Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

5.4.1

Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur

zakończony     od: 2017-05-29 do: 2017-06-28
Komunikaty

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 informuje, iż 27 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację załącznika nr 17 „Wzór uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie” do Regulaminu konkursu wraz z dodaniem załącznika nr 1 do ww. wzoru uchwały „Zasady realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020” na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur.

Zmiany w ww. załącznikach wynikają w szczególności z:

- nowelizacji Ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460),

- konieczności doprecyzowania zapisów umowy o dofinansowanie m.in. w zakresie obowiązków beneficjentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych projektów oraz postanowień dotyczących zasad wykorzystania systemów informatycznych,

- przyśpieszenia kontraktacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020,

- rekomendacji Ministerstwa Rozwoju dot. przepływów środków w ramach projektów własnych, których beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie, zgodnie z którą środki refundowane muszą zostać przekazane na rachunek realizatora projektu.

 

Wyszczególnienie modyfikacji wraz z ich uzasadnieniem są dostępne w pliku „Uzasadnienie zmian”. Zmiany obowiązują od 27.11.2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460), nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, ani pogorszeniem warunków konkursu.

Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

25 września 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację załącznika nr 9 do Regulaminu konkursu.

Informujemy, iż w załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu, tj. Wzorze listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych), wyboru projektów zmianie uległo pytanie nr 36, które otrzymało następujące brzmienie: „Czy projekt ma pozytywny lub neutralny wpływ na zasadę horyzontalną UE: promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z art.7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020?”.

Zmiana w Załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu wynika z konieczności dostosowania zapisów występujących na przedmiotowej Liście sprawdzającej do Karty z definicjami kryteriów wyboru projektów wraz z wymogami formalnymi stanowiącej Załącznik nr 12  do Regulaminu konkursu nr RPWM.05.04.01-IZ-28-001/17.  

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu wraz z załącznikami pozostają bez zmian.

 

Zmiany obowiązują od 25 września 2017 r.

Wprowadzona zmiana, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, ze zm.) nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Aktualizacja Regulaminu konkursu, załącznika nr 12 do Regulaminu konkursu – Karta z definicjami kryteriów wyboru projektów wraz z wymogami formalnymi oraz załącznika nr 13 do Regulaminu konkursu – Regulamin Komisji Oceny Projektów (KOP)

1 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu nr RPWM.05.04.01-IZ.00-28-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur.

Informujemy, że zmianie uległ sposób dokonywania oceny wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalno-merytorycznej. Ocena będzie przeprowadzana przez jednego pracownika IOK (w przypadku oceny formalnej) oraz jednego Eksperta z danej dziedziny (w przypadku oceny merytorycznej). Adekwatnie zmianie uległa również metodologia wyliczania punktacji  w projekcie. Stosownych zmian w tym zakresie dokonano w § 11 ust. 8 Regulaminu konkursu oraz w Regulaminie Komisji Oceny Projektów stanowiącym załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu.

Dodatkowo w załączniku nr 12 do Regulaminu konkursu – Karta z definicjami kryteriów wyboru projektów wraz z wymogami formalnymi dostosowaliśmy zapisy do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Ponadto w Regulaminie konkursu § 3 ust. 1 oraz § 6 ust. 12 dokonaliśmy korekty oczywistej omyłki.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu wraz z załącznikami pozostają bez zmian. Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217, ze zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 

Zmiany obowiązują od 01.08.2017 r.

 

Pytania i odpowiedzi

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko naturalne i racjonalne wykorzystanie zasobów,

Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem

Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur

Konkurs nr RPWM.05.04.01-IZ.00-28-001/17 

Termin, od którego można składać wnioski

29 maja 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 czerwca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
  • Jednostki organizacyjne administracji rządowej
  • organizacje pozarządowe
  • przedsiębiorstwa
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

Rozwój infrastruktury, w tym budowa lub modernizacja urządzeń służących retencjonowaniu wód/małej retencji (jazów, zastawek, zbiorników i stopni wodnych), wsparcie na rzecz bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałania suszy poprzez naturalną retencję wód i terenów zalewowych, zabiegi agrotechniczne i zabiegi fitomelioracyjne oraz zalesienia dla zwiększenia retencji gruntowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

34 444 791,35 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 01.08.2017 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

lub

Bartłomiej Jasiński b.jasinski@warmia.mazury.pl

Wioleta Tarasewicz w.tarasewicz@warmia.mazury.pl

Wioleta Borczak w.borczak@warmia.mazury.pl

Aneta Kowenicka a.kowenicka@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 96 84

       89 521 96 96

       89 521 96 97

       89 521 96 60

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 27.11.2017 r.

2017-11-28

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (01.08.2017–26.11.2017)

2017-08-01

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2017-04-21

Wytyczne ministerialne zip

2017-04-25

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.