Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi z 05.04.2017 r.

Pytanie:

Czy w przypadku wymiany źródła ciepła musi być spełniony warunek minimalnego 25 % wzrostu sprawności nowego źródła ciepła po modernizacji?

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie znajduje się w limitach i ograniczeniach w realizacji projektu Szczegółowego opisu osi priorytetowej str. 17-18

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków:

1.Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 roku minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń (na podstawie Dyrektywa 2009/125/WE);

2. Dofinansowanie otrzymają projekty polegające na głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, w wyniku której oszczędność energii wyniesie min. 25%

5. Budynki podlegające termomodernizacji, powinny spełniać po realizacji zadania warunki techniczne określne Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. Dopuszcza się odstępstwo od tej zasady w przypadku, gdy wnioskodawca podjął działania w celu poprawy efektywności energetycznej, a uwarunkowania formalno-prawne niezależne od Wnioskodawcy uniemożliwiają osiągnięcie ww. warunków technicznych, np. obiekty objęte ochroną konserwatorską.

6. W przypadku wymiany źródeł ciepła, wsparte projekty muszą skutkować znaczną redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa);

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS