Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.4.1

Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu - Schemat B

zakończony     od: 2017-02-27 do: 2017-03-31
Wyniki naboru

12 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru

Komunikaty
Etapy oceny projektów
Komunikaty

4 maja 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję w sprawie zmiany zapisów Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu, Schemat B odnośnie projektu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 pn.: „7 cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, umieszczonego w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur RPO WiM 2014-2020. Przedmiotowa zmiana dotyczy:

  • wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych z 30 na 50 dni kalendarzowych;

Wydłużenie terminu weryfikacji wymogów formalnych jest spowodowane faktem, iż w wyniku weryfikacji wymogów formalnych Instytucja Organizująca Nabór stwierdziła we wniosku o dofinansowanie projektu braki formalne oraz oczywiste omyłki i wezwała Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Termin na przesłanie uzupełnionego wniosku o dofinansowanie upływa w 28 dniu z 30 przeznaczonych na weryfikację wymogów formalnych. Zgodnie z § 9 ust. 6 Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych (…), na etapie weryfikacji wymogów formalnych dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu. Mając na względzie zapisy § 1 ust. 5 Regulaminu, o którym mowa powyżej, wskazujące że przy obliczaniu terminów oraz w zakresie zasad doręczeń stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA), a także biorąc pod uwagę ewentualność skorzystania przez Wnioskodawcę z drugiej możliwości uzupełnienia wniosku o dofinansowanie, 30-dniowy termin na weryfikację wymogów formalnych mógłby zostać niedotrzymany.

Jednocześnie łączny czas oceny, (tj. weryfikacja wymogów formalnych oraz ocena formalno-merytoryczna) wniosku o dofinansowanie nie ulegnie zmianie i nie wpłynie na zmianę terminu rozstrzygnięcia naboru.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu, Schemat B odnośnie projektu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 pn.: „7 cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, umieszczonego w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur RPO WiM 2014-2020 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja,

Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu - Schemat B

Konkurs nr RPWM.01.04.01-IZ.00-28-002/17

Termin, od którego można składać wnioski

27 lutego 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 marca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
ul. Kościuszki 89/91, I piętro, pok. 101
10-554 Olsztyn

lub

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00

od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych i podpisali Umowę wstępną lub podjęto Uchwałę, którym  w przedmiotowym naborze jest Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

W przypadku projektów partnerskich, partnerem może być wyłącznie podmiot wymieniony w szczegółowym opisie osi priorytetowej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego poddziałania wspierane będą kompleksowe sieciowe projekty promocji gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, których celem będzie zarówno wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak i wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych (w tym zagranicznych) do regionu.

Działania promocji gospodarczej mogą obejmować m.in.

  1. Przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych;
  2. Tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej;
  3. Kampanie medialne;
  4. Organizacja i udział w przedsięwzięciach o charakterze gospodarczym ukierunkowane na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu (wyłącznie jako komponent większego projektu, tego typu działania nie mogą stanowić oddzielnego projektu).

Preferencje uzyskają projekty z obszaru zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w szczególowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu); W przypadku projektów generujących dochód - maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu; 50% dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 961 300 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 4 maja 2017 r.

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 13 regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

ul. Głowackiego 17,
10-447 Olsztyn

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

 

lub

 

Anna Kiziniewicz-Kowalska a.kiziniewicz@warmia.mazury.pl

Katarzyna Gawdzińska-Duda k.gawdzinska@warmia.mazury.pl

Agnieszka Przychodzka a.przychodzka@warmia.mazury.pl

Justyna Mordas j.mordas@warmia.mazury.pl

Natalia Cieśluk n.ciesluk@warmia.mazury.pl

Elwira Ryniec  e.ryniec@warmia.mazury.pl

Anna Pawelec  a.pawelec@warmia.mazury.pl

Piotr Kołakowski  p.kolakowski@warmia.mazury.pl

 

Telefony:

89 521 96 36
89 521 93 97
89 521 96 26
89 521 96 41
89 521 96 92

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa w formacie zip - obowiązuje od 4.05.2017 r.

2017-05-04

Pełna dokumentacja konkursowa w formacie zip - wersja archiwalna

2017-02-24

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w formacie zip

2017-02-24

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.