Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 22 czerwca 2017 r.

Pytanie:

 

Czy w ramach konkursu nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17 dopuszczalne jest ujęcie w budżecie w ramach kosztów bezpośrednich wynagrodzenia specjalisty ds. szkoleń, który stanowiłby personel merytoryczny, nie zarządzający? Obowiązki specjalisty ściśle związane byłyby z realizacją zadań dot. szkoleń, wskazanych w ramach kosztów bezpośrednich. Do obowiązków takiej osoby należałoby, m.in.: przygotowywanie i realizacja planu szkoleń w ramach projektu, monitoring realizowanych szkoleń, ich nadzorowanie, obsługa grup szkoleniowych, współpraca z podwykonawcami wybranymi do realizacji szkoleń, badanie efektywności szkoleń, przygotowywanie wskaźników i raportów szkoleniowych.

 

 

Odpowiedź:

 

Przedstawiony zakres obowiązków specjalisty ds. szkoleń wskazuje, iż osoba ta nie będzie stanowiła personelu merytorycznego, bezpośrednio związanego z realizacją szkolenia,  tylko personel zarządzający. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności czynności związane z organizacją wsparcia w ramach projektu w tym organizacja szkoleń i kursów, nie zaś ich prowadzenie, należy sfinansować w ramach kosztów pośrednich.

Forma zatrudnienia, fakt oddelegowania oraz to czy osoba jest zatrudniona z zewnątrz nie stanowi o przypisaniu kosztów wynagrodzenia do kosztów pośrednich bądź bezpośrednich. O zakwalifikowaniu kosztów decyduje zakres wykonywanych obowiązków.

Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu.

Wynagrodzenia w kosztach bezpośrednich dotyczą pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych.

 

Zapisy dotyczące wydatków wykazywanych w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich znajdują się w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności oraz Regulaminie przedmiotowego konkursu.

 

Dokumenty odnośnie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności znajdują się pod linkiem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/#/domyslne=1/10515=1678/10502=3027/24204=3130

 

 

 

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS