Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Przebieg prac Komisji Oceny Projektów 19.05.2017 r.

Informujemy, że 8 maja 2017 r. zakończyła się ocena kryteriów merytorycznych w ramach prac Komisji Oceny Projektów konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/17.

Z uwagi na złożoność oceny merytorycznej wniosków, na którą składa się m.in. możliwość warunkowania niektórych kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i punktowych, a także trwającymi w tym samym czasie pracami nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej związanej z ogłaszanymi w maju br. czterema konkursami w ramach II typu projektów Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, w terminie od 9 maja do chwili obecnej trwa etap związany z weryfikacją Kart Oceny Merytorycznej. Jednocześnie przygotowywane są Jednolite stanowiska negocjacyjne dla projektów, które w ramach przedmiotowej oceny zostaną rekomendowane do dofinansowania.

Niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji dokumentacji związanej z przebiegiem oceny merytorycznej przedmiotowego konkursu, Wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie o wynikach przeprowadzonej oceny.

Wysyłka pism informujących o wynikach oceny merytorycznej w ramach przedmiotowego konkursu planowana jest do 31 maja 2017 r.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS