Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu i wzoru umowy – 26.06.2017 r.

Informujemy, że 26.06.2017 r. został zmieniony Regulamin konkursu i załącznik nr 7 do Regulaminu (Wzór umowy).

Uzasadnienie zmian:

Zmiany zapisów Regulaminu konkursu wynikają z konieczności monitorowania na etapie wdrażania projektu horyzontalnego wskaźnika produktu: ,,Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)”, a tym samym uwzględnienia go wśród wskaźników horyzontalnych produktu ujętych w przedmiotowym Regulaminie konkursu i wynikających ze znowelizowanych Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju i Finansów obowiązujących od dnia 18 maja 2017 r. 

Konieczność aktualizacji załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu (Wzoru umowy o dofinasowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020) jest wynikiem zakończenia prac Departamentu Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego nad ostatecznym kształtem ww. wzoru, który został zaopiniowany pod względem formalno-prawnym 14 czerwca 2017 r.

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od 26.06.2017 r.

 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 26.06.2017 r.

2017-06-26

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 26.06.2017 r.

2017-06-26

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 26.06.2017 r.

2017-06-26

Wykaz zmian

2017-06-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.