Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.2.2

Poddziałanie 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg, RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/17

zakończony     od: 2017-06-30 do: 2017-08-18
Wyniki naboru

19.12.2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/17.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały wybrane do dofinansowania wraz z listą członków Komisji Oceny Projektów zaangażowanych w ocenę w ramach przedmiotowego konkursu.

Komunikaty

Informujemy, iż dnia 7 listopada 2017 r. został zakończony etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/17. W załączeniu lista projektów, które spełniły wszystkie kryteria weryfikowane na etapie oceny merytorycznej i zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach konkursu.

Informujemy, że 26 października 2017 r. został zakończony etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs. W załączeniu lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały skierowane do etapu oceny merytorycznej.

Ocena merytoryczna rozpoczęła się 27 października 2017 r.

 

 

Wydłużenie oceny formalnej wniosków w ramach konkursu
nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/17

 

Informujemy, że Przewodniczący Komisji Oceny Projektów podjął decyzję o ponownym wydłużeniu oceny formalnej wniosków złożonych na konkurs nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/17.

Planowany termin zakończenia oceny formalnej to 26 października 2017 r.

Ponowne wydłużenie terminu oceny formalnej jest spowodowane trwającym procesem podpisywania umów ramowych i zleceń z ekspertami zewnętrznymi zaangażowanymi w ocenę wniosków złożonych w ramach przedmiotowego konkursu.

 

 

Informujemy, że Przewodniczący Komisji Oceny Projektów podjął decyzję o wydłużeniu oceny formalnej wniosków złożonych na konkurs nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/17.

Planowany termin zakończenia oceny formalnej to 23 października 2017 r.

Wydłużenie terminu oceny formalnej jest spowodowane trwającym procesem podpisywania umów ramowych i zleceń z ekspertami zewnętrznymi zaangażowanymi w ocenę wniosków złożonych w ramach przedmiotowego konkursu.

Etapy oceny projektów

25 września 2017 r. zakończono weryfikację wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/17 w związku z dokonaniem ponownej weryfikacji wymogów formalnych ostatniego wniosku, który został skierowany do uzupełnienia/poprawy na etapie weryfikacji wymogów formalnych.

W załączeniu publikujemy listę wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny formalnej w ramach przedmiotowego konkursu.

Ocena formalna rozpoczęła się 2 października 2017 r. 

Komunikaty

Informujemy, że 26.06.2017 r. został zmieniony Regulamin konkursu i załącznik nr 7 do Regulaminu (Wzór umowy).

Uzasadnienie zmian:

Zmiany zapisów Regulaminu konkursu wynikają z konieczności monitorowania na etapie wdrażania projektu horyzontalnego wskaźnika produktu: ,,Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)”, a tym samym uwzględnienia go wśród wskaźników horyzontalnych produktu ujętych w przedmiotowym Regulaminie konkursu i wynikających ze znowelizowanych Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju i Finansów obowiązujących od dnia 18 maja 2017 r. 

Konieczność aktualizacji załącznika nr 7 do Regulaminu konkursu (Wzoru umowy o dofinasowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020) jest wynikiem zakończenia prac Departamentu Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego nad ostatecznym kształtem ww. wzoru, który został zaopiniowany pod względem formalno-prawnym 14 czerwca 2017 r.

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od 26.06.2017 r.

 

 

 

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:
Czy konieczna jest inwentaryzacja pracowni – wyposażenie ze środków unijnych z poprzedniej perspektywy? W projekcie planujemy w każdej ze szkół utworzenie pracowni mobilnej nie przypisanej na stałe do żadnej konkretnej sali. Przewidywane wyposażenie jest tak nowoczesne, że w czasie poprzedniej perspektywy nie istniało. Jeśli jest konieczna, to jakie sale należałoby ją objąć, i jakie elementy wyposażenia ująć?

Planujemy objęcie eksperymentem drugi typ projektu klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019. Diagnoza, o której myślimy obejmuje sposób uczenia matematyki stosowany w tej chwili i opiera się na wynikach testów zewnętrznych i opracowaniach naukowych.


Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Regulaminu, Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia wniosków z diagnozy z przeprowadzonej inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia, zatem inwentaryzacja pracowni jest konieczna.

Należy pamiętać, iż przy zakupie wyposażenia należy kierować się katalogiem wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych, który jest katalogiem zamkniętym, oraz katalogiem wyposażenia pracowni matematycznych, który jest katalogiem otwartym.

Zgodnie z założeniami konkursu celem projektu jest wyposażenie szkolnych pracowni (sal dydaktycznych), które musi być zgodne z warunkami określonymi w katalogach. Każdorazowo inna forma wyposażenia pracowni będzie przedmiotem szczegółowej oceny na etapie oceny wniosku.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów,

Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej  na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg

Konkurs nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/17 

Termin, od którego można składać wnioski

30.06.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

18.08.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn 

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Sytemie Informatycznym Maks 2 wraz z wgranym plikiem PDF, tj. Rekomendacją Komitetu Sterującego Związku ZIT o zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (wzór stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu) funkcji „Wyślij wniosek”.

Rozmiar załącznika w wersji elektronicznej nie może przekroczyć 5MB.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu wraz z Rekomendacją Komitetu Sterującego Związku ZIT o zgodności projektu ze strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (wzór stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu) należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone
w Regulaminie konkursu

  • realizujące projekt na obszarze gmin: Miasta Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary oraz Powiatu Elbląskiego (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary)
  • z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej[1].
 

[1] Osoby fizyczne prowadzące wyłącznie działalność oświatową nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

- Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),

- Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),

- Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez realizację kompleksowych programów wspierających szkołę/placówkę systemu oświaty,

- Wsparcie uczniów w zakresie działań z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego,

 - Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,

- Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

- Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do szczegółowego opisu osi priorytetowej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

12 236 765,64 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 26.06.2017 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 26.06.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulamin konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr telefonu 89 521 97 55 we wtorek w godz. 10.00-12.00.

W przypadku pytań technicznych związanych ze sposobem wypełnienia wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków aplikacyjnych LSI MAKS2 prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 89 521 97 55 od wtorku do czwartku w godz. 9.00-10.00.

Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość zgłoszenia problemów technicznych bezpośrednio w systemie LSI MAKS2 (całodobowo) pod linkiem: https://maks2.warmia.mazury.pl/index.php/pracownik/zgloszenie/create

Szczegółowe informacje na temat Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz zasad udzielania rekomendacji można uzyskać osobiście, telefonicznie lub mailowo w siedzibie Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Urzędu Miejskiego w Elblągu: ul. Łączności 1 Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego),
II piętro, pok.22: zit.elblag@umelblag.pl,

 tel. 55 239 33 26, 55 55 239-33-66

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 26.06.2017 r.

2017-06-26

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2017-05-25

Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT

2017-05-31

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS