Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu wraz z załącznikami - 26.06.2017 r.

26 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu.

 

Zmiany zapisów Regulaminu konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-003/17, wynikają z konieczności monitorowania na etapie wdrażania projektu horyzontalnego wskaźnika produktu: ,,Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)”, a tym samym uwzględnienia go wśród wskaźników horyzontalnych produktu ujętych w przedmiotowym Regulaminie konkursu i wynikających ze znowelizowanych Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju i Finansów obowiązujących od dnia 18 maja 2017 r. 

Konieczność aktualizacji załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-003/17 - tj. Wzoru umowy o dofinasowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020 jest wynikiem zakończenia prac nad ostatecznym kształtem ww. wzoru zaopiniowanego pod względem formalno-prawnym w dniu 14 czerwca 2017 roku pismem znak: P.084.131.2017 z Departamentu Prawnego. Główne zmiany umowy wynikają m.in. z aktualizacji Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, doprecyzowania zapisów w zakresie zwrotu odsetek bankowych, terminu liczenia zwrotu środków, przekazywania transz dofinansowania, naliczania odsetek oraz ograniczenia zapisów w zakresie dokumentacji składanej w każdym wniosku o płatność,  jak również doprecyzowania zapisów w zakresie trwałości projektu, a także zmiany Załącznika nr 7 do wzoru umowy o dofinasowanie projektu, tj. Wzoru oświadczenia Beneficjenta/Partnera Beneficjenta/Członka personelu Projektu/Uczestnika Projektu. Ponadto, dodane zostały zapisy w zakresie zasobów edukacyjnych w części dotyczącej praw autorskich.

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu - obowiązuje od 26.06.2017 r.

2017-06-26

Uzasadnienie wprowadzonych zmian

2017-06-26

Wykaz zmian

2017-06-26

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 26.06.2017 r.

2017-06-26

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 26.06.2017 r.

2017-06-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS