wskaźnik efektywności społecznej,

- usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym należy we wniosku o dofinansowanie należy wykazać wskaźnik efektywności zatrudnieniowej.

Wskaźniki efektywnościowe (wskaźnik efektywności społecznej oraz wskaźnik efektywności zatrudnieniowej) należy wykazać co najmniej na wskazanych w Regulaminie konkursu poziomach tj.

- dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) należy wykazać wskaźnik efektywności społecznej na poziomie minimum 34 %, zaś wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie minimum 22%,

- dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, należy wykazać wskaźnik efektywności społecznej na poziomie minimum 34% oraz wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie minimum 12%.

 

Pytanie 7. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu odnośnie wskaźników rezult. bezpośredniego - w zakresie wskaźnika "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu": "Koszt egzaminu może być poniesiony ze środków EFS, ale również z innego źródła (np. środków własnych uczestnika projektu)."

Czy w sytuacji sfinansowania przez Wnioskodawcę egzaminów uczestnikom projektu w ramach kursów zawodowych zgodnie z katalogiem cen rynkowych stanowiących załącznik do reg. konkursu Wnioskodawca może "ująć" te osoby do ww. wskaźnika rezultatu?

Odpowiedź: We wskaźniku rezultatu bezpośredniego pn. „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu” Wnioskodawca powinien zawrzeć:

 1. osoby, które odbyły szkolenie w ramach projektu oraz zakończyły udział w projekcie i w okresie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przystąpiły do egzaminu powiązanego ze szkoleniem jakie odbyły w projekcie – taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy Wnioskodawca nie zaplanował w ramach wsparcia w projekcie egzaminu i uczestnik projektu po zakończeniu udziału w projekcie finansuje egzamin ze środków innych niż pochodzące z projektu np. ze środków własnych,
 2. osoby, które ukończyły szkolenie w projekcie, które zakończyło się egzaminem w trakcie trwania projektu.

W związku z powyższym w sytuacji, gdy Wnioskodawca finansuje egzamin uczestnikom projektu, we wskaźniku należy ująć osoby, które zdadzą egzamin. Definicja wskaźnika mówi bowiem, iż liczy się „formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy”. Tym samym uczestnika projektu można uwzględnić w ww. wskaźniku jeżeli zda formalny egzamin potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Egzamin może odbyć się po zakończeniu udziału w projekcie (zgodnie z punktem a.) lub w trakcie trwania projektu (zgodnie z punktem b.).

 

Pytanie 8. Czy w sytuacji podjęcia pracy przez uczestnika projektu jest możliwe korzystanie przez niego (w dalszym ciągu) ze wsparcia w ramach projektu zarówno z instrumentów zawodowych, jak i społecznych?

Odpowiedź: Co do zasady podjęcie pracy przez uczestnika projektu jest jednoznaczne
z zakończeniem udziału w projekcie zgodnie z założeniami projektu. Oznacza to, iż po podjęciu pracy, a tym samym zakończeniu udziału w projekcie nie ma możliwości korzystania ze wsparcia w ramach projektu. Jednakże w indywidualnych przypadkach, w ramach realizowanych projektów, dopuszcza się możliwość kontynuacji form wsparcia wobec danego uczestnika, w sytuacji gdy dana osoba dalej spełnia przesłanki osoby wykluczonej oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym. Ponadto praca nie może uniemożliwiać dalszego uczestnictwa w projekcie.

 

Pytanie 9. Czy wydatkiem kwalifikowalnym będzie wsparcie uczestników projektu w postaci dedykowania pewnej puli środków na realizację kursów zawodowych bez wskazywania konkretnych szkoleń na etapie składania wniosku o dofinansowanie? Wsparcie w postaci kursów zawodowych byłoby realizowane przez uczestników na podstawie ścieżki reintegracji stworzonej indywidualnie dla każdej osoby z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb i dopiero wówczas (już na etapie realizacji projektu) powstałaby lista szkoleń zawodowych dedykowanych uczestnikom.

Odpowiedź: Istnieje możliwość ujęcia w budżecie projektu pewnej puli środków finansowych na realizację szkoleń zawodowych bez wskazania jakie konkretnie szkolenia będą realizowane. Należy mieć na uwadze, iż kwota ta będzie sprawdzana na etapie oceny merytorycznej pod kątem racjonalności oraz efektywności. Przy szacowaniu średniej kwoty na realizację kursu/szkolenia należy skorzystać z cen wskazanych w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu pn. „Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego”. We wniosku o dofinansowanie należy wskazać metodologię wyliczenia przyjętej kwoty oraz zawrzeć informację, iż Wnioskodawca planuje realizację kursów zgodnie z predyspozycjami uczestników i na moment planowania wsparcia nie jest w stanie określić jakiego rodzaju kursy będą realizowane.

 

Pytanie 10. Czy dopuszczalna jest sytuacja, aby osoby pracujące spełniające kryteria dot. grupy docelowej mogą być uczestnikami projektu i korzystać ze wsparcia w postaci instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym, jak i społecznym?

Odpowiedź: W projekcie może wziąć udział osoba uboga pracująca, którą Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszy Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014−2020 definiują jako osobę wykonującą pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie i która jest uprawniona do korzystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki ubóstwo, tj. której dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.

Zgodnie z art. 8 Ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2016 poz. 930 z póź. zm.) prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, art. 41, art. 53a i art. 91, przysługuje:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”

– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2–15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Osoby ubogie pracujące mogą korzystać ze wszystkich instrumentów aktywnej integracji w tym również z instrumentów zawodowych. Należy mieć na uwadze, iż praca nie może uniemożliwiać udziału w projekcie. Ponadto zgodnie z limitem nr 7 usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji.

 

Pytanie 11. Czy za kwalifikowalny można uznać wydatek w postaci zakupienia przez wnioskodawcę usługi pośrednictwa pracy zorientowanego na efekcie doprowadzenie do zatrudnienia uczestników projektu i rozliczanego za efekt końcowy - znalezienie zatrudnienia uczestnikom projektu.

Odpowiedź: W ramach Poddziałania 11.1.1 istnieje możliwość wsparcia osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym oraz zdrowotnym.

Do instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy zaliczamy organizację i sfinansowanie:

 •  aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,
 •  poradnictwa, (usługi poradnictwa specjalistycznego stanowić będą jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów w ramach aktywnej integracji)
 •  wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
 •  staży,
 •  praktyk zawodowych,
 •  uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy.

W ramach Poddziałania 11.1.1 nie ma możliwości sfinansowania usług pośrednictwa pracy.

 

Pytanie 12: Czy w przypadku partnerstwa: podmiot prywatny [Lider] i podmiot publiczny [Partner] poprawna wartość wkładu własnego wynosi co najmniej 5% wartości projektu?

Odpowiedź: Wartości wkładu własnego zostały określone w Regulaminie konkursu na poziomie:

 1. Dla 1 typu projektu:
 • 15% wartości projektu – dla projektów podmiotów publicznych
 • 5% wartości projektu – dla projektów podmiotów niepublicznych.
 1. Dla 2 typu projektu:
 • 5% wartości projektu – dla wszystkich Wnioskodawców.

W przypadku opisanym w podpunkcie a. wartość wkładu własnego na poziomie 15% obowiązuje jedynie, gdy liderem projektu jest podmiot publiczny. W sytuacji, gdy podmiot publiczny jest partnerem wartość wkładu własnego dla projektu typu 1 wynosi 5%.

 

Pytanie 13: Czy w ramach powyższego konkursu, w działaniach można ująć prace asystenta rodziny? Wnioskodawcą projektu jest stowarzyszenie w partnerstwie z GOPS-em. Asystent rodziny byłby zatrudniony na umowę-zlecenie w ramach projektu.

Proszę o interpretacje ministerstwa.

Odpowiedź: Co do zasady działania zorientowane na wsparcie rodzin realizowane są w ramach Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. W ramach ww. Poddziałania istnieje możliwość realizacji zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin poprzez np.: wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych m.in. asystent rodziny, konsultant rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodziny, mediator, itp.

Jednocześnie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość realizacji usług społecznych (do których zaliczamy usługi asystenta rodziny) w ramach Poddziałania 11.1.1 o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji oraz aktywizacji zawodowej danej osoby.

Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 17 ust 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U 2016 poz. 575 z późn. zm.) asystenta rodziny zatrudnia kierownik jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną, lub podmiot, któremu gmina na podstawie art. 190 zleciła organizację pracy z rodziną. Tylko w takiej sytuacji można używać określenia asystent rodziny.

W związku z powyższym asystent rodziny biorący udział w projekcie musi być zatrudniony w GOPS lub przez podmiot, któremu gmina na podstawie art. 190 zleciła organizację pracy z rodziną oraz może być zaangażowany wyłącznie do zadań za których merytoryczną realizację odpowiada GOPS lub podmiot o którym mowa powyżej.

 

Pytanie 14: Czy w ramach ogłoszonego konkursu Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym (Konkurs nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-001/17) możliwe jest składać 2 wnioski jeden samodzielnie jako lider, a drugi w partnerstwie?

Odpowiedź: Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/17 informuję, iż w ramach konkursu nie ma ograniczenia co do liczby składanych wniosków przez danego Wnioskodawcę.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.