Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu - 30.06.2017 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. zmianie uległ· Regulamin konkursu RPWM.01.04.04-IP.03-28-001/17 Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie:

§ 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Na etapie weryfikacji wymogów  formalnych dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie wniosku”;

§ 10 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „W razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków formalnych lub oczywistych omyłek IOK wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistych omyłek w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu doręczenia pisma o stwierdzeniu braków formalnych lub oczywistych omyłek, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.”;

Nowe brzmienie otrzymuje załącznik nr 9 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych)  i specyficznych (obligatoryjnych) wyboru projektów.

Wyżej wymienione zmiany są spowodowane  usprawnieniem procesu dokonywania oceny poprzez zaznaczenie na liście sprawdzającej pytań nie dotyczących wnioskodawców MŚP, oraz wydłużenie do 14 dni okresu uzupełnień na etapie weryfikacji wymogów formalnych.

Zmiany obowiązują od 30 czerwca 2017 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu - obowiązuje od 30.06.2017 r.

2017-06-30

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 30.06.2017 r.

2017-06-30

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.