logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

9.3.3

Poddziałanie 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje

zakończony     od: 2017-07-31 do: 2017-08-30
Etapy oceny projektów
Wyniki naboru
Komunikaty

Informujemy o aktualizacji Regulaminu konkursu oraz załącznika  15 tj. Wzoru umowy o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z art.18 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r. poz.1475) po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wytyczne programowe, o których mowa w art.7 ust.1 ustawy zmienianej  w brzmieniu dotychczasowym, przestają obowiązywać.

W związku z powyższym, zważywszy na ogólny charakter zapisów obowiązujących wytycznych horyzontalnych i konieczności zapewnienia możliwości dalszego stosowania dotychczasowych uregulowanych w wytycznych programowych ograniczeń ponoszenia określonych kategorii wydatków w ramach poszczególnych typów operacji przewidzianych w Programie w części współfinansowanej ze środków EFRR, przenosi się odpowiednio zapisy dotyczące wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zawartych w wytycznych programowych do Załącznika do umowy o dofinansowanie projektu/uchwały o dofinansowanie projektu – „Zasady kwalifikowalności w ramach Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści całego załącznika nr 15 podjęto decyzję o jego aktualizacji. Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców. Zmiany obowiązują od od 14.11.2017 r., tj. od dnia podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach
Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna,
Poddziałania 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje

Konkurs nr RPWM.09.03.03-IZ.00-28-001/17

Termin, od którego można składać wnioski

31 lipca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 sierpnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.  

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty:

  • jednostki samorządu terytorialnego
  • podmioty publiczne prowadzące działalność edukacyjną

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego priorytetu wspierane będą:

  • Inwestycje w infrastrukturę popularyzującą naukę i innowacje, tj.

Budowa obiektów popularyzujących naukę i innowacje wraz z montażem stanowisk, ekspozycji oraz wyposażenia specjalistycznego i zabezpieczeniem koniecznej infrastruktury ICT (komputery, serwery).

 

Interwencja skierowana zostanie na budowę unikatowych, niedostępnych dotychczas dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego obiektów popularyzujących naukę  i innowacje (dzięki którym możliwa będzie realizacja nowoczesnych usług edukacyjnych poza systemem szkolnictwa, jako jego uzupełnienie i wzbogacenie).

W powstałych dzięki wsparciu z EFRR instytucjach, edukacja odbywać się będzie głównie poprzez nauczanie eksperymentalne. Nowe usługi (takie jak pokazy naukowe, interaktywne wykłady, pikniki, festyny naukowe, zajęcia i seminaria prowadzone dla grup szkolnych, rodzin z dziećmi) realizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania i technik multimedialnych. Podejmowane działania musza być skierowane na pobudzanie zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, ICT, językami obcymi, kształtowaniu właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) i wspieraniu wyboru ścieżki edukacyjnej związanej z naukami ścisłymi.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 880 000 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w & 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Sylwia Banach  s.banach@warmia.mazury.pl

Beata Engel b.engel@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin k.szylin@umwwm.pl

Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl

Agata Kilijańska a.kilijanska@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 96 34

       89 521 96 29

       89 521 96 38

       89 521 93 73

       89 521 96 45

       89 521 93 92

lub

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2017-06-27

Wytyczne

2017-06-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.