Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.3.2

Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17

zakończony     od: 2017-06-30 do: 2017-07-31
Wyniki naboru

Uprzejmie informujemy, że dnia 16 października br. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę w sprawie aktualizacji listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17 oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie.

1.12.2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu z Poddziałania 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych.

 9 października 2017 r. zakończył się etap oceny merytorycznej w ramach konkursu. Przedstawiamy listę projektów, które spełniły kryteria weryfikowane na etapie oceny merytorycznej i zostały skierowane do etapu negocjacji.

Komunikaty

Informujemy, że 9 października 2017 r. zakończyła się ocena kryteriów merytorycznych w ramach prac Komisji Oceny Projektów konkursu nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17.

Obecnie trwają prace związane z weryfikacją Kart Oceny Merytorycznej oraz przygotowaniem jednolitych stanowisk negocjacyjnych dla projektów, które w ramach przedmiotowej oceny zostaną rekomendowane do dofinansowania. Niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji dokumentacji, związanej z przebiegiem oceny merytorycznej przedmiotowego konkursu, poinformujemy Państwa pisemnie o wynikach przeprowadzonej oceny.
Wysyłka pism nastąpi do 17 października 2017 r. Następnie odbędą się negocjacje z Wnioskodawcami, których wnioski zostaną zakwalifikowane do etapu negocjacji.

W związku z dużą liczbą wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych, Instytucja Zarządzająca RPO WiM podjęła decyzję o wydłużeniu terminu oceny merytorycznej do 09.10.2017 r.

Etapy oceny projektów

Informujemy, że 5 września 2017 r. zakończyliśmy ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie. W załączeniu przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej.

Ocena merytoryczna rozpocznie się 6 września 2017 r.

 

Komunikat z 8.09.2017 r. 

Informujemy, że w pliku załączonym do komunikatu z 5 września 2017 r. pojawił się błąd pisarski. W nagłówku zamiast "Lista projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej..." przez pomyłkę pojawiło się sformułowanie "Lista projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny formalnej...". W załączeniu przedstawiamy poprawiony plik. 

 

22 sierpnia 2017 r. zakończyliśmy weryfikację wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie. W załączeniu przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny formalnej.

Ocena formalna rozpocznie się 23 sierpnia 2017 r.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1: Czy w ramach projektu można uwzględnić szkolenia z tzw. kompetencji miękkich, np. umiejętność pracy w zespole, komunikacja interpersonalna itp. jeśli z przeprowadzonej diagnozy będzie wynikało, iż jest zapotrzebowanie na tego typu kompetencje w danej branży?

Odpowiedź: Dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizujące wsparcie obejmujące m.in. kursy i szkolenia prowadzące do uzyskania kompetencji zawodowych. Kompetencje i umiejętności zawodowe to takie, które są niezbędne do właściwego wykonywania zawodu/ów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

 

Pytanie 2: W pytaniach i odpowiedziach z dnia 13 lipca br. wskazano, iż: "Z uwagi na popytowy charakter konkursu, który umożliwia każdej zainteresowanej osobie (wpisującej się w definicję zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych) udział w projekcie, Wnioskodawca nie jest w stanie na etapie sporządzania wniosku, przedstawić szczegółowej diagnozy grupy docelowej. W związku z powyższym, opis grupy docelowej powinien zostać ograniczony do wskazania, iż uczestnikami będą wyłącznie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego."

Czy powyższe oznacza, że opis grupy docelowej nie musi zawierać takich informacji jak status na rynku pracy, wykształcenie itp. uczestników projektu ani informacji ile osób z poszczególnych grup zostanie zrekrutowanych, np. ile będzie osób bezrobotnych, ile pracujących itp.?

Odpowiedź: Opis grupy docelowej powinien zostać ograniczony do wskazania, iż uczestnikami będą wyłącznie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Pytanie 3: Czy biorąc pod uwagę, iż diagnoza zapotrzebowania na szkolenia prowadzona jest w odniesieniu do konkretnej branży/branż, to czy diagnoza grupy docelowej również powinna odnosić się do osób z tych branż czy diagnoza powinna się odnosić ogólnie do osób dorosłych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego?

Odpowiedź: Mimo, iż charakter planowanych szkoleń wynika z potrzeb konkretnej branży nie można ograniczać grupy docelowej wyłącznie do jej pracowników. Projekt powinien być dostępny dla wszystkich osób spełniających kryteria tj. uczestnikami mogą być wyłącznie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

Prezentujemy zbiorcze zestawienie pytań i odpowiedzi do konkursu nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17 dotyczących m.in. wskaźników, kursów i szkoleń, partnerstwa, personelu, grupy docelowej.

Pytanie 1

Czy w ramach konkursu projekt realizowany może być na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego czy należy zawęzić obszar realizacji?

Odpowiedź 1
Jako „miejsce realizacji projektu” należy rozumieć obszar, gdzie realizowane są najważniejsze zadania/działania projektu lub/i obszar, z jakiego rekrutowani są uczestnicy projektu. Beneficjent może zdecydować, czy obszar realizacji projektu będzie zawężony do miejsca realizacji projektu (np. powiat, gmina) lub będzie obejmować obszar, z jakiego rekrutowani są uczestnicy projektu (np. województwo).


Pytanie 2
Czy rekrutacja do projektu musi być otwarta i prowadzona do wyczerpania miejsc szkoleniowych, czy nie jest to obligatoryjne? Czy wprowadzenie np. rund naboru nie będzie stanowić ograniczenia dla grupy docelowej?

Odpowiedź 2

Rekrutacja powinna obejmować wskazanie i uzasadnienie wybranych kryteriów, technik i metod rekrutacji, dopasowanych do grupy odbiorców oraz charakteru projektu. Projekt powinien być dostępny dla wszystkich osób spełniających kryteria, tj. uczestnikami mogą być wyłącznie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. Jeżeli jest to możliwe, wsparcie powinno być skierowane do jak najszerszego kręgu. Wybór metody rekrutacji oraz naboru uczestników należy do Beneficjenta, który zgodnie z koncepcją i założeniami projektu planuje harmonogram realizacji szkoleń. Wprowadzenie rund naboru może być zasadne, np. w sytuacji, gdy dotyczą one różnych szkoleń (np. szkolenie X realizowane jest w lutym 2018 r. – rekrutacja prowadzona w styczniu 2018 r.; szkolenie Y realizowane jest w maju 2018 r. – rekrutacja prowadzona jest w kwietniu 2018 r.).


Pytanie 3

W związku z interpretacją zapisów Regulaminu konkursu – 6.07.2017 r. – czy w projekcie nie można faworyzować określonej grupy osób ?

Pytanie 4

Czy można przyjąć określone kryteria rekrutacji faworyzujące daną grupę?

Odpowiedź 3 i 4

Z uwagi na popytowy charakter konkursu, który umożliwia każdej zainteresowanej osobie (wpisującej się w definicję zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych) udział
w projekcie, Wnioskodawca nie jest w stanie na etapie sporządzania wniosku, przedstawić szczegółowej diagnozy grupy docelowej. W związku z powyższym, opis grupy docelowej powinien zostać ograniczony do wskazania, iż uczestnikami będą wyłącznie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Beneficjent przyjmuje kryteria rekrutacji, które należy określać w sposób pozwalający na wybór uczestników projektu w sposób przejrzysty. Jeżeli jest to możliwe, wsparcie powinno być skierowane do jak najszerszego kręgu osób. Ograniczenie grupy docelowej może wynikać z charakteru szkoleń.

 

Pytanie 5

Czy w ramach wskaźnika rezultatu: Liczba osób które zyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – można ująć tylko osoby, które nabędą kwalifikacje zawodowe, czy we wskaźnik można wliczyć także osoby, które uzyskają kompetencje zawodowe?

Odpowiedź 5

Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje osiągnięte w wyniku interwencji EFS.

We wskaźniku należy uwzględnić tylko te osoby, które otrzymały wyniki egzaminu do czasu ostatecznego rozliczenia projektu. Uczestnika należy wykazać tylko raz, nawet jeśli uzyskał w ramach projektu kilka kwalifikacji.


Pytanie 6

Jeśli w ramach projektu zaplanujemy 9 szkoleń, to czy możemy w projekcie ograniczyć udział 1 osoby do, np. udziału w 3 szkoleniach maksymalnie, czy nie jest to dopuszczalne i nie możemy ograniczać wyboru uczestników? Jeżeli nie możemy wprowadzać takich ograniczeń, to czy w przypadku zaplanowania 9 szkoleń w projekcie musimy na etapie konstruowania wniosku założyć, że 1 osoba weźmie udział we wszystkich 9 szkoleniach w projekcie?

Odpowiedź 6

Według dokumentacji konkursowej nie ma ograniczenia ilości szkoleń, w których może brać udział jedna osoba. Należy jednak uwzględnić zapis zawarty w instrukcji wypełniania wniosku – str. 21: Liczba osób, podmiotów objętych wsparciem: „Wnioskodawca wypełnia pola liczbowe, wskazując planowaną liczbę osób/ podmiotów objętych wsparciem w ramach projektu. Należy pamiętać, iż w przypadku objęcia wsparciem jednego uczestnika lub podmiotu kilkoma rodzajami wsparcia, wnioskodawca zobligowany jest wykazać ww. uczestnika/ podmiot tylko jeden raz”. Jednakże Beneficjent zgodnie z koncepcją i założeniami projektu może przewidzieć ograniczenie udziału 1 osoby do np. udziału w 3 szkoleniach, o ile wniosek zawierać będzie rzetelne uzasadnienie potrzeby takiego ograniczenia i wynikać będzie z przeprowadzonej diagnozy.

Pytanie  1
Zwracam się z pytaniami odnośnie kryterium "Projekt realizuje minimum trzy kursy/szkolenia prowadzące do podniesienia kwalifikacji i/lub kompetencji, zaś jego realizacja uzasadniona jest potrzebami danej branży, zdiagnozowanymi we współpracy z pracodawcami."

W regulaminie konkursu zapisano:
"Wyniki diagnozy przeprowadzonej na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie stanowią element uzasadnienia realizacji każdego projektu. Uzasadnienie to uwzględnia ponadto aktualne wyniki badań przedstawione w „Barometrze zawodów – raport podsumowujący badanie w województwie warmińsko-mazurskim“ przygotowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie i/lub prezentowane w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej „Skills Panorama” (http://skillspanorama.cedefop.europa.eu)."

Jak należy odnieść się do tych dokumentów, skoro rozeznajemy zapotrzebowanie  branży na dane kwalifikacje, a np. w barometrze zawodów -wskazane są dane zawody a nie kwalifikacje. Czy w związku z tym dana kwalifikacja musi być powiązana z konkretnym zawodem  który jest wskazany jako zawód deficytowy, bo inaczej wniosek zostanie odrzucony?

Odpowiedź 1

W ramach projektu należy dokonać analizy danej branży w zakresie potrzebnych kwalifikacji/kompetencji pracowników, a nie pod kątem zapotrzebowania na konkretne zawody. Kwalifikacje są elementem składowym zawodu. Wykaz kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie został zawarty w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Należy zaznaczyć, że istnieją kwalifikacje, które są powiązane z wieloma zawodami np. prawo jazdy czy uprawnienia na wózek widłowy. Dodatkowo uzasadnienie realizacji projektu musi opierać się na aktualnych wynikach badań przedstawionych w „Barometrze zawodów – raport podsumowujący badanie w województwie warmińsko-mazurskim“ przygotowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie i/lub prezentowanych w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej „Skills Panorama” (http://skillspanorama.cedefop.europa.eu). Wnioskodawca sam decyduje w oparciu, o który dokument będzie uzasadniał realizację projektu (może wykorzystać oba dokumenty lub jeden wybrany).

Na etapie oceny merytorycznej weryfikowane będzie przede wszystkim czy zaplanowane szkolenia/kursy stanowią odpowiedź na potrzeby zdiagnozowanej branży. Jeżeli dana kwalifikacja będzie powiązana z zawodem deficytowym, ale Wnioskodawca rzetelnie uzasadni potrzebę (np. w oparciu o przeprowadzone badania własne, dane statystyczne), że w danej branży istnieje na nią zapotrzebowanie, to projekt z tego powodu nie zostanie odrzucony.

Pytanie 2
Ponadto w regulaminie zapisano:
"W ramach jednego projektu realizowane są minimum trzy kursy/szkolenia o różnej tematyce prowadzące do uzyskania kwalifikacji i/lub kompetencji, stanowiące kompleksową odpowiedź na potrzeby branży/branż zdiagnozowanej/-ych w projekcie."

Proszę o informację jak należy rozumieć kompleksową odpowiedź w kontekście konkursu 2.3.2 ?

Odpowiedź 2

Projekt ma zapewnić kompleksową odpowiedź na zapotrzebowanie na kompetencje
i kwalifikacje pracowników zdiagnozowanej branży. Powyższy wymóg jest spełniony poprzez zapewnienie w ramach projektu minimum 3 kursów/szkoleń  prowadzących do podniesienia kwalifikacji i/lub kompetencji.

 

Pytanie 3

Na podstawie jakiej klasyfikacji należy określać branże na potrzeby konkursu 2.3.2?
Czy określając je należy kierować się określonym dokumentem zawierającym katalog branż?

Odpowiedź 3 
Branża jest to dziedzina gospodarki, produkcji lub handlu, która obejmuje produkty i usługi należące do tego samego rodzaju, np. branża spożywcza, branża turystyczna itd. W ramach konkursu 2.3.2 nie wyodrębniono klasyfikacji branż, muszą być zgodne ze wskazana definicją.

 

Pytanie 4
Czy w ramach  konkursu można realizować kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zgodnie z przepisami wziąć udział w takim kursie może wyłącznie osoba zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, lub będąca członkiem tych jednostek (m.in. WOPR, GOPR, PSP, OSP, Straż Miejska, Policja).
Czy takie szkolenie będzie dopuszczone w ramach konkursu czy stanowić będzie ograniczenie grupy docelowej?

Odpowiedź 4

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy można realizować w ramach konkursu. Konieczność zawężania grupy docelowej może wynikać z charakteru szkoleń oraz z obowiązujących przepisów.

Pytanie:

Przyporządkowując dany wskaźnik do zadania – jego wartość jest taka sama przy każdym zadaniu, przykładowo: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 120. Wybierając ten wskaźnik przy zadaniu 1., 2., 3. – jego wartość zawsze będzie 120. Tymczasem w ramach 1. Zadania kwalifikacje ma zdobyć 60 os., w ramach 2. zadnia 40 osób, w ramach 3. zadania 20 osób. Tymczasem przy każdym zadaniu wyświetlać się będzie suma ogólna – 120. Czy jest to prawidłowe? Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku innych wskaźników np. Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie.

Odpowiedź:

W pkt 4.1 (zadania) wskaźnik  „liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia” będzie przypisany do każdego zadania we wskazanej wartości 120 i będzie to prawidłowe, jednak zgodnie z regulaminem konkursu w sytuacji, kiedy wskazane wskaźniki nie dają możliwości pełnego monitorowania zakresu wsparcia oferowanego w projekcie wnioskodawca powinien zaproponować własne wskaźniki (specyficzne). Dlatego w celu lepszego zobrazowania sytuacji uzyskiwania kwalifikacji w ramach każdego z zadań wnioskodawca może w pkt. 3.2 wniosku o dofinansowanie określić  wskaźniki mówiące o liczbie osób która uzyskały  kwalifikacje danego rodzaju. Wskaźniki w określonym brzmieniu  należy wykazać w pkt. 4.1 wniosku o dofinansowanie projektu przy odpowiednim rodzaju zadań.

  1. Czy szkolenia w ramach projektu można skierować do pracowników BRANŻY PRODUKCYJNEJ, gdzie wchodzi szeroko pojęta produkcja związana z przetwórstwem przemysłowym, czy trzeba wskazać konkretną branżę produkcyjną, zawężoną, co będzie stanowiło niejako ograniczenie dla pracowników innych firm produkcyjnych?
  2. Czy 1 osoba może wziąć udział w 3 różnych kursach (modułach), czy 1 kursem (modułem) można objąć tylko 1 osobę, by spełnić warunek, iż dla  każdej z branż należy zaplanować 3 szkolenia?

 

Odpowiedź:

Branża – jest to dziedzina gospodarki, produkcji lub handlu, która obejmuje produkty i usługi należące do tego samego rodzaju, np. branża spożywcza, branża turystyczna itd. W związku z tym na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca powinien określić konkretnie, która branża/branże objęte zostały diagnozą np. branża produkcji mięsnej i mleczarskiej.

Jeżeli jest to możliwe, wsparcie powinno być skierowane do jak najszerszego kręgu osób (grupa docelowa wskazana została na stronie 20 Regulaminu konkursu). Mimo iż charakter planowanych szkoleń wynika z potrzeb konkretnej branży, nie można ograniczać grupy docelowej wyłącznie do jej pracowników. Ograniczenie grupy docelowej może wynikać z charakteru szkoleń, np. w szkoleniu z komunikacji może wziąć udział każda osoba dorosła, ale w kursie na prawo jazdy kat. E może wziąć udział osoba, która posiada już prawo jazdy kat. C.

 

Pytanie:

 

Czy w ramach konkursu nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17 dopuszczalne jest ujęcie w budżecie w ramach kosztów bezpośrednich wynagrodzenia specjalisty ds. szkoleń, który stanowiłby personel merytoryczny, nie zarządzający? Obowiązki specjalisty ściśle związane byłyby z realizacją zadań dot. szkoleń, wskazanych w ramach kosztów bezpośrednich. Do obowiązków takiej osoby należałoby, m.in.: przygotowywanie i realizacja planu szkoleń w ramach projektu, monitoring realizowanych szkoleń, ich nadzorowanie, obsługa grup szkoleniowych, współpraca z podwykonawcami wybranymi do realizacji szkoleń, badanie efektywności szkoleń, przygotowywanie wskaźników i raportów szkoleniowych.

 

 

Odpowiedź:

 

Przedstawiony zakres obowiązków specjalisty ds. szkoleń wskazuje, iż osoba ta nie będzie stanowiła personelu merytorycznego, bezpośrednio związanego z realizacją szkolenia,  tylko personel zarządzający. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności czynności związane z organizacją wsparcia w ramach projektu w tym organizacja szkoleń i kursów, nie zaś ich prowadzenie, należy sfinansować w ramach kosztów pośrednich.

Forma zatrudnienia, fakt oddelegowania oraz to czy osoba jest zatrudniona z zewnątrz nie stanowi o przypisaniu kosztów wynagrodzenia do kosztów pośrednich bądź bezpośrednich. O zakwalifikowaniu kosztów decyduje zakres wykonywanych obowiązków.

Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu.

Wynagrodzenia w kosztach bezpośrednich dotyczą pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych.

 

Zapisy dotyczące wydatków wykazywanych w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich znajdują się w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności oraz Regulaminie przedmiotowego konkursu.

 

Dokumenty odnośnie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności znajdują się pod linkiem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/#/domyslne=1/10515=1678/10502=3027/24204=3130

 

 

 

 

Komunikaty

26 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wprowadził aktualizację Regulaminu konkursu wraz z załącznikami.

Zmiany zapisów Regulaminu konkursu nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17, wynikają z konieczności monitorowania na etapie wdrażania projektu horyzontalnego wskaźnika produktu: ,,Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)”, a tym samym uwzględnienia go wśród wskaźników horyzontalnych produktu ujętych w przedmiotowym Regulaminie konkursu i wynikających ze znowelizowanych Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju i Finansów obowiązujących od dnia 18 maja 2017 r. 

Konieczność aktualizacji załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17 - tj. Wzoru umowy o dofinasowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020 jest wynikiem zakończenia prac nad ostatecznym kształtem ww. wzoru zaopiniowanego pod względem formalno-prawnym w dniu 14 czerwca 2017 roku pismem znak: P.084.131.2017 z Departamentu Prawnego. Główne zmiany umowy wynikają m.in. z aktualizacji Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, doprecyzowania zapisów w zakresie zwrotu odsetek bankowych, terminu liczenia zwrotu środków, przekazywania transz dofinansowania, naliczania odsetek oraz ograniczenia zapisów w zakresie dokumentacji składanej w każdym wniosku o płatność,  jak również doprecyzowania zapisów w zakresie trwałości projektu, a także zmiany Załącznika nr 7 do wzoru umowy o dofinasowanie projektu, tj. Wzoru oświadczenia Beneficjenta/Partnera Beneficjenta/Członka personelu Projektu/Uczestnika Projektu. Ponadto, dodane zostały zapisy w zakresie zasobów edukacyjnych w części dotyczącej praw autorskich.

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Czy nasz Partner może wystąpić w ramach tego samego konkursu jako Wnioskodawca w innym projekcie, bądź Partner w innym projekcie – z inną instytucją? Czy też dopuszczone jest wystąpienie w charakterze Partnera lub Wnioskodawcy jedynie jednokrotnie?

 

Odpowiedź:

W przedmiotowym konkursie nie ma ograniczeń określających liczbę projektów, w których jeden podmiot może występować jako Wnioskodawca/Parter.

Komunikaty

Informujemy, że w Rozdziale 1, podrozdział 3.1 (str. 8) Regulaminu konkursu nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17 wystąpiła oczywista omyłka pisarska nieskutkująca nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Jest:

  • „Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 zatwierdzone w dniu 31 marca 2015 r.;”

Powinno być:

  • „Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 zatwierdzone w dniu 6 marca 2017 r.;”.

 

W związku z licznymi pytaniami oraz wątpliwościami interpretacyjnymi przedstawiamy komunikat dotyczący grupy docelowej oraz diagnozy.

 

Z uwagi na popytowy charakter konkursu, który umożliwia każdej zainteresowanej osobie (wpisującej się w definicję zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych) udział w projekcie, Wnioskodawca nie jest w stanie na etapie sporządzania wniosku, przedstawić szczegółowej diagnozy grupy docelowej. W związku z powyższym, opis grupy docelowej powinien zostać ograniczony do wskazania, iż uczestnikami będą wyłącznie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Diagnoza będąca wynikiem współpracy z pracodawcami, musi wskazywać na jakiego rodzaju kwalifikacje i kompetencje wykazuje zapotrzebowanie dana branża. Zaplanowane w projekcie wsparcie musi stanowić odpowiedź na te potrzeby. Należy pamiętać, że możliwość udziału w projekcie nie może zostać ograniczona do osób związanych czy zatrudnionych w diagnozowanej branży.

Zakwalifikowanie w „Barometrze zawodów“ przygotowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, danego zawodu do kategorii nadwyżkowe nie wyklucza realizacji szkoleń dla branży z nim związanej.

Pomimo diagnozy odnoszącej się do potrzeb danej branży, należy we wniosku przedstawić bariery potencjalnych uczestników, mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, np. w oparciu o dostępne raporty, diagnozy (WUP, UP, itp.). Jest to istotne m.in. w kontekście wsparcia dodatkowego.

 

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że:

w Regulaminie konkursu nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17 wystąpiły dwie omyłki pisarskie.

1. Strona tytułowa:

Jest:

„Priorytet inwestycyjny: 10 iv Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie
o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji”.

Powinno być:

„Priorytet inwestycyjny: 10 iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną
w ścisłej współpracy z pracodawcami”.

2. Rozdział 3, podrozdział 3.1 (str. 12):

Jest:

"Nie ma możliwości by zrealizować kurs dotyczący komunikacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji, natomiast istnieje możliwość realizacji kursu obsługi specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego przez grafika komputerowego, inżyniera itd. Dodatkowo, nie jest możliwe realizowanie kursów i szkoleń."

Powinno być:

" Nie ma możliwości by zrealizować kurs dotyczący komunikacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji, natomiast istnieje możliwość realizacji kursu obsługi specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego przez grafika komputerowego, inżyniera itd."

 

Zmiana Regulaminu nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

Informacje

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY KONSULTACYJNE

W ramach warsztatów konsultacyjnych pracownicy Biura Projektów Kształcenia Ustawicznego będą do Państwa dyspozycji i odpowiedzą na pytania związane z ubieganiem się o środki w ramach konkursu RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

•             kursy i szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych

•             kursy i szkolenia prowadzące do uzyskania kompetencji zawodowych

•             kwalifikacyjne kursy zawodowe

•             kursy umiejętności zawodowych

Alokacja w ramach konkursu to aż 20 390 328,00 zł!

Termin warsztatów:

•             28 i 30 czerwca 2017 r. w godzinach 9.00-13.00

•             4 i 5 lipca 2017 r. w godzinach 9.00-13.00

•             25 i 26 lipca 2017 r. w godzinach 9.00-13.00

Miejsce warsztatów:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, pokój nr 310 i 311, telefon 89 521 97 32

Pytania i odpowiedzi

Czy w ramach podziałania 2.3.2. dopuszczalne jest partnerstwo, w ramach którego partnerowi nie zostaną przydzielone żadne zadania w ramach kosztów bezpośrednich, a jego rolą będzie wsparcie w zakresie zarządzania projektem i rekrutacji?

 

Partnerstwo musi być zawierane zgodnie z Regulaminem konkursu, który zakłada współpracę na każdym etapie realizacji projektu.

W związku z tym, że partnerstwo oznacza współpracę między podmiotami w tak ścisłym zakresie/ zależności, tj. wspólne przygotowanie WOD, uzgodnienie wzajemnych relacji (podział obowiązków i odpowiedzialności) oraz wspólna realizacja projektu, w tym zarządzanie, należy przeanalizować zasadność podejmowania partnerstwa lub stworzyć współpracę opartą o odpowiedni podział obowiązków na wszystkich jej etapach.

Więcej szczegółów w Regulaminie konkursu. pkt 3.2.2. str. 16

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych,

Poddziałania 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych.

 

Konkurs nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17

Termin, od którego można składać wnioski

30 czerwca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 lipca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn.

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

 

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowe wsparcie osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy podnoszeniem poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych, z wyłączeniem wsparcia realizowanego w ramach Poddziałania 2.3.1 (w zakresie języków obcych, ICT oraz zarządzania projektem).

Wsparcie może być realizowane poprzez realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do szczegółowego opisu osi priorytetowej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 390 328,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulaminie konkursu – obowiązuje od 28.06.2017 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (26.06.2017 r. – 28.06.2017 r.)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 26.06.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie  - wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo uregulowana w rozdziale 15 Ustawy wdrożeniowej. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania przed sądami administracyjnymi, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[1] określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, art. 146, art. 150 i art. 152 tej ustawy (art. 64 Ustawy wdrożeniowej). Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów KPA, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu.

 

[1] Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl,

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

  • W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt pod nr tel. 89 521 97 55 w czwartki, w godz. 10.00-12.00.
  • W przypadku pytań technicznych związanych ze sposobem wypełnienia wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków aplikacyjnych LSI MAKS2 prosimy o kontakt pod nr tel. 89 521 97 55 od wtorku do czwartku w godz. 9.00-10.00.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zgłoszenia problemów technicznych bezpośrednio w systemie LSI MAKS2 (całodobowo) pod linkiem:https://maks2.warmia.mazury.pl/index.php/pracownik/zgloszenie/create

 

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 28.06.2017 r.

2017-06-30

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 26.06.2017 r.

2017-06-26

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2017-05-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS