Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacji Regulaminu naboru – wydłużenie terminu oceny wymogów formalnych - 4.05.2017 r.

4 maja 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję w sprawie zmiany zapisów Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu, Schemat B odnośnie projektu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 pn.: „7 cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, umieszczonego w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur RPO WiM 2014-2020. Przedmiotowa zmiana dotyczy:

  • wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych z 30 na 50 dni kalendarzowych;

Wydłużenie terminu weryfikacji wymogów formalnych jest spowodowane faktem, iż w wyniku weryfikacji wymogów formalnych Instytucja Organizująca Nabór stwierdziła we wniosku o dofinansowanie projektu braki formalne oraz oczywiste omyłki i wezwała Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Termin na przesłanie uzupełnionego wniosku o dofinansowanie upływa w 28 dniu z 30 przeznaczonych na weryfikację wymogów formalnych. Zgodnie z § 9 ust. 6 Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych (…), na etapie weryfikacji wymogów formalnych dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu. Mając na względzie zapisy § 1 ust. 5 Regulaminu, o którym mowa powyżej, wskazujące że przy obliczaniu terminów oraz w zakresie zasad doręczeń stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA), a także biorąc pod uwagę ewentualność skorzystania przez Wnioskodawcę z drugiej możliwości uzupełnienia wniosku o dofinansowanie, 30-dniowy termin na weryfikację wymogów formalnych mógłby zostać niedotrzymany.

Jednocześnie łączny czas oceny, (tj. weryfikacja wymogów formalnych oraz ocena formalno-merytoryczna) wniosku o dofinansowanie nie ulegnie zmianie i nie wpłynie na zmianę terminu rozstrzygnięcia naboru.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu, Schemat B odnośnie projektu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 pn.: „7 cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, umieszczonego w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur RPO WiM 2014-2020 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu - obowiązuje od 4.05.2017 r.

2017-05-04

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.