Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

6.2.1

Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa

zakończony     od: 2017-05-29 do: 2017-06-28
Wyniki naboru

25 września 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową konkursu. 

Komunikaty

Przyczyną wprowadzenia zmian do Regulaminu konkursu nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa jest aktualizacja załącznika nr 15 Wzoru umowy o dofinansowanie projektu.

Powyższa zmiana skutkuje także aktualizacją załącznika nr 18 do Regulaminu konkursu nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/17 Instrukcji zabezpieczeń, w zakresie terminów uzgadniania zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu.

Konieczność aktualizacji załącznika nr 15 do Regulaminu konkursu – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu wynika z potrzeby doprecyzowania jego zapisów m.in. w zakresie obowiązków beneficjentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych projektów oraz postanowień dotyczących zasad wykorzystania systemów informatycznych.

W związku z przyśpieszeniem kontraktacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Departament EFRR wprowadza do wzoru umowy o dofinansowanie (Załącznik nr 15 do Regulaminu) i Instrukcji zabezpieczeń (Załącznik nr 18 do Regulaminu) zapisy pozwalające na wcześniejsze podpisywanie umów o dofinansowanie projektów przed przedłożeniem przez Beneficjentów wszelkich wymaganych dokumentów/ustanowieniu wszystkich zabezpieczeń, przy jednoczesnym postanowieniu, że wypłata dofinansowania nastąpi dopiero po złożeniu dokumentów/ustanowieniu zabezpieczeń.

Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści załącznika nr 15 i nr 18, podjęto decyzję o ich aktualizacji i zamieszczeniu zaktualizowanych wzorów umowy o dofinansowanie projektu i Instrukcji zabezpieczeń pod przedmiotowym konkursem, wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od 25 września 2017 r.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Przyczyną zmian Regulaminu konkursu dokumentu jest aktualizacja Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014–2020 z 6 marca 2017 r. oraz potrzeba dostosowania Regulaminu konkursu oraz Regulaminu KOP do zapisów dokumentacji składającej się na system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

W związku z tym zmianie ulega sposób dokonywania oceny wniosków (oceny formalno-merytorycznej) polegającej na:

  • odstąpieniu od oceny każdego z kryteriów formalnych przez 2 pracowników Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) i zastąpieniu jej oceną dokonywaną przez 1 pracownika IOK
  • oraz odstąpieniu od oceny każdego z kryteriów merytorycznych przez 2 ekspertów i zastąpieniu jej oceną dokonywaną przez 1 eksperta.

Zmianie ulega również metodologia wyliczania punktacji  w projekcie. Zmiany wiążą się z przyspieszeniem wdrażania RPO WiM 2014–2020. 

Ponadto zmianie ulega załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu Regulamin Komisji Oceny Projektów (KOP), który określa organizację, tryb oraz zasady oceny wniosków KOP.

W celu usprawnienia oraz przyspieszenia procesu oceny wniosków na etapie oceny formalno-merytorycznej wprowadzono możliwość dokonywania oceny wniosku przez 1 pracownika IOK oraz 1 eksperta, zmianie ulega również metodologia wyliczania punktacji w projekcie.
 

Zmiany Regulaminu konkursu, które obowiązują od 16 sierpnia 2017 r., nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, ogłasza nabór w ramach Osi priorytetowej 6, Działanie 6.2  Dziedzictwo naturalne

Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa

Konkurs nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/17

Termin, od którego można składać wnioski

29 maja 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 czerwca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1

pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00

Wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”. 

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

  • Budowa, rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) i wyposażenie publicznie dostępnej infrastruktury uzdrowiskowej obejmująca: urządzanie terenów zielonych i wyposażenie ich w urządzenia umożliwiające pełnienie funkcji rekreacyjnych/leczniczych, np. parki zdrojowe, ścieżki zdrowia, parki kinezyterapeutyczne, skwery;
  • Tworzenie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego typu pijalnie uzdrowiskowe, tężnie, inhalatoria, urządzanie odcinków plaży, uzdrowiskowe baseny kąpielowe, trasy leczenia spacerowego do terenoterapii, promenady uzdrowiskowe i powiązane parkingi.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

45 788 150,37 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 16.08.2017 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 27.09.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

lub

Marcin Jasiński j.jasinski@warmia.mazury.pl

Natalia Cieśluk n.ciesluk@warmia.mazury.pl

Magdalena Kruba-Wolfram  m.kruba-wolfram@warmia.mazury.pl

Patrycja Lemańczyk p.zalewska@warmia.mazury.pl

Anna Tomporowska a.swiatkowska@warmia.mazury.pl 

Katarzyna Malinowska k.malinowska@warmia.mazury.pl

 

 

Tel. 89 521 96 44

89 521 96 92

89 521 96 48

89 521 96 57

89 521 93 63

       89 521 96 80

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 16.08.2017 r.

2017-08-23

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 25.09.2017 r.

2017-09-27

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-04-21

Wytyczne ministerialne zip

2017-04-21

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS