logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.1.1

Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Konkurs nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-003/17

zakończony     od: 2017-07-31 do: 2017-11-30
Wyniki naboru

25.06.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę, która zmienia uchwałę nr 11/205/18/V z 27.02.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia VI tury konkursu otwartego nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-003/17.

W ramach VI tury konkursu otwartego, 13 projektów otrzymało ocenę pozytywną i zostało wybranych do dofinansowania (w tym 8 projektów w ramach procedury odwoławczej).

27.02.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia VI tury konkursu otwartego nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-003/17.

W ramach VI tury konkursu, 5 projektów otrzymało ocenę pozytywną i zostało wybranych do dofinansowania.

Komunikaty

Komunikat z 30.11.2017 r.

Instytucja Ogłaszająca Konkurs, zgodnie z Regulaminem konkursu otwartego nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-003/17 (podrozdział 2.1, pkt 6), informuje, że nabór VII tury zaplanowany od 01.12.2017 r. do 29.12.2017 r. nie zostanie uruchomiony. Powodem zamknięcia konkursu jest wyczerpana alokacja, która na dzień rozpoczęcia VI tury konkursu (nabór: listopad 2017 r.) wynosiła 2 535 731,13 złotych. W ramach VI tury konkursu kwota dofinansowania złożonych wniosków o dofinansowanie projektów znacznie przekroczyła dostępną alokację. W związku z powyższym VII tura konkursu nie odbędzie się.

Wyniki naboru

22.01.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia V tury konkursu otwartego nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-003/17.

W ramach V tury konkursu, 4 projekty otrzymały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania.

 

Informujemy, że 11.12.2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia IV tury konkursu otwartego nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-003/17. W ramach IV tury konkursu, 3 projekty otrzymały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania.

21 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia III tury konkursu otwartego nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-003/17. W ramach III tury konkursu, 2 projekty otrzymały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania.

31.10.2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia II tury konkursu otwartego nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-003/17. W ramach II tury konkursu, 1 projekt otrzymał ocenę pozytywną i został wybrany do dofinansowania.

 

Informujemy, że 13.02.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 62/988/17/V w sprawie rozstrzygnięcia I tury konkursu.

W ramach I tury konkursu otwartego, 8 projektów otrzymało ocenę pozytywną i zostało wybranych do dofinansowania (w tym 2 projekty po procedurze odwoławczej).

Informujemy, że 23.10.2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia I tury konkursu otwartego nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-003/17. W ramach I tury konkursu, 6 projektów otrzymało ocenę pozytywną i zostało wybranych do dofinansowania.

Etapy oceny projektów
Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1 Kiedy informować właściwych terytorialnie OPS i PCPR o projekcie i udzielonych formach wsparcia?

Odpowiedź: W ramach kryteriów merytorycznych − specyficznych obligatoryjnych, projekt przewiduje informowanie właściwych terytorialnie ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie o projekcie i udzielonych formach wsparcia. Kryterium zobowiązuje Wnioskodawcę do spełnienia powyższego warunku, jednakże nie określa dokładnego jego terminu. IOK zaleca jednak nawiązanie takiej współpracy zarówno przed rozpoczęciem projektu, jak i w trakcie jego realizacji bowiem informacja o udzielonych formach wsparcia powinna być przekazywana na bieżąco.

 

Pytanie 2 Kiedy będą ogłoszone projekty miękkie pod „rewitalizację”?

Odpowiedź: Wszystkie niezbędne informacje na temat planowania konkursów rewitalizacyjnych w 2017 r są dostępne na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl w dokumencie pn. „Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2017 r.

 

Pytanie 3 Jak należy rozumieć podmiot nowo utworzony w ramach 2 typu operacji? Czy zarejestrowanie podmiotu integracji społecznej (np. utworzenie CIS – istnieje 2 tygodnie) jest nowo utworzonym podmiotem czy nie?

Odpowiedź: Podmiot, który powstał przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu traktujemy jako podmiot już funkcjonujący,  a nie jako podmiot nowo utworzony.

 

Pytanie 4  Czy osoby znajdujące się w I lub II profilu oddalenia od rynku pracy nie mogą w projekcie uczestniczyć ani w stażu, praktykach czy brać udziału w kursach zawodowych?

Odpowiedź: Dla osób bezrobotnych, dla których ustalono  I lub II profil pomocy można zastosować jedynie instrumenty: o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym. Nie ma możliwości zastosowania dla tych osób instrumentów o charakterze zawodowym.

 

Pytanie 5 Czy dla kadry własnej planując dodatek do wynagrodzenia należy prowadzić ewidencję czasu pracy?

Odpowiedź: Wydatki związane z wynagrodzeniem personelu muszą być ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z Kodeksem pracy oraz Kodeksem cywilnym.

 

Pytanie 6  Czy zlecając uczestnikom projektu prace interwencyjne zostanie spełnione kryterium wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, spełnienie wartości docelowej wskaźnika w zależności od grupy – co najmniej 22% lub 12%?

Odpowiedź: Formą zatrudnienia w kryterium efektywności zatrudnieniowej jest stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny, samozatrudnienie podpisane bezpośrednio z uczestnikiem projektu. Uczestnika projektu, który po zakończeniu udziału w projekcie podjął zatrudnienie na podstawie skierowania do prac interwencyjnych (np. finansowanego ze środków Funduszu Pracy lub w ramach innego projektu) beneficjent może wykazać jako uczestnika, który podjął pracę po zakończeniu udziału w projekcie, pod warunkiem zachowania wymogów dotyczących pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej.

 

 

Zgodnie z zapisami regulaminu:

„Przykład 1: W sytuacji, gdy Wnioskodawca zakłada, iż w projekcie wezmą udział osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (należące do grupy a), wówczas należy wykazać jeden wskaźnik efektywności społecznej, przy czym jego minimalna wartość musi wynosić 34%.

Przykład 2: W sytuacji, gdy Wnioskodawca zakłada, iż w projekcie wezmą udział osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (osoby należące do grupy a) oraz osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (należące do grupy b) należy wykazać dwa odrębne wskaźniki efektywności społecznej dla osób:

- należących do grupy a oraz ,

- należących do grupy b,

przy czym wartości dla obu wskaźników nie mogą być niższe niż 34%. „

Czy oznacza to , że gdy w projekcie nie jest planowany udział osób niepełnosprawnych  w stopniu znacznym to nie należy wskazywać  we wniosku wskaźnika dotyczącego tej grupy osób? Czy mimo wszystko należy wpisać we wniosku ten wskaźnik(na wypadek gdyby na etapie realizacji pojawiły się takie osoby)?. Tak samo pytanie kieruję odnośnie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

 

We wniosku o dofinansowanie wskaźnik efektywności społecznej i wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wykazujemy dla takiej grupy docelowej w projekcie, jaka jest opisana we wniosku, w polu 3.1 „Opis grupy docelowej“.

Wobec powyższego, jeżeli Wnioskodawca opisuje diagnozę sytuacji problemowej tylko względem osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (w tym osób pełnosprawnych oraz z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) wówczas wykazuje jeden wskaźnik efektywności społecznej dla tych osób na poziomie 34% i jeden wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla tych osób na poziomie 22%.

Dodatkowo informujemy, że na etapie przygotowania wniosku, nie jest błędem założenie we wniosku wskaźników efektywnościowych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi z wartością docelową „0 %“, ponieważ w momencie pojawienia się takich osób w projekcie na etapie jego realizacji, wskaźnik odpowiednio będzie aktualizowany (należy pamiętać, że wartość docelowa wskaźnika musi wynieść dla wskaźnika efektywności społecznej 34%, a dla wskaźnika efektywności zatrudnieniowej 12% liczony od zrekrutowanej liczby osób w projekcie ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi).

Należy również pamiętać, że w ramach niniejszego konkursu preferowane do objęcia wsparciem w projekcie są 3 grupy:

 1. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 13 Wytycznych CT9.
 2. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
 3. Osoby korzystające z PO PŻ.
Komunikaty

Informujemy, że w dalszym ciągu tj. w terminie od 01.11.2017 r. do 30.11.2017 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach VI tury konkursu.

 

Stan wykorzystania alokacji przeznaczonej na konkurs na dzień 31.10.2017 r. (po rozstrzygnięciu I i II tury) wyniósł 9 762 596,31 zł.

 

Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ww. konkursie, w ramach VI i VII tury, wynosi 2 535 731,13 zł (po rozstrzygnięciu I i II tury oraz założeniu, że wszystkie wnioski z III, IV, V tury będą rekomendowane do dofinansowania). W przypadku, gdy szacunkowa alokacja w ramach VI tury konkursu  zostanie wyczerpana, IOK może podjąć decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów rekomendowanych do dofinansowania w VI turze konkursu.

Informujemy, że istnieje ryzyko nieuruchomienia VII tury konkursu, którego nabór został zaplanowany na grudzień 2017 r, z powodu wyczerpanej alokacji w VI turze konkursu. 

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju z 19 lipca 2017 r. dotyczące wykazywania jako wkład własny środków przeznaczonych na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+ w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach:

Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Poddziałania: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

TYP 1 projektu: Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

TYP 2 projektu: Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, klubu integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.

Konkurs nr RPWM. 11.01.01-IZ.00.28-003/17

 1. Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły: od 31 lipiec 2017 r. do 29 grudzień 2017 r. lub do zamknięcia konkursu
 2. W przypadku, gdy po rozstrzygnięciu danej tury konkursowej, a przed upływem terminu 29.12.2017 r., dostępna w konkursie alokacja zostanie wyczerpana, na stronie internetowej i na portalu zostanie podana informacja o zamknięciu naboru w ramach kolejnej nierozpoczętej jeszcze tury konkursowej. IOK, po rozstrzygnięciu danej tury konkursowej,  może podjąć decyzję o zwiększeniu alokacji przeznaczonej na konkurs (na dofinansowanie projektów, które wpłynęły w danej turze) zgodnie. z art. 46 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.
 3. IOK, po każdej turze konkursowej, zamieszcza na stronie internetowej informację przypominającą o trwaniu naboru wniosków oraz o stanie wykorzystania alokacji przeznaczonej na konkurs (wartości środków, które pozostają jeszcze do zakontraktowania w ramach konkursu otwartego). 

Termin, od którego można składać wnioski

31.07.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30.11.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I tura – październik 2017 r. II tura – październik 2017 r. III tura – listopad 2017 r. IV tura – listopad 2017 r. V tura – styczeń 2018 r. VI tura – luty 2018 r. VII tura – marzec 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 


Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

 

Terminy składania wniosków:

I  tura - od 31.07.2017 do 15.08.2017 r.

II tura - od 16.08.2017 do 31.08.2017 r

III tura - od 01.09.2017 do 15.09.2017 r.

IV tura – od 16.09.2017 do 30.09.2017 r.

V tura - od 01.10.2017 do 31.10.2017 r.

VI tura - od 01.11.2017 do 30.11.2017 r.

VII tura - od 01.12.2017 do 29.12.2017 r. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

TYP 1 projektu

 • Wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
 • W ramach typu 1, projekty nie mogą być realizowane na terenie MOF Olsztyna. Oznacza to, iż realizując projekt typu 1 jako miejsce realizacji projektu nie można wskazać gmin należących do MOF Olsztyna oraz uczestnikami projektu nie mogą być osoby zamieszkałe na terenie MOF Olsztyna. W skład MOF Olsztyna wchodzą następujące gminy:

- miasto Olsztyn,

- gmina Barczewo,

- gmina Dywity,

- gmina Gietrzwałd,

- gmina Jonkowo,

- gmina Purda,

- gmina Stawiguda.

TYP 2 projektu

 • Wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
 • W ramach typu 2, projekty nie mogą być realizowane na terenie MOF Ełku. Oznacza to, iż realizując projekt typu 2 jako miejsce realizacji projektu nie można wskazać gmin należących do MOF Ełku oraz uczestnikami projektu nie mogą być osoby zamieszkałe na terenie MOF Ełku. W skład MOF Ełku wchodzą miasto Ełk i gmina wiejska Ełk.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

TYP 1 projektu:

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o 

charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

Do instrumentów/usług aktywnej integracji należą usługi o charakterze:

a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym

poprzez m.in. organizację i finansowanie:

 • zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
 • poradnictwa,
 • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 • treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego,
 • usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera.

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie:

 • aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • poradnictwa,
 • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
 • staży,
 • praktyk zawodowych,
 • uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy.

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in.

 • zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
 • zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji, umiejętności zawodowych (np. kursy i szkolenia zawodowe),
 • usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego).

d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:

 • programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia.

TYP 2  projektu

Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.

Finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem odbywać się będzie:

 • w nowo utworzonych podmiotach,
 • w istniejących podmiotach. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% ze środków EFS

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

19 662 327,39 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.).

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu,

Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku,

Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00,  wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Pytania można kierować także do pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Biura Planowania i Naboru Wniosków

tel.:  89 512 55 34, 89 512 55 33

faks: 89 512 5509

mail: naboryrops@warmia.mazury.pl

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2017-06-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.