Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.4.2

Poddziałanie 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg

zakończony     od: 2017-05-29 do: 2017-07-07
Wyniki naboru

31.10.2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-001/17.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały wybrane do dofinansowania wraz z listą członków Komisji Oceny Projektów zaangażowanych w ocenę w ramach przedmiotowego konkursu.

Etapy oceny projektów

1 września 2017r. zakonczyliśmy etap oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPWM.02.04.02-IZ-00-28-001/17, w wyniku którego 3 projekty zostały skierowane do etapu negocjacji.

W załączeniu znajduje się lista projektów, które spełniły kryteria weryfikowane na etapie oceny merytorycznej i zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach przedmiotowego konkursu.

Wysyłka pism informujących o wyniku oceny merytorycznej wszystkich Wnioskodawców, (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych - zaproszenie na negocjacje) nastąpi 8 września 2017 r.

Komunikaty

1 września 2017 r. zakończyła się ocena kryteriów merytorycznych w ramach prac Komisji Oceny Projektów konkursu nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-001/17.

Obecnie trwają prace związane z weryfikacją Kart Oceny Merytorycznej w zakresie części D1 - D8 KOM oraz przygotowaniem Jednolitego stanowiska negocjacyjnego dla projektów, które w ramach przedmiotowej oceny zostaną rekomendowane do dofinansowania.

Niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji dokumentacji związanej z przebiegiem oceny merytorycznej przedmiotowego konkursu, zostaną Państwo poinformowani pisemnie o wynikach przeprowadzonej oceny.

Wysyłka pism informujących wszystkich Wnioskodawców o wynikach dokonanej oceny merytorycznej nastąpi do 12.09.2017r.

Następnie odbędą się negocjacje z Wnioskodawcami, których wnioski zostaną zakwalifikowane do etapu negocjacji.

Informujemy, że 11 sierpnia 2017 r. został zakończony etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs.

Ocena merytoryczna rozpocznie się 14 sierpnia 2017 r.

Informujemy, że 2 sierpnia 2017 r. zakończyliśmy weryfikację wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie. W załączeniu przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny formalnej.
Ocena formalna rozpocznie się 3 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania  z Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego,

Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg

Konkurs nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-001/17  

Termin, od którego można składać wnioski

29 maja 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

7 lipca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

tel. 89 52 19 700

e-mail dfs@warmia.mazury.pl

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 wraz z wgranym plikiem PDF tj. Rekomendacją Komitetu Sterującego Związku ZIT o zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (wzór stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu) funkcji "Wyślij wniosek”.

Rozmiar załącznika w wersji elektronicznej nie może przekroczyć 5MB.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu wraz z Rekomendacją Komitetu Sterującego Związku ZIT o zgodności projektu ze strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (wzór stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu) należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu:

  • realizujące projekt na obszarze gmin: Miasta Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary oraz Powiatu Elbląskiego (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary),
  • z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na obszarze ZIT bis Elbląg, z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez min.: 

  • staże/praktyki dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,
  • kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane bezpośrednio z danym sektorem/branżą oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom,
  • tworzenie klas patronackich w szkołach,
  • organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
  • modernizację/dopasowanie metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy,
  • tworzenie nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji),
  • doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
  • aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu

Wyżej wymienione formy wsparcia realizowane będą w ramach Modelu I, Modelu II, Modelu III, których szczegółowy opis znajduje się w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

12 293 205,62 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

89 512 54 86
89 512 54 85
89 512 54 83
89 512 54 82
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

 

Związek ZIT/Biuro ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Urząd Miejski w Elblągu: zit.elblag@umelblag.pl

tel.55 239-33-26

fax. 55 239-32-74

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2017-04-24

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.