logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

9.3.5

Poddziałanie 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej

zakończony     od: 2017-04-28 do: 2017-05-29
Wyniki naboru

Informujemy o zmianie w ogłoszeniu o konkursie oraz o zmianie Regulaminu konkursu. Zmiany dotyczą zwiększenia alokacji w ramach konkursu.

Powyższe umożliwi zakontraktowanie projektów, które znajdują się na Liście wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pod względem formalno-merytorycznym opracowanej przez KOP. Jednocześnie zwiększenie alokacji przyczyni się do prawidłowej realizacji ram wykonania, o których mowa w Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej.

Wskazania wymaga, iż w myśl § 6 ust. 11 Regulaminu konkursu nr RPWM.09.03.05-IZ-00-28-001/17 „Po rozstrzygnięciu konkursu, IZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie”.

Przedmiotowe zmiany nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu i obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. 17.07.2018 r.

10 października 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania. 

Komunikaty

Uzasadnienie wprowadzonych zmian do Regulaminu konkursu nr: RPWM.09.03.05-IZ.00-28-001/17 wraz z podaniem terminu, od którego zmiany te obowiązują.

 

Konieczność aktualizacji załącznika nr 15 do Regulaminu konkursu – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu wynika z potrzeby doprecyzowania jego zapisów m.in. w zakresie obowiązków beneficjentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych projektów oraz postanowień dotyczących zasad wykorzystania systemów informatycznych.

Ponadto, w związku z przyśpieszeniem kontraktacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Departament EFRR proponuje wprowadzenie do wzoru umowy o dofinansowanie (Załącznik nr 15 do Regulaminu) i Instrukcji zabezpieczeń (Załącznik Nr 18 do Regulaminu) zapisów pozwalających na wcześniejsze podpisywanie umów o dofinansowanie projektów przed przedłożeniem przez Beneficjentów wszelkich wymaganych dokumentów /ustanowieniu wszystkich zabezpieczeń, przy jednoczesnym postanowieniu, że wypłata dofinansowania nastąpi dopiero po złożeniu dokumentów/ustanowieniu zabezpieczeń. Powyższe zmiany umożliwią Beneficjentom dostarczenie:

- ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę;

- ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

- dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie wkładu własnego;

w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie

- dokumentów w zakresie kolejnego zabezpieczenia umowy.

w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie lub od dnia zawarcia aneksu do niniejszej umowy uwzględniającego kolejne zabezpieczenie umowy.

Ponadto, w załączniku nr 18 wprowadzono zmianę dotyczącą  kwoty dofinansowania powyżej której istnieje obowiązek ustanowienia  dwóch zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu, z  50 000 zł na 250 000 zł.

Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści całego załącznika nr 15 i nr 18, podjęto decyzję o ich aktualizacji i zamieszczeniu zaktualizowanych wersji pod przedmiotowym konkursem.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 ze zm.)                 nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, czyli od 18 września 2017 r.

Etapy oceny projektów
Informacje

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

Poddziałania 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej

Konkurs nr RPWM.09.03.05-IZ.00-28-001/17 

Termin, od którego można składać wnioski

28 kwietnia 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 maja 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

lub

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1

pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

  • Organy i podmioty prowadzące przedszkola i inne formy edukacji przedszkolnej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

  1. Budowa nowych obiektów na potrzeby edukacji przedszkolnej (wraz z niezbędnym wyposażeniem)
  2. Rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja istniejących obiektów w celu dostosowania ich do edukacji przedszkolnej bądź poprawy warunków dla zwiększenia liczby miejsc (wraz z niezbędnym wyposażeniem)
  3. Doposażenie placówek istniejących, zakup niezbędnego sprzętu (w tym poprawa warunków przy zwiększonej liczbie miejsc przedszkolnych).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.  

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 053 752,65 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 17.07.2018 r.

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 18.09.2017 r. - wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Beata Engel b.engel@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin k.szylin@umwwm.pl

Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl

Agata Kilijańska a.urbanowicz@warmia.mazury.pl

Agnieszka Unruh a.unruh@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 96 34

       89 521 96 38

       89 521 93 73

       89 521 96 45

       89 521 96 45

       89 521 93 92

       89 521 96 68

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

89 512 54 86
89 512 54 85
89 512 54 83
89 512 54 82
 


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 17.07.2018 r.

2018-07-18

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-09-18

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-03-24

Wytyczne ministerialne zip

2017-03-24

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.