Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.4.1

Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (2 typ) RPWM.02.04.01-IZ.00-28-005/17

zakończony     od: 2017-06-29 do: 2017-07-31
Komunikaty

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 informuję, iż w odpowiedzi na konkurs RPWM.02.04.01-IZ.00-28-004/17 oraz RPWM.02.04.01-IZ.00-28-005/17 nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu.

Pytania i odpowiedzi
Komunikaty

Informujemy, że 26.06.2017 r. został zmieniony Regulamin konkursu i załącznik nr 7 do Regulaminu (Wzór umowy).

Uzasadnienie zmian:

Zmiany zapisów Regulaminu konkursu wynikają z konieczności monitorowania na etapie wdrażania projektu horyzontalnego wskaźnika produktu: ,,Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)”, a tym samym uwzględnienia go wśród wskaźników horyzontalnych produktu ujętych w przedmiotowym Regulaminie konkursu i wynikających ze znowelizowanych Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju i Finansów obowiązujących od dnia 18 maja 2017 r. 

Konieczność aktualizacji załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu (Wzoru umowy o dofinasowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020) jest wynikiem zakończenia prac Departamentu Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego nad ostatecznym kształtem ww. wzoru, który został zaopiniowany pod względem formalno-prawnym 14 czerwca 2017 r.

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od 26.06.2017 r.

 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (2 typ) CKZiU - produkcja i obsługa specjalistycznych maszyn i urządzeń.

Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-005/17

Termin, od którego można składać wnioski

29 czerwca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 lipca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Tworzenie i/lub rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego lub innych jednostek organizacyjnych realizujących tego samego typu zadania odbywa się w szczególności poprzez:

  1. Przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu;
  2. Wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.

 

Działania wymienione w lit. a) będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie działań przewidzianych w lit. b).

 

Konkurs dedykowany wspieraniu branż służących rozwojowi inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie produkcji i obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do szczegółowego opisu osi priorytetowej

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 584 379,09 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 26.06.2017 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 26.06.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo uregulowana w rozdziale 15 Ustawy wdrożeniowej. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania przed sądami administracyjnymi, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[1] określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, art. 146, art. 150 i art. 152 tej ustawy (art. 64 Ustawy wdrożeniowej). Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów KPA, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminie konkursu.

 

[1] Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

 

  • W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt pod nr tel. 89 521 97 55 w środy, w godz. 10.00-12.00.

 

  • W przypadku pytań technicznych związanych ze sposobem wypełnienia wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków aplikacyjnych LSI MAKS2 prosimy o kontakt pod nr tel. 89 521 97 55 od wtorku do czwartku w godz. 9.00-10.00.

 

Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość zgłoszenia problemów technicznych bezpośrednio w systemie LSI MAKS2 (całodobowo) pod linkiem:https://maks2.warmia.mazury.pl/index.php/pracownik/zgloszenie/create

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 26.06.2017 r.

2017-06-26

Ogłoszenie o konkursie

2017-05-25

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

2017-05-25

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wspołfinansowanych z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020

2017-05-25

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020

2017-05-25

Załącznik nr 3 Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinan. projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020

2017-05-25

Załącznik nr 4 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020

2017-05-25

Załącznik nr 5 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020

2017-05-25

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020

2017-05-25

Załącznik nr 7 Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków

2017-05-25

Załącznik nr 8 Rekomendacje IOK do wypełnienia wnioksu o dofinasowanie

2017-05-25

Załącznik nr 9 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

2017-05-25

Załącznik nr 10 Wzór Oświadczenia w sprawie zachowania trwałości i kwalifikowalności podatku VAT

2017-05-25

Dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2017-05-25

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS