Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.2.3

Poddziałanie 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji

zakończony     od: 2017-05-29 do: 2017-06-27
Komunikaty

Informujemy, że w odpowiedzi na konkurs nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 z zakresu:
OSI PRIORYTETOWEJ 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR

Działania 1.2 Innowacyjne firmy

Poddziałania 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji

 

W związku z powyższym przedmiotowy konkurs został zakończony.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji.

 

Numer konkursu RPWM.01.02.03-IZ.00-28-001/17

Termin, od którego można składać wnioski

29 maja 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

27 czerwca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.   

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

  1. Ośrodki innowacji (w tym parki naukowe, przemysłowe i technologiczne)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty wspierane w Poddziałaniu przyczyniają się do profesjonalizacji usług związanych z badaniami naukowymi i rozwojem technologicznym świadczonych przez ośrodki innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji, w tym również poprzez inwestycje w infrastrukturę ośrodków innowacji w przypadku rozszerzenia oferty o nowe/ znacząco ulepszone usługi.

Wsparcie skierowane jest na:

  • Przygotowanie, rozwój, dostosowanie oferty usług ośrodka innowacji do potrzeb odbiorców na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego (w tym uzupełniająco jako element projektu przygotowanie personelu do świadczenia nowych/ zmodyfikowanych usług oraz działania promocyjne na rzecz ich upowszechnienia)
  • Inwestycje w infrastrukturę (obiekty kubaturowe, laboratoria, sprzęt, urządzenia itp.) na potrzeby świadczenia nowych/ znacząco ulepszonych usług skierowanych na rozwój inteligentnych specjalizacji, w tym również na potrzeby tworzenia przestrzeni do funkcjonowania firm technologicznych (o ile stwierdzono zapotrzebowanie, które nie może zostać zaspokojone z użyciem aktualnych zasobów beneficjenta).

Priorytetowo w tym Poddziałaniu traktowane są projekty ośrodków innowacji, które uzyskały wsparcie ze środków funduszy strukturalnych w latach 2007-–2013.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu. 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

37 184 623,44 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

Godziny pracy punktu
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

lub

Katarzyna Gawdzińska-Duda k.gawdzinska@warmia.mazury.pl

Anna Kiziniewicz-Kowalska a.kiziniewicz@warmia.mazury.pl

Elwira Ryniec e.ryniec@warmia.mazury.pl

Monika Szepietowska m.szepietowska@warmia.mazury.pl

Justyna Mordas j.mordas.@warmia.mazury.pl

Agnieszka Przychodzka a.przychodzka@warmia.mazury.pl

Marzena Radziszewska m.radziszewska@warmia.mazury.pl

Anna Pawelec a.pawelec@warmia.mazury.pl

Piotr Kołakowski p.kolakowski@warmia.mazury.pl

Telefony:

       89 521 93 97

       89 521 96 36

       89 521 96 06

       89 521 96 26

       89 521 96 41

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2017-04-25

Wytyczne

2017-04-25

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.